OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Penitencijarno pravo
Penitencijarno pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61282
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
Izvođači: doc. dr. sc. Marin Bonačić - Predavanja
doc. dr. sc. Zoran Burić - Predavanja
prof. dr. sc. Zlata Đurđević - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 27. 01. 2020.
  • 10. 02. 2020.
  • 20. 04. 2020.
  • 01. 06. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 29. 06. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Penitencijarno pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61282
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

Srijedom od 10 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 43
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Marin Bonačić (Predavanja)

Utorkom od 16 sati. 

Tkalčićeva 48-50, soba 1
doc. dr. sc. Zoran Burić (Predavanja)

Četvrtkom od 14,00 sati

U četvrtak, 14. 11. 2019., konzultacije se neće održati zbog službene odsutnosti nastavnika.

Gundulićeva 10, soba 21
prof. dr. sc. Zlata Đurđević (Predavanja) Trg Republike Hrvatske 14, soba 38
Literatura
Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Nar. nov. 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13, 150/13.;
Predavanja koja budu objavljena na web stranici Katedre za kazneno procesno pravo (pod izbornikom Penitencijarno pravo);
Elizabeta Ivičević Karas; Penitencijarno pravo; Narodne novine (2016), str. 122
Davor Krapac, Zlata Đurđević, Elizabeta Ivičević Karas, Marin Bonačić, Zoran Burić; Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima (odabrana poglavlja - penitencijarni predmeti); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013), str. 234
Marija Pleić; Međunarodni instrumenti zaštite prava zatvorenika i nadzora nad sustavom izvršenja kazne zatvora,; (2010), str. 24
Opis predmeta
Kazne oduzimanja slobode u sustavu kaznenopravnih sankcija. Kazna zatvora i evolucija njezinog shvaćanja kroz povijesni razvoj.
Temeljna načela izvršavanja kazne zatvora.
Izvršavanje kazne zatvora u Hrvatskoj. Pravni izvori: Zakon o izvršavanju kazne zatvora, podzakonski propisi, međunarodna pravila i standardi. Tijela za izvršavanje kazne zatvora: ustroj i vrste, nadležnost, službeno osoblje i njegove ovlasti i dužnosti, sudac izvršenja. Zatvorenik i zaštita njegovih prava.
Tijek izvršavanja kazne zatvora. Upućivanje na izdržavanje kazne zatvora, odgoda izvršenja, prijam zatvorenika i njihova klasifikacija. Rad, zapošljavanje i obrazovanje zatvorenika. Život u zatvoru: osobna prava i smještaj zatvorenika, zdravstvena zaštita u zatvoru. Odnosi s vanjskim svijetom: dopisivanje, telefonski razgovori, paketi, novac, posjeti. Pogodnosti i odlučivanje o njima. Red i sigurnost u zatvoru: Opće i posebne mjere održavanja reda i sigurnosti, primjena sredstava prisile i načelo razmjernosti, stegovni prijestupi i stegovni postupak.
Promjene u tijeku izvršavanja kazne zatvora. Promjene uslijed primjene uvjetnog otpusta. Premještaj zatvorenika.
Mehanizmi nadzora nad izvršavanjem kazne zatvora i zaštita prava zatvorenika.
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

-Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- Definirati temeljne pojmove penitencijarnog prava;
- Imenovati i opisati snovne povijesne modele izvršavanja kazne zatvora;
- Opisati ustroj, nadležnost i djelokrug tijela za izvršavanje kazne zatvora;

- Opisati tijek izvršavanja kazne zatvora;
- Objasniti temeljna načela izvršavanja kazne zatvora;
- Objasniti funkcioniranje međunarodnih i nacionalnih mehanizama nadzora nad
izvršavanjem kazne zatvora;
- Objasniti funkcioniranje sustava pravnih sredstava za zaštitu prava zatvorenika;
- Diskutirati o temama iz penitencijarnog prava služeći se stručnom terminologijom;

