KRIMINOLOGIJA:
Kriminologija
Kriminologija
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 186976
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davor Derenčinović
izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
Izvođači: Reana Bezić , mag. iur. - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Kriminologija Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 186976
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davor Derenčinović

Srijedom od 17, soba 41/II, Trg Republike Hrvatske 14

Trg Republike Hrvatske 14, soba 41/II
izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac

srijedom u 12,00 sati (osim zadnje srijede u mjesecu)

Gundulićeva 10, soba 12/I
Izvođač Konzultacije Lokacija
Reana Bezić , mag. iur. (Predavanja)

utorkom u 12,00 sati

Gundulićeva 10, soba 12/I
Literatura
Davor Derenčinović, Anna-Maria Getoš; Uvod u kriminologiju; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2008), str. (object Object)
Getoš Anna-Maria; Mjesto i uloga kriminologije i viktimologije u Hrvatskoj i međunarodnom kontekstu, Liber Amicorum Zvonimir Šeparović; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2009), str. 519
Željko Horvatić; Osnove kriminologije; (1998), str. (object Object)
Ksenija Turković; Komparativni prikaz osnovnih značajki zakonske i sudske kaznene politike u Sloveniji, Austriji, Italiji, Njemačkoj i RH; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 2 (2004), str. 947-999
Ksenija Turković; Međunarodno istraživanje žrtava zločina: stope i trendovi u kretanju kriminaliteta u Republici Hrvatskoj; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 6; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2002), str. 1195-1232
Freda Adler; Criminology; McGraw-Hill (1991), str. 535
Mike Maguire (ur.); The Oxford Handbook of Criminology; Oxford University Press (1997), str. 1267
Hans Goeppinger; Kriminologie; Beckf (1997), str. 939
Mladen Singer (ur.); Kriminologija; Nakladni zavod Globus (2002), str. 847
Opis predmeta
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Studenti će stjecati znanja i analitičke vještine iz područja kriminologije. Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći primijeniti stečeno znanje iz kriminološke fenomenologije i etiologije u praksi.Također, studenti će moći ocijeniti kvalitetu, održivost i provedivost mjera i strategija za suzbijanje kažnjivih ponašanja u praktičnim uvjetima i na temelju empirijskih kriminoloških spoznaja. Poseban naglasak na kriminologiju kao područja iz kojeg su se razvila razna druga područja, kao sto su viktimologija i komparativna kriminologija, osigurava potrebne kompetencije i vještine za 5. godinu pravnog studija.

Praktične i generičke vještine:

Studenti će stjecati sljedeće opće i specifične sposobnosti i vještine:

-   koristiti osnovne kriminološke pojmove i terminologiju;

-   interpretirati rezultate kriminoloških istraživanja;

-   izabrati kriminološke metode primijenjene predmetu izučavanja;

-   primijeniti stečeno znanje iz kriminološke fenomenologije i etiologije u praksi;

-   usporediti i analizirati rasprostranjenost, kretanje i strukturu kriminala u Hrvatskoj i inozemstvu i izračunati stopu kriminala;

-   izdvojiti najvažnije kriminogene te endogene i egzogene čimbenike koji doprinose kriminogenezi;

-   ispitati i kategorizirati različite kriminološke teorije te povezati iste s različitim pojavnim oblicima kažnjivih ponašanja;

-   osmisliti sadržaj i tijek kriminološkog kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja;

-   predlagati potrebne izmjene kaznene politike i politike kažnjavanja s obzirom na pojedine pojavne oblike kažnjivih ponašanja;

-   izgraditi metodološki sustav za izradu pisanih radova s područja kriminologije. 

 

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 1. Pisani i usmeni ispit za provjeru ishoda učenja - znanje i razumijevanje
 2. Problemski zadaci za provjeru ishoda učenja – primjena
 3. Istraživački seminari, mogućnost sudjelovanja u kriminološkim i viktimološkim domaćim i međunarodnim istraživanjima, akreditirani tečajevi – analiza
 4. Izrada pisanih studentskih radova (eseji, seminarski radovi) za provjeru ishoda učenja – sinteza i vrednovanje
 5. Ocjenjivanje se provodi tijekom nastave uz odgovarajući ishod učenja i konačno na pisanom i usmenom ispitu iz kolegija. U potonjem će se ocjene stečene tijekom nastave uzeti u obzir u formuliranju konačne ocjene. Kriteriji za ocjenjivanje jesu svi ishodi učenja - pokazano znanje i razumijevanje kriminologije i osnova kaznenog prava, sposobnost primjene kriminoloških metoda u praksi, sposobnost analize i sinteze te odgovarajuće vrednovanje sadržaja usvojenih tijekom nastave.
Obavijesti