DOKAZNA SREDSTVA U KAZNENOM POSTUPKU:
Dokazna sredstva u kaznenom postupku
Dokazna sredstva u kaznenom postupku
Studij: Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
Šifra: 166812
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlata Đurđević
Osnovni podaci
Dokazna sredstva u kaznenom postupku Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
3.0 166812
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zlata Đurđević Trg Republike Hrvatske 14, soba 38
Literatura
D. Krapac; Kazneno procesno pravo; Institucije, Zagreb (2015)
M. Damaška; Dokazno pravo u kaznenom postupku: oris novih tendencija; Pravni fakultet u Zagrebu (2001)
Strane monografije sa područja nacionalnih kaznenih procesnih prava. Student odabire jedno pravo prema svojem poznavanju stranih jezika i dogovoru s nastavnikom.;
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
Polaznici u ovom predmetu odabiru produbljivanje stečenih znanja sa dodiplomskog studija, utemeljeno na prezentaciji najnovijih razvojnih trendova u poredbenom kaznenom procesnom pravu. U njemu je sve češća primjena matematičko-analitičkih metoda statističke vjerojatnoće kao sredstva postizanja potrebnog uvjerenja o postojanju činjenica kod sudaca, oslanjanje na derivirane dokaze u postupcima za kaznena djela naglašenog značaja za državu i širu društvenu zajednicu te potreba produbljene analize dokaznih zabrana koje procesno pravo nadovezuje na nezakonito dobivanje dokaza ili na nezakonite dokaze u kaznenom postupku. U toj analizi posebno mjesto zauzima razmatranje postupaka sa tzv. ugroženim svjedocima koji imaju legitimni interes na očuvanje tjelesne, osobne i imovinske nepovredivosti ali koji interes mora biti usklađen s procesnim principima i jamstvima prava okrivljenikove obrane.

Sadržaj kolegija
Opća pitanja u vezi s dokazima i dokazivanjem: modeli izvođenja dokaza i ocjena dokaza u kaznenom postupku; račun vjerojatnoće i ocjena dokaza u kaznenom postupku, izvorni i derivirani dokazi (dokazi iz druge ruke ), zabrana hearsaya; dokazne zabrane. Pojedini dokazi: iskaz okrivljenika, svjedoka, vještaka, isprave, tehničke snimke
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno svladanog predmeta, student će moći:

Znanje:

-          definirati modele izvođenja i modele ocjene dokaza u kaznenom postupku;

-          ponoviti razlike u uređenju dokaznog prava u kaznenopravnim porecima izabranih država;

-          označiti način na koji se račun vjerojatnoće koristi u ocjeni dokaza u kaznenom postupku;

-          imenovati značaj dokaznih zabrana u kaznenom postupku;

Razumijevanje:

-          diskutirati o perspektivama razvoja dokaznog prava;

-          objasniti razlike u uređenju dokaznog prava u kaznenopravnim porecima izabranih država;

-          opisati način na koji se račun vjerojatnoće koristi u ocjeni dokaza u kaznenom postupku;

-          prepoznati značaj dokaznih zabrana u kaznenom postupku.

Primjena:

-          interpretirati pozitivnopravne odredbe o suvremenim dokaznim sredstvima sukladno procesnim principima i jamstvima prava okrivljenikove obrane;

-          rasporediti  pojedine vrste dokaza sukladno njihovoj važnosti u modernom dokaznom pravu;

-          primijeniti znanje o suvremenom dokaznom pravu na odluke hrvatskih kaznenih sudova;

-          ilustrirati odnos između izvornih i deriviranih dokaza.

