Obavijesti
Repozitorij
Kazneno procesno pravo - seminar
Studij: Pravo - 5. semestar
Šifra: 36596
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlata Đurđević
prof. dr. sc. Ivo Josipović
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
doc. dr. sc. Marin Bonačić
doc. dr. sc. Zoran Burić
Ispitni rokovi:
  • 20. 01. 2020.
  • 10. 02. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Kazneno procesno pravo - seminar Pravo - 5. semestar
4.0 36596
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zlata Đurđević Trg Republike Hrvatske 14, soba 38
prof. dr. sc. Ivo Josipović

Ponedjeljkom od 12 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 46/II. kat
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

Srijedom od 10 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 43
doc. dr. sc. Marin Bonačić

Utorkom od 16 sati. 

Tkalčićeva 48-50, soba 1
doc. dr. sc. Zoran Burić

Četvrtkom od 14,00 sati

U četvrtak, 14. 11. 2019., konzultacije se neće održati zbog službene odsutnosti nastavnika.

Gundulićeva 10, soba 21
Literatura
Davor Krapac i suradnici; Kazneno procesno pravo, Institucije, knjiga I., VII. neizmijenjeno izdanje; Narodne novine (2015), str. 520
Zlata Đurđević, Stjepan Gluščić (ur.), Marin Bonačeić, Zoran Burić, Elizabeta Ivičević Karas, Ivo Josipović, Hajrija Novoselec; Kazneno procesno pravo, Primjerovnik, VI. izmijenjeno i dopunjeno izdanje - U PRIPREMI; Narodne novine (2017)
Zlata Đurđević (ur.), Elizabeta Ivičević Karas, Marin Bonačić, Zoran Burić; Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava - U PRIPREMI; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2017)
Opis predmeta
Pojam kaznenog postupka i pojam kaznenog procesnog prava. Izvori kaznenog procesnog prava i njihovo važenje. Načela kaznenog procesnog prava. Historijski tipovi kaznenog postupka. Osnovni subjekti kaznenog postupka i njihovi pravni zastupnici. Procesne radnje. Mjere procesne prisile. Činjenice i njihovo utvrđivanje u kaznenom postupku. Tijek redovnog kaznenog postupka. Skraćeni postupak. Postupak prema maloljetnicima. Postupak za kaznena djela organiziranog kriminaliteta. Kazneni postupak protiv pravnih osoba. Posebni postupci.
Ispitni rokovi
20. 01. 2020.
10. 02. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- definirati središnje pojmove kaznenog procesnog prava i razumjeti temeljna načela kaznenog procesnog prava;
- opisati glavne povijesne tipove kaznenog postupka, njihova temeljna konstrukcijska
obilježja i primjenjiva načela;
- izdvojiti prijelomne točke i prekretnice u povijesnom razvoju kaznenog procesnog
prava;
- identificirati glavne i sporedne subjekte u kaznenom postupku i objasniti njihov
procesni položaj i ulogu;
- opisati tijek kaznenog postupka uz jasno razgraničenje pojedinih procesnih stadija;
- grupirati mjere procesne prisile uz razumijevanje njihova učinka na temeljna prava i slobode pojedinca;
- objasniti kakav je utjecaj odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske na razvoj
hrvatskog kaznenog procesnog prava;
- prepoznati vrste činjenica koje se utvrđuju u kaznenom postupku i razumjeti načine njihova utvrđivanja;

- koristiti i na ispravan način interpretirati glavne i sporedne izvore kaznenog procesnog prava;

- sastaviti kaznenu prijavu;

- sastaviti rješenje o istražnom zatvoru;

- sastaviti žalbu na rješenje o istražnom zatvoru;
- sastaviti optužnicu;
- sastaviti presudu;
- sastaviti žalbu na presudu;

- analizirati odredbe Zakona o kaznenom postupku;
- riješiti slučajeve iz sudske prakse primjenom odgovarajućih odredaba relevantnog
zakonodavstva;
- povezati položaj osooba koje se nalaze u istražnom zatvoru i primjenu temeljnih načela kaznenog procesnog prava;
- ispitati i kritički vrednovati utjecaj odluka Ustavnog suda Republike Hrvastke na
reformu domaćeg sustava kaznenog pravosuđa;

