KAZNENOPRAVNA ODGOVORNOST PRAVNIH OSOBA:
Kaznenopravna odgovornost pravnih osoba
Kaznenopravna odgovornost pravnih osoba
Studij: Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
Šifra: 166811
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davor Derenčinović
prof. dr. sc. Zlata Đurđević
Osnovni podaci
Kaznenopravna odgovornost pravnih osoba Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
3.0 166811
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davor Derenčinović

Srijedom od 17, soba 41/II, Trg Republike Hrvatske 14

Trg Republike Hrvatske 14, soba 41/II
prof. dr. sc. Zlata Đurđević Trg Republike Hrvatske 14, soba 38
Literatura
Bojanić; Novoselec; Opći dio kaznenog prava; Zagreb (2013), str. 491-511
Derenčinović D.; Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela; Zagreb (2003)
Đurđević Z.; Komentar Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela; Zagreb (2005)
Derenčinović D.; Sedam pitanja u vezi s utvrđivanjem pojma "odgovorne osobe" u hrvatskom kaznenom pravu i sudskoj praksi; Pravo i porezi, 12(2003), 9 (2003), str. 3-9
Derenčinović; Novosel; Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela - prolazne dječje bolesti ili (ne)rješiva kvadratura kruga?; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 19(2012), 2 (2012), str. 585-613
Đurđević Z.; Kaznena odgovornost i kazneni postupak prema pravnim osobama u Republici Hrvatskoj; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 10(2003), 2 (2003), str. 719-778
Đurđević Z.; Pravna osoba kao okrivljenik - temeljna prava i predstavljanje; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 12(2005), 2 (2005), str. 739-762
Novosel, Dragan; Primjena Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela - državnoodvjetnički pristup, Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva; Zagreb: Inženjerski biro (2004), str. 316-340
Novosel, Dragan; Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela u primjeni, Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva; Zagreb: Inženjerski biro (2008), str. 131-184
Novoselec, Petar; Odgovornost pravnih osoba u budućem hrvatskom kaznenom pravu; Zbornik PFZ, 49 (6) (1999), str. 695-729
Novoselec, Petar; Odgovornost pravnih osoba za kaznena djela - značajna novost u hrvatskom pravnom sustavu; Pravo u gospodarstvu br. 4. (2002), str. 104-130
Pieth-Ivory; Corporate Criminal Liability; Springer (2011)
Savić V.I.; Razumjeti odgovornost pravnih osoba; Zagreb (2013)
Barbić, Jakša; Osobe koje vode poslove kao odgovorne osobe i određenje predstavnika pravne osobe po Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2 (2003), str. 779-842
Derenčinović, Davor; Odgovornost pravnih osoba u hrvatskom kaznenom pravu; Hrvatska pravna revija, 2-12 (2002), str. 116-130
Đurđević, Zlata; Kaznena odgovornost i kazneni postupak prema pravnim osobama u Republici Hrvatskoj; HLJKPP br. 2 (2003), str. 719-770
Đurđević, Zlata (urednica); Current Issues in European Criminal Law and the Protection of EU Financial Interesta: Criminal Liability of Legal Persons and Heads of Businesses; (2006), str. 91-122
Jakulin Vid; Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja v Sloveniji; Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 21-2 (2000), str. 725-740
Josipović, Ivo; Odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela: pohvale i kritike novom zakonodavstvu te mogući problemi u njegovoj primjeni, Kaznena odgovornost pravnih osoba: Savjetovanje; Zagreb, Narodne novine (2004)
Kurtović, Anita; Kaznena odgovornost pravnih osoba, Aktualna Pitanja kaznenog zakonodavstva; Zagreb: Inženjerski biro (2002), str. 45-70
Pavlović Šime; Komentar Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela; Zagreb: Inženjerski biro (2005)
Zadnik, Slavko; svrt na Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela i njegova primjena u praksi; Hrvatska pravna revija (2004), str. 75-81
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
Opća i posebna znanja koja se stječu predmetom. Donošenjem Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela 11. rujna 2003., Republika Hrvatska pridružila se sve brojnijim europskim državama koje u svojim sustavima predviđaju odgovornost pravnih osoba za kaznena djela. Time je udovoljeno ne samo preuzetim međunarodnopravnim obvezama Republike Hrvatske, već i realnim kriminalnopolitičkim potrebama koje, zbog sve prisutnije uloge pravnih osoba u različitim područjima svakodnevnog života i kaznenopravno relevantnih povreda i ugrožavanja do kojih takva prisutnost dovodi, impliciraju potrebu takvog zakonskog rješenja. Za pretpostaviti je da će odredbe Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, koji predstavlja potpunu novost u hrvatskom kaznenom pravu, dovesti do brojnih dvojbi i različitih tumačenja osobito u prvoj fazi praktične primjene toga zakona. Stoga postoji potreba da se hrvatska kaznenopravna znanost, pa i u okviru znanstvenog poslijediplomskog studija, odredi prema temeljnim pojmovima, institutima i pravnim mehanizmima koje taj zakon predviđa te da se polaznicima od kojih će vjerojatno većina biti pravni praktičari i na taj način osigura primjerena edukacija o novim sadržajima u hrvatskom kaznenom pravu. Predmet pruža specijalističko znanje o kaznenoj odgovornosti, sankcijama i postupku prema pravnim osobama koje su počinile kazneno djelo koje je potrebno sucima, državnim odvjetnicima, odvjetnicima, policajcima, kao i istraživačima i studentima koji imaju interesa za ovo područje.

