OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Kriminalistika
Kriminalistika
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61280
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlata Đurđević
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Željko Karas - Predavanja
doc. dr. sc. Josip Pavliček - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 20. 04. 2020.
  • 01. 06. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 29. 06. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Kriminalistika Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61280
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zlata Đurđević Trg Republike Hrvatske 14, soba 38
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Željko Karas (Predavanja)
doc. dr. sc. Josip Pavliček (Predavanja)
Literatura
Berislav Pavišić, Duško Modly, Petar Veić; Kriminalistika (odabrana poglavlja); Golden marketing - Tehnička knjiga (2006)
Željko Karas; Uvod u kriminalistiku (odabrana poglavlja); Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija (2012), str. 326
Josip Pavliček; Kriminalistički intervju (odabrana poglavlja); Međunarodno kriminalističko udruženje (2013), str. 215
Opis predmeta
Pojam, predmet, zadaće i metode kriminalističke znanosti. Heuristička, silogistička, represivna, preventivna, teorijska i praktična kriminalistika. Kriminalistička fenomenologija, taktika, tehnika i metodike. Gnoseološki sadržaji kriminalistike. Kriminalistika, kazneno pravo i kazneni postupak. Kriminalistika i druge znanstvene discipline.
Izvori dokaznih informacija o pravnorelevantnim činjenicama: tragovi i predmeti, osobe, isprave, tehničke snimke činjenica.
Kriminalistički pojmovi unutar metodologije istraživanja kaznenih djela i jezik kriminalista. Istraživanje kaznenih djela kao sustav. Sadržaj istraživanja kaznenih djela: cilj i predmet procesna istraživanja, odrednice u objašnjavanju i istraživanja, kriminalne situacije, operativne i stražne situacije, kriminalističko-taktički načini istraživanja.
Operativno dokazna djelatnost redarstvenih vlasti: pojam, uloga, zadaće i sredstva operativno-dokazne djelatnosti redarstvenih vlasti (kriminalistička kontrola i obrada). Operacionalizacija kriminalističkih mjera i radnji.
Metodologija istraživanja kaznenih djela: kriminalistička diferencijalna dijagnoza, kriminalistički misaoni proces, hodogrami istraživanja kaznenih djela, operativno-postupovni sustavi.
Metodički pristup istraživanju pojedinih kategorija kaznenih djela (kriminalističke metodike): istraživanje tijeka ostvarenja kaznenog djela, hodogrami aplikativnih programa istraživanja, operacionalizacije s težištem na analizi uzročno-posljedičnih veza, istraživanje oblika krivnje, karakteristike pojedinih vrsta kaznenih djela, silogistički aspekti tehnologije kaznenog djela.
Kriminalističke taktičko-operativne radnje i mjere (kriminalistička taktika), kriminalistički sadržaji radnji kaznenog postupka (metode i sredstva), najčešći propusti u njihovom poduzimanju, oblici komunikacije između državnih represivnih tijela.
Izučavanje slučajeva iz prakse ("case study").
Ispitni rokovi
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- definirati temeljne pojmove iz područja kriminalistike i kriminalističkog istraživanja;
- prepoznati obilježja povijesnih razdoblja kriminalističkog istraživanja i utjecaj na
suvremeni razvoj metoda;
- definirati taktiku poduzimanja pojedinih izvidnih, dokaznih i posebnih dokaznih
radnji u istraživanju jednostavnijih slučajeva;
- definirati prirodnoznanstvene i tehničke metode potrebne za utvrđivanje činjenica u kaznenom postupku;
- usporediti ulogu pojedinih kriminalističkih radnji u odnosu na učinke u fazi
otkrivanja i dokazivanja;
- objasniti faktore koji utječu na razinu riješenosti kaznenih djela;

- izabrati daljnji način postupanja ovisno o količini informacija u trenutku prijave
kaznenog djela iz područja imovinskih ili krvnih delikata;
- prikazati postupanje kod provođenja mjera prvog zahvata na mjestu događaja;
- demonstrirati mogućnosti istraživanja kod slučajeva sa deficitarnim informacijama iz područja korupcije, organiziranog ili gospodarskog kriminala;

- povezati prikupljanje činjenice sa razinama sumnje i mogućnošću podnošenja kaznene prijave ili optuţnice;
- kategorizirati pojedine vrste prikupljenih informacija kriminalističke radnje prema
značaju za dokazivanje pojedine vrste kaznenog djela;
- kritički prosuđivati mogućnosti i dosege postojećih kriminalističko-tehničkih
metoda;
- analizirati sadržaj spisa predmeta prema provedenim radnjama i mogućim
nedostacima;
- izdvojiti grube pogreške tijekom kriminalističkog istraživanja;
- analizirati međuodnos policije, istražitelja i državnog odvjetnika u provođenju
kriminalističkih radnji;

- upravljati provođenjem radnji kroz suradnju državnog odvjetnika i istražitelja;
- pripremiti nalog za dokazne i zahtjev za posebne dokazne radnje;
- kategorizirati moguće netočnosti i pogreške koje mogu proizlaziti iz pojedinih radnji;
- kategorizirati poteškoće koje dovode do odbacivanja prijave ili odbijanja optužnice;
- integrirati prikupljene činjenice radi donošenja odgovarajućeg zaključka;
- povezati utjecaj prevencije na povećanje udjela razjašnjenosti kaznenih djela;

- procijeniti značaj i vjerodostojnost činjenica u pojedinim fazama istraživanja;
- zaključiti o vaţnosti personalnih i materijalnih izvora u presudi;
- usporediti poteškoće u istraživanju različitih skupina kaznenih djela;
- obrazložiti utjecaj kriminalistike na ishod kaznenog postupka.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- prezentirati vještine upravljanja informacijama i prilagodbe novim situacijama;
- javno prezentirati usvojene ishode učenja i kritičke sposobnosti;
- razvijati vještine provođenja pojedinih radnji.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Na predavanjima se potiče aktivno sudjelovanje studenata kroz vježbe, primjere iz
prakse te sporne slučajeve iz domaće i strane kriminalističke prakse;
- provode se studije slučajeva radi prikazivanja najbolje prakse u istraživanju;
- povezuju se rezultati kriminalističkog istraživanja sa kasnijim fazama kaznenog
postupka;
- znanje se provjerava:
o tijekom nastave kroz interakciju studenata,
o usmeni dio ispita.