- formulirati zaključke o značaju presuda Europskog suda za ljudska prava u kaznenim predmetima protiv Republike Hrvatske i Ustavnog suda Republike Hrvatske za razvoj nacionalnog kaznenog procesnog prava;
- izdvojiti glavne pravce razvoja i reforme nacionalnog kaznenog procesnog prava
- osmisliti protokol izrade pisanog seminarskog rada i usmene prezentacije o nekoj od izabranih tema iz podruĉja povijesti kaznenog procesnog prava, aktualnih
kaznenoprocesnih instituta, međunarodnog kaznenog prava ili međunarodnog prava o ljudskim pravima;
- raspravljati o glavnim suprotstavljenim tendencijama u kaznenom procesnom pravu – tendenciji osiguranja uĉinkovitog kaznenog progona i tendenciji zaštite prava i sloboda pojedinca u kaznenom postupku - i prepoznati njihove implikacije u konkretnim zakodnodavnim rješenjima;

- procijeniti jesu li i u kojoj mjeri postojeća zakonodavna rješenja primjenjiva u praksi;
- preporučiti izmjenu pojedinih kaznenoprocesnih odredbi radi usklađivanja s Ustavom Republike Hrvatske;
- zaključiti o važnosti odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske za razvoj hrvatskog
kaznenog procesnog prava;
- ocijeniti kvalitetu i održivost normativnog okvira koji uređuje postupanje subjekata i sudionika u kaznenom postupku sa aspekta potrebe uravnoteženja suprotstavljenih
tendencija u kaznenom procesnom pravu.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- javno prezentirati usvojene ishode učenja;
- izraziti se jasnim, dobro strukturiranim tekstom obrazlažući svoja stajališta;
- demonstrirati način poduzimanja dokazne radnje prvog ispitivanja okrivljenika;
- razvijati komunikacijske vještine;
- sudjelovati u radu tima.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Za provjeru ishoda učenja – znanje i razumijevanje - :
- Pisani kolokviji – seminaristi pišu dva kolokvija koji su konceptualno osmišljeni
na jednak način kao i pisani ispit iz kaznenog procesnog prava, prvi dio kolokvija
(6 pitanja) čine esejski zadaci gdje se provjerava znanje i razumijevanje odabranih
poglavlja koji se prethodno obrađuju na seminaru
- Seminaristi polažu ispit iz kaznenog procesnog prava
Za provjeru ishoda učenja – analiza, sinteza i vrednovanje - :
- Pisani kolokvij – drugi dio kolokvija čine 3 problemska zadatka gdje se od
studenata zahtjeva da usvojena znanja primjene kod rješavanja slučajeva iz
prakse;
- Izrada seminarskog rada uz eventualno izlaganje o izabranoj temi – studenti
razvijaju sposobnost istraživanja relevantne stručne literature, kritičkog promišljanja i zaključivanja na temelju pročitanog, prezentiranja svojih ideja u
pisanom i usmenom obliku na logički razumljiv i jasan način;
- Sudjelovanje u raznim oblicima terenske nastave gdje se od njih zahtjeva aktivno
sudjelovanje – seminaristi iz kaznenog procesnog prava posjećuju Zatvor u
Zagrebu, prisustvuju raspravi pred Općinskim kaznenim sudom, posjećuju
USKOK/DORH
Za provjeru ishoda učenja – praktične i generičke vještine - :
- Simulacija poduzimanja dokazne radnje prvog ispitivanja okrivljenika – studente
za simulaciju poduzimanja dokazne radnje prvog ispitivanja okrivljenika
pripremaju praktičari – državni odvjetnici i odvjetnici koji se svojim
konstruktivnim kritikama osvrću na rad studenata
- Interakcija studenata sa gostima – predavačima (državni odvjetnici, suci,
odvjetnici) i nastavnicima o aktualnim problemima u hrvatskom kaznenom
procesnom pravu