- Primijeniti odredbe penitencijarnog zakonodavstva i podzakonskih akata;
- Interpretirati odredbe penitencijarnog zakonodavstva;
- Primijeniti znanje o međunarodnopravnim i zakonskim standardima postupanja prema zatvorenicima u analizi odluka iz prakse hrvatskih sudova i administrativnih tijela;
- Ilustrirati proces implementacije međunarodnopravnih standarda postupanja prema zatvorenicima kroz odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda za ljudska prava u penitencijarnim predmetima protiv Republike Hrvatske;

- Kategorizirati međunarodnopravne i unutarnje izvore penitencijarnog prava s obzirom na njihov sadržaj i učinke;
- Analizirati odredbe penitencijarnog zakonodavstva;
- Analizirati odluke penalne administracije i sudbenih tijela nadležnih u postupku izvršavanja kazne zatvora;
- Povezati pojedine standarde postupanja sa zatvorenicima sa poštivanjem ljudskih prava i temeljnih sloboda zatvorenika;
- Razlikovati i usporediti glavne mehanizme nadzora nad izvršavanjem kazne zatvora;

- Formulirati zaključke o povezanosti pojedinih standarda postupanja prema zatvorenicima sa svrhom izvršavanja kazne zatvora;
- Rasporediti uloge administrativnih državnih tijela, sudova i parlamenta u nadzoru nad izvršavanjem kazne zatvora i zaštiti prava zatvorenika;

- Formulirati zaključke o značaju odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i njihovog izvršenja za razvoj domaćeg penitencijarnog prava;
- Formulirati zakljuĉke o značaju presuda Europskog suda za ljudska prava u penitencijarnim predmetima protiv Republike Hrvatske za domaće penitencijarno pravo;
- Predložiti promjene u penitencijarnom zakonodavstvu i praksi;

- Vrednovati stupanj implementacije međunarodnopravnih standarda postupanja prema zatvorenicima u hrvatskom zakonodavstvu i penitencijarnoj praksi.
- Prosuditi djelotvornost mehanizama administrativne, sudske i parlamentarne zaštite prava zatvorenika;
- Preporuĉiti izmjenu pojedinih zakonskih odredbi radi usklađenja s međunarodnopravnim standardima postupanja prema zatvorenicima;
- Zaključiti o važnosti djelotvornosti domaćih mehanizama nadzora nad izvršavanjem kazne zatvora.

 

 

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći razumijeti osnovne odrednice domaćeg penitencijarnopravnog sustava te usporediti domaće s temeljnim međunarodnopravnim standardima postupanja prema zatvorenicima. Bit će sposoban prepoznati da osobe na izvršavanju kazne zatvora predstavljaju posebno osjetljivu skupinu građana kada je riječ o rizicima povreda njihovih ljudskih prava i temeljnih sloboda te razumijeti važnost djelotvornih mehanizama zaštite prava zatvorenika. Student će moći samostalno izraditi pritužbu, odnosno zahtjev za zaštitu prava zatvorenika. Kroz učenje, student će se osposobiti da jasno izrazi svoja stajališta, utemeljena na dobro strukturiranim argumentima, u usmenom i pisanom obliku.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Pismeni ispit se sastoji od pet zadataka, od kojih svaki zadatak sadrži jedno do tri pitanja o određenoj temi iz ispitne materije, na koje student treba odgovoriti u obliku kraćeg eseja. Ocjenjuje se sposobnost studenta da definira temeljne pojmove i objasni temeljna načela penitencijarnog prava, te da opiše ustrojstvo, nadležnost i djelokrug tijela za izvršavanje kazne zatvora. Ocjenjuje se i sposobnost studenta da opiše tijek izvršavanja kazne zatvora, te objasni funkcioniranje mehanizama nadzora nad izvršavanjem kazne zatvora te sustava pravnih sredstava za zaštitu prava zatvorenika.

Na usmenom dijelu ispita ocjenjuje se sposobnost studenta da odgovorom na pojedino pitanje analizira određeni institut penitencijarnog prava ili zakonsku odredbu, da izdvoji propis ili praksu protivnu temeljnim međunarodnopravnim standardima postupanja prema zatvorenicima, te da predloži moguća rješenja istih. Ocjenjuje se i sposobnost studenta da pojedinu zakonsku odredbu interpretira i primijeni pri rješavanju hipotetske problemske situacije.