Analiza:

-          povezati razvoj suvremenog dokaznog prava s potrebom suzbijanja posebno opasnih oblika modernog kriminaliteta;

-          razlikovati pouzdanost izvornih i deriviranih dokaza;

-          analizirati odredbe hrvatskog dokaznog prava u kaznenom postupku kroz prizmu razvoja suvremenog dokaznog prava;

-          razlikovati uređenje dokaznog prava u pozitivnopravnim sustavima izabranih država;

-          izdvojiti glavne tendencije u razvoju suvremenog dokaznog prava

Sinteza:

-          formulirati zaključke o značaju pojedinih vrsta dokaza za suvremeno dokazno pravo;

-          pripremiti izlaganje o analizi pojedinog dokaznog problema u praksi hrvatskih instancijskih sudova;

-          upravljati raspravom u razredu povodom analiziranog problema;

-          osmisliti potencijalne putove razvoja dokaznog prava u kaznenom postupku u budućnosti

Evaluacija:

-          vrednovati stupanj usklađenosti hrvatskog dokaznog prava sa suvremenim tendencijama u dokaznom pravu;

-          preporučiti izmjenu pojedinih odredbi hrvatskog kaznenog procesnog prava vezanih za dokaze i dokazivanje;

-          preispitati opravdanost suvremenih tendencija u razvoju dokaznog prava i njihovu sukladnost s temeljnim procesnim načelima i jamstvima okrivljenikove obrane u kaznenom postupku

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći razumjeti osnovne tendencije u razvoju suvremenog dokaznog prava. Bit će sposoban interpretirati nacionalno kazneno pravo sukladno tim tendencijama, te kritički analizirati odluke domaćih instancijskih sudova koje se odnose na dokaze i dokazivanje u kaznenom postupku.

Kroz učenje student će se osposobiti i za javnu prezentaciju usvojenih znanja, jasno i strukturirano obrazlaganje svojih stajališta, razvijat će komunikacijske vještine i sudjelovati u radu tima.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Praćenje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i oblici provjere znanja

Znanje se provjerava tijekom nastave te na pisanom i usmenom dijelu ispita.

Tijekom nastave potiče se aktivno sudjelovanje studenata kroz diskusiju te prikaz slučajeva iz prakse. Kroz interakciju nastavnika i studenta ocjenjuje se sposobnost studenta da objasni važnost dokaznog prava za suzbijanje posebno opasnih oblika modernog kriminaliteta. Kroz analizu zakonodavstva ocjenjuje se sposobnost studenta da usporedi razvoj hrvatskog dokaznog prava sa suvremenim tendencijama u razvoju dokaznog prava u kaznenom postupku. Kroz raspravu o primjerima iz prakse ocjenjuje se sposobnost studenta da stečena teorijska znanja primijeni  pri rješavanju slučajeva iz prakse.

Pisani dio ispita je ispit znanja i pravne analize.

Na usmenom dijelu ispita, kroz razgovor sa studentom, ocjenjuje se njegova sposobnost da izdvoji glavne tendencije u razvoju suvremenog dokaznog prava, te zaključiti o važnosti dokaznog prava za suzbijanje suvremenog kriminaliteta.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

U fazi pripreme nastavnog programa, kvaliteta se prati kroz usporedbu sa sličnim programima koji se izvode na drugim fakultetima (benchmarking).

U fazi izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem pohađanja nastave, te praćenjem reakcije studenata. Studenti se u svakom trenutku mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektronske pošte.

Nakon izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem rezultata ispita, anketom i kontaktom sa studentima nakon stjecanja diplome. Pri praćenju rezultata ispita gleda se jesu li studenti usvojili znanja i vještine koje se stječu predmetom. Nakon izvedbe programa studente se anketira o kvaliteti izvođenja nastave. Rezultati ankete uzimaju se u obzir pri mogućim izmjenama nastavnog programa i metoda izvođenja nastave.

 

Obveze studenata

Nastava se izvodi u obliku predavanja i diskusija, prikazu slučajeva iz prakse.  Težište je  na spajanju teorijskih razmatranja i praktičnog rješavanja slučajeva iz nadležnosti instancijskih sudova u našem i stranom kaznenom postupku.

Ispit se polaže u pisanom i usmenom obliku. Pisani dio se sastoji od ispita znanja kroz pitanja koja zahtijevaju poznavanje gradiva i sposobnost pravne analize.

Obavijesti