OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Ljudska prava i kazneno pravosuđe
Ljudska prava i kazneno pravosuđe
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 74206
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlata Đurđević
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
Izvođači: doc. dr. sc. Zoran Burić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 20. 04. 2020.
  • 01. 06. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 29. 06. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Ljudska prava i kazneno pravosuđe Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 74206
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zlata Đurđević Trg Republike Hrvatske 14, soba 38
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

Srijedom od 10 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 43
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Zoran Burić (Predavanja)

Četvrtkom od 14,00 sati

U četvrtak, 14. 11. 2019., konzultacije se neće održati zbog službene odsutnosti nastavnika.

Gundulićeva 10, soba 21
Literatura
Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokoli;
Zlata Đurđević, Elizabeta Ivičević Karas, Marin Bonačić, Zoran Burić; Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima - U PRIPREMI; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2017)
Opis predmeta
Predmet upoznaje studente s europskim standardima zaštite ljudskih prava u području kaznenog procesnog prava i sustava kaznenog pravosuđa koji su proizišli iz judikature Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu. U Europi postoji višestruka paralelna zaštita ljudskih prava kroz instrumente koji uključuju Ujedinjene narode, Vijeće Europe, Europsku uniju i nacionalne ustave. Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, donesena u okviru Vijeća Europe, predstavlja najvažniji pravni instrument zaštite individualnih prava u Europi koji značajno utječe na nacionalne sustave kaznenog pravosuđa. Njezin utjecaj i snaga proizlaze iz nadzornog mehanizma Konvencije ustanovljenog kroz Europski sud za ljudska prava čija judikatura ima supranacionalni učinak te koji odlučuje o tužbama pojedinaca protiv države.
U uvodnome dijelu daje se osvrt na pozadinu, razvoj i pravne učinke Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te judikature Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu. Glavnina predmeta kod studenata produbljuje poznavanje pojedinih ljudskih prava zajamčenih Konvencijom koja se odnose na kazneno pravosuđe, kao što su: pravo na život, zabrana mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja, pravo na slobodu i sigurnost, pravo na pravični kazneni postupak, pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života, doma i dopisivanja, pravo na slobodu izražavanja, zabrana diskriminacije. Posebna pozornost posvećuje se presudama donesenim protiv Republike Hrvatske.
Ispitni rokovi
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- Definirati pojedina ljudska prava zajamčena Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Konvencija) relevantna za kazneno pravo u širem smislu: kazneno materijalno, procesno i izvršno pravo;
- Objasniti koncept negativnih i pozitivnih obveza drţave prema Konvenciji;
- Opisati strukturu članaka Konvencije i dopuštena ograničenja konvencijskih prava;

- Objasniti odnos domaćeg kaznenog pravosuđa i međunarodne - konvencijske zaštite ljudskih prava;
- Opisati ustroj Europskog suda za ljudska prava i funkcioniranje konvencijskog mehanizma zaštite ljudskih prava;
- Objasniti značaj supranacionalnog učinka judikature Europskog suda za ljudska prava;

- Opisati mehanizam nadzora nad izvršenjem presuda Europskog suda za ljudska prava;
- Diskutirati o presudama Europskog suda za ljudska prava u kaznenim predmetima protiv Republike Hrvatske;

- Rasporediti pojedina prava zajamčena domaćim zakonodavstvom s obzirom na
konvencijska prava i temeljne slobode;
- Primijeniti znanje o konvencijskom pravu na odluke iz prakse domaćih sudova i radnje drugih tijela kaznenog postupka;
- Ilustrirati proces implementacije konvencijskog prava u domaće zakonodavstvo i praksu;

- Interpretirati presude Europskog suda za ljudska prava u kaznenim predmetima;

-Povezati supsidijarnu nadležnost Europskog suda za ljudska prava i važnost djelotvornosti zaštite konvencijskih prava na domaćoj razini;
- Razlikovati konvencijske obveze drţave s obzirom na koncept negativnih i pozitivnih obveza;
- Analizirati presude Europskog suda za ljudska prava u kaznenim predmetima;
- Izdvojiti glavne nedostatke domaćeg zakonodavstva i prakse s obzirom na konvencijske povrede utvrđene u presudama Europskog suda za ljudska prava u kaznenim predmetima protiv Republike Hrvatske;

- Formulirati zaključke o značaju presuda Europskog suda za ljudska prava za nacionalno kazneno pravo;

- Pripremiti izlaganje argumenata podnositelja zahtjeva za zaštitu određenog konvencijskog prava u okviru simulacije rasprave pred Europskim sudom za ljudska prava u predmetu protiv Republike Hrvatske;
- Pripremiti izlaganje argumenata države tužene zbog povrede određenog konvencijskog
prava u okviru simulacije rasprave pred Europskim sudom za ljudska prava u predmetu protiv Republike Hrvatske;
- Upravljati raspravom i donijeti sudsku odluku u okviru simulacije rasprave pred Europskim sudom za ljudska prava u predmetu protiv Republike Hrvatske;

- Vrednovati stupanj implementacije konvencijskog prava u nacionalno kaznenopravno zakonodavstvo i praksu;
- Ocijeniti pojedina zakonodavna rješenja iz aspekta usklađenosti s konvencijskim pravom;
- Preporučiti izmjenu pojedinih zakonskih odredbi radi usklađivanja domaćeg zakonodavstva s konvencijskim pravom;
- Zakljupčiti o važnosti judikature Europskog suda za ljudska prava i presuda u kaznenim predmetima protiv Republike Hrvatske za domaći kaznenopravni sustav.

 

 

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći razumjeti konvencijski sustav zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda te osnovne odrednice pojedinih konvencijskih prava. Bit će sposoban u konkretnim predmetima prepoznati povredu određenog konvencijskog prava te samostalno izraditi zahtjev pred Europskom sudom za ljudska prava. Student će razvijati sposobnost jasnog izražavanja svojih stajališta, utemeljenih na dobro strukturiranim argumentima. Tijekom učenja, upotrebljavat će i razvijati komunikacijske vještine kroz simulacije rasprava pred Europskim sudom za ljudska prava.

 

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Tijekom nastave, potiče se aktivno sudjelovanje studenata kroz raspravu o primjerima presuda Europskog suda za ljudska prava u kaznenim predmetima protiv Republike Hrvatske te se ocjenjuje sposobnost studenta da definira pojedina konvencijska prava, objasni obveze države i prepozna povrede pojedinih konvencijskih prava u konkretnim predmetima. U okviru simulacija rasprava pred Europskim sudom za ljudska prava, ocjenjuje se sposobnost studenta da najprije analizira predmet, a potom samostalno pripremi i izloži argumentaciju
podnositelja zahtjeva ili države, ili ocjenu i odluku suda u nekoliko različitih kaznenih predmeta protiv Republike Hrvatske.
Na usmenom dijelu ispita ocjenjuje se sposobnost studenta da definira pojedina konvencijska prava, da objasni temeljne odrednice konvencijskog mehanizma zaštite ljudskih prava, te koncept pozitivnih i negativnih obveza države. Također se ocjenjuje sposobnost studenta da izdvoji domaća zakonska rješenja koja su dvojbena iz aspekta konvencijskog prava, te predloži moguća unapređenja.