Međunarodno pravo mora
Okvirni sadržaj predmeta:

 

Uvodna i opća pitanja: Pojam međunarodnog prava mora. Povijesni razvoj. Izvori prava mora (ugovorno pravo, običajno pravo, akti međunarodnih organizacija, jednostrani akti država, utjecaj znanosti i međunarodne judikature). Subjekti prava mora. Opća načela međunarodnog prava mora.

 

Pravni režimi pojedinih dijelova mora i podmorja: Unutrašnje morske vode. Teritorijalno more. Arhipelaške vode. Vanjski pojas. Isključivi gospodarski pojas. Epikontinentalni pojas. Otvoreno more. Zona međunarodnog podmorja. Razgraničenje morskih prostora. Posebna i neriješena pitanja (Arktik, Antarktik, zatvorena ili poluzatvorena mora).

 

Istraživanje i iskorištavanje mora: Plovidba (u pojedinim pojasevima, tjesnacima i kanalima). Ribarstvo (pravila Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora; regionalni ugovori; Jadran). Iskorištavanje rudnih bogatstava podmorja (unutar granica nacionalne jurisdikcije; dubokomorsko rudarstvo po Konvenciji UN o pravu mora; zaštita pionirskih investitora u Pripremnoj komisiji za Međunarodnu vlast za morsko dno). Znanstvreno istraživanje mora. Razvoj i prijenos morske tehnologije. Položaj država bez obale i zemalja u nepovoljnom geografskom položaju.

 

Zaštita i očuvanje morskog okoliša: Opće pravo (temeljna načela, izvori onečišćenja, donošenje i provođenje nacionalnih i međunarodnih pravila). Zaštita regionalnih mora (posebno Barcelonska konvencija o zaštiti Sredozemlja i dodatni protokoli). Zaštita Jadrana.

 

Pomorske vojne djelatnosti u miru: Konvencija UN o pravu mora i vojne djelatnosti u miru. Ugovorna ograničenja pomorskih vojnih djelatnosti: ograničenja pomorskog naoružanja; demilitarizacija morskih prostora; zone mira; denuklearizacija dijelova mora. Mjere za uspostavljanje povjerenja i za smanjenje rizika izbijanja rata na moru.

 

Mirno rješavanje sporova u području međunarodnog prava mora: Opće međunarodno pravo. Ženevske konvencije iz 1958. Regionalna rješenja. Sustav rješavanja sporova po Konvenciji UN o pravu mora.

 
 
Literatura:

 

Obvezatna literatura:

Andrassy, J., Bakotić, B., Seršić, M., Vukas, B., Međunarodno pravo, sv. 1, Zagreb, 2010, §§ 28-29. (krupni i sitni slog).

Seršić, M., Međunarodnopravna zaštita morskog okoliša, Zagreb, 2003., str. 13-76, 197-208.

 

Dopunska literatura:

Vukas, B., The Law of the Sea – Selected Writings, Leiden, Boston, 2004, str. 3-9, 83-109, 133-154, 281-289, 291-315.