OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Maloljetničko kazneno pravo
Maloljetničko kazneno pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61275
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Leo Cvitanović
doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
Ispitni rokovi:
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Maloljetničko kazneno pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61275
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Leo Cvitanović

petak, 10:00 sati

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 16/I
doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

petkom u 12 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 36, II kat
Literatura
Carić, Ante + Kustura, Ivana; Sudovi za mladež: ustrojstvo, sastav i madležnost prema Zakonu o sudovima za mladež; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (2009), str. 857-894
Zakon o sudovima za mladež, NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15;
Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje NN 133/12;
Maloljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude 2014 i 2015; Državni zavod za statistiku RH
Kaznena djela na štetu maloljetnika 2001- 2006; Studije i analize 106; Državni zavod za statistiku RH, 2009
Maloljetni počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke 2015.,; Državni zavod za statistiku-priopćenje (http://www.dzs.hr/)
Mladen Singer; Kaznenopravna odgovornost i zaštita mladeži; Nakladni Zavod Globus (1998), str. 254
Franjo Hirjan, Mladen Singer; Komentar Zakona o sudovima za mladež i kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika; Nakladni zavod Globus (2002), str. 351
Franjo Bačić; Kazneno pravo; Informator (1998), str. 526
Željko Horvatić (ur.); Rječnik kaznenog prava; Masmedia (2002), str. 692
Ante Carić; Zakon o sudovima za mladež i odredbe o maloljetnicima u Zakonu o prekršajima; Narodne novine (2004), str. 668
Ante Carić; Kazneni postupak prema maloljetnicima; Pravni fakultet u Splitu (2004), str. 30
Opis predmeta
Maloljetnička delinkvencija u suvremenom društvu. Pojam maloljetnika u kaznenom pravu. Odgovornost maloljetnika.
Sankcije za maloljetnike i kriteriji za izbor sankcija. Pojedine vrste odgojnih mjera. Kazna maloljetničkog zatvora.
Posebnosti kaznenog postupka protiv maloljetnika. Tijela kaznenog postupka. Odluka povodom prijave. Pripremni postupak. Sjednica vijeća ili glavna rasprava. Odluka vijeća za mladež. Pravni lijekovi.
Mlađe punoljetne osobe. Kaznenopravne odredbe. Kaznenopostupovne odredbe.
Kaznena djela na štetu maloljetnika. Kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži. Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa. Ostala kaznena djela na štetu maloljetnika (međunarodna prostitucija, trgovanje ljudima i ropstvo, čedomorstvo itd.).
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • objasniti pojam maloljetničkog kaznenog prava i njegov odnos prema drugim pravnim granama i sudskoj praksi;
 • kritički vrednovati i prepoznati važnost poštivanja temeljnih načela maloljetničkog kaznenog zakonodavstva i sudske prakse (načelo svrhovitosti i dr.);
 • razumjeti i objasniti fenomen maloljetničke delinkvencije te temeljne institute maloljetničkog kaznenog prava (sudovi za mladež, odgojne mjere, maloljetnički zatvor i dr.);
 • definirati posebnosti sustava maloljetničkih sankcija;
 • grupirati strukturu maloljetničkog kaznenog zakonodavstva (opće materijalnopravne odredbe, maloljetničke sankcije, postupak prema Zakonu o sudovima za mladež) i sažeti obilježja maloljetničke delinkvencije (imovinski delikti, delikti povezani s zlouporabom opojnih droga i dr.);
 • izdvojiti osnovna obilježja sustava kaznenopravne zaštite maloljetnika.

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • interpretirati pojmove općeg dijela maloljetničkog kaznenog prava u skladu s važećim metodama tumačenja kaznenopravnih normi;
 • demonstrirati uzajamnu uvjetovanost i povezanost Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku i Zakona o sudovima za mladež;
 • primijeniti stečeno znanje iz maloljetničkog kaznenog prava u praksi;
 • koristiti i na ispravan način interpretirati propise s područja maloljetničkog kaznenog prava u svakodnevnom radu.

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • provjeriti stupanj i opseg ostvarivanja načela vladavine prava u segmentu maloljetničkog kaznenog zakonodavstva i prakse;
 • usporediti hrvatski maloljetnički kaznenopravni sustav s kaznenopravnim tretmanom maloljetnika u drugim državam i ispitati njegovu usklađenost s pravom Europske unije;
 • izdvojiti disfunkcionalne norme maloljetničkog kaznenog prava i ispitati uzroke i posljedice stvaranja takvih normi;
 • ispitati i kategorizirati različite teorijske modele maloljetničkog kaznenog prava i njihovu primjenu u sudskoj praksi;
 • analizirati postojeću sudsku praksu i statistiku u segmentu maloljetničkog kaznenog prava;

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • predlagati potrebne izmjene maloljetničkog kaznenog zakonodavstva i sudske prakse;
 • pripremiti podlogu za stručnu analizu pojedinih instituta maloljetničkog kaznenog prava;
 • formulirati osnovna obilježja, prednosti i nedostatke zakonske i sudske politike kažnjavanja maloljetnika i predlagati rješenja za poboljšanja tih sustava;
 • izgraditi metodološki sustav za izradu pisanih radova s područja maloljetničkog kaznenog prava;
 • osmisliti protokol izrade pisanog rada, formulirati odgovarajuće hipoteze i sastaviti koncept s predloškom radne literature ;

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • ocijeniti kvalitetu, održivost i provedivost zakonskih i teorijskih instituta maloljetničkog kaznenog prava u praktičnim uvjetima;
 • odabrati daljnje izučavanje pojedinih segmenata maloljetničkog kaznenog prava i procijeniti koje je područje najprimjerenije za daljnju subspecijalizaciju;
 • vrednovati nacionalno maloljetničko kazneno zakonodavstvo s aspekta ustavnog i međunarodnog prava.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • u javnosti predstaviti ishode učenja;
 • kvalitetno se i jasno pravnički izražavati uz odgovarajuću razinu argumentacije vlastitih teza;
 • unaprjeđivati komunikacijske vještine;
 • sudjelovati u radu tima.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 1. Pisani i usmeni ispit za provjeru ishoda učenja - znanje i razumijevanje
 2. Problemski zadaci za provjeru ishoda učenja – primjena
 3. Debatni seminari, organizacija simuliranih suđenja, akreditiranih tečajeva i sudjelovanje u vježbama za provjeru ishoda učenja – analiza
 4. Izrada pisanih studentskih radova (eseji, seminarski radovi) za provjeru ishoda učenja – sinteza i vrednovanje
 5. Ocjenjivanje se provodi tijekom nastave uz odgovarajući ishod učenja i konačno na pisanom i usmenom ispitu iz kolegija. U potonjem će se ocjene stečene tijekom nastave uzeti u obzir u formuliranju konačne ocjene. Kriteriji za ocjenjivanje jesu svi ishodi učenja - pokazano znanje i razumijevanje materije maloljetničkog kaznenog prava, sposobnost primjene propisa na hipotetičke i stvarne slučajeve iz sudske prakse, sposobnost analize i sinteze te odgovarajuće vrednovanje sadržaja usvojenih tijekom nastave.