Sadržaj kolegija
Uvodni dio: Pojam pravne osobe. Teorije o pravnom subjektivitetu pravnih osoba. Načelo societas delinquere non potest u znanosti kaznenog prava. Vrste odgovornosti pravnih osoba - kaznena i prekršajna odgovornost. Kriminalitet pravnih osoba. Povijesni pregled odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.
Odgovornost pravnih osoba za kaznena djela u međunarodnom, europskom i poredbenom pravu: Međunarodnopravni izvori koji predviđaju odgovornost pravnih osoba za kaznena djela: OECD, Ujedinjeni narodi, Vijeće Europe. Pravni izvori Europske unije, posebno Drugi protokol Konvencije za zaštitu financijskih interesa Europskih zajednica. Odgovornost pravnih osoba u europskom kaznenom zakonodavstvu općenito i pregled pojedinih stranih kaznenih zakonodavstava (SAD, Engleska, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Slovenija i dr.).
Modeli kaznene odgovornosti pravnih osoba: Izvedena i autonomna kaznena odgovornost. Objektivna i subjektivna kaznena odgovornost. Supsidijarna i kumulativna kaznena odgovornost fizičke i pravne osobe.
Kaznena odgovornost i sankcije prema Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela: Primjena zakona. Supsidijarna primjena kaznenog zakonodavstva. Temelj odgovornosti pravnih osoba - pretpostavke kažnjivosti pravnih osoba. Kaznena djela za koja odgovaraju pravne osobe. Pojam i utvrđivanje odgovorne osobe u pravnoj osobi. Uračunavanje krivnje odgovorne osobe pravnoj osobi. Isključenje i ograničenje odgovornosti nekih pravnih osoba. Odgovornost u slučaju promjene statusa pravne osobe. Kazne i druge kaznenopravne sankcije. Vrste kaznenopravnih sankcija.
Kazneni postupak prema pravnim osobama: Općenito o kaznenom postupku prema pravnim osobama. Jedinstveni postupak prema odgovornoj i pravnoj osobi. Odlučivanje o kaznenom progonu prema načelu svrhovitosti. Mjesna nadležnost. Pokretanje kaznenog postupka po prijedlogu. Predstavnik okrivljene pravne osobe i njegovo utvrđivanje. Postavljanje predstavnika. Dostava odluka i dopisa pravnoj osobi. Dovođenje. Mjere opreza prema pravnoj osobi. Troškovi predstavnika. Branitelj. Sadržaj optužnice. Glavna rasprava. Sadržaj presude.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-          definirati vrste odgovornosti pravnih osoba za kažnjive radnje

-          opisati razvoj odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela u međunarodnom, europskom i poredbenom pravu

-          identificirati prijelomne točke i prekretnice u povijesnom razvoju odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela u Republici Hrvatskoj

-          prepoznati i kritički vrednovati različite modele kaznene odgovornosti pravnih osoba

-          objasniti temeljne značajke i razloge uvođenja određenog modela kaznene odgovornosti i pojedinih kaznenoprocesnih formi za pravne osobe

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-          interpretirati hrvatsko kazneno i kaznenoprocesno pravo o pravnim osobama sukladno temeljnim načelima europskog i međunarodnog prava

-          ilustrirati pojedine modele kaznenopravne odgovornosti pravnih osoba u pozitivnopravnom poretku Republike Hrvatske i drugih država

-          primijeniti znanje o načelima kaznene odgovornosti pravnih osoba na relevantne zakone i sudsku praksu u kaznenim postupcima prema pravnim osobama;

-          primijeniti teorije o pravnom subjektivitetu pravnih osoba na uređenje kaznene odgovornosti pravnih osoba s obzirom na njihovu vrstu

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-          povezati judikaturu Europskog suda za ljudska prava o temeljnim pravima pravnih osoba s njihovim procesnim pravima prema Zakonu o kaznenom postupku i Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela

-          usporediti učinke pojedinog modela kaznene odgovornosti pravnih osoba iz aspekta generalne i specijalne prevencije kaznenih djela

-          provjeriti ispravnost primjene modela izvedene, subjektivne i kumulativne odgovornosti pravnih osoba od strane hrvatskih kaznenih sudova

-          riješiti procesna pitanja temeljem hipotetičkih problematskih primjera o važenju privilegija od samooptuživanja, predstavniku pravne osobe i zakonitosti dokaza u kaznenom postupku protiv pravne osobe

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-          pripremiti analitičko izlaganje o pojedinoj presudi domaćeg suda, Europskog suda za ljudska prava ili Suda Europske unije relevantnoj za kaznenu odgovornost pravnih osoba;

-          voditi raspravu o ispravnosti uvođenja kaznene odgovornosti pravnih osoba u hrvatski pravni sustav

-          voditi raspravu o spornim procesnim rješenjima u kaznenom postupku prema pravnoj osobi

-          formulirati prednosti i nedostatke uvođenja modela uračunavanja krivnje odgovorne osobe pravnoj osobi

-          sastaviti optužnicu, presudu i žalbu u kaznenom predmetu protiv pravne osobe

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-          vrednovati primjenu odredaba Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela u praksi

-          usporediti učinak pojedinih kaznenopravnih sankcija na pravne osobe

-          ocijeniti učinkovitost prevencije kažnjivih djela pravnih osoba prije i poslije uvođenja kaznene odgovornosti pravnih osoba u Republici Hrvatskoj

-          preispitati opravdanost uvođenja kaznene odgovornosti za jedinice lokalne uprave i političke stranke

-          prosuditi uspješnost reforme hrvatskog kaznenog pravosuđa u postupku prilagodbe pravnom poretku Europske unije u odnosu na kaznenu odgovornost pravnih osoba;

-          preporučiti izmjenu sudske prakse i zakonskih odredbi u kaznenopravnom području u odnosu na pravne osobe

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći objasniti opseg i sadržaj pojma te modele kaznene odgovornosti  pravnih osoba te posebnosti kaznenog postupka protiv pravnih osoba.  Biti će sposoban interpretirati nacionalno kazneno i kazneno procesno pravo sukladno temeljnim načelima prava Europske unije i judikaturi Europskog suda za ljudska prava, te kritički analizirati odluke domaćih (hrvatskih) nadležnih tijela koje se odnose na kaznenu odgovornost pravnih osoba. Biti će sposoban sastaviti optužnicu, presudu i žalbu u kaznenom predmetu protiv pravne osobe.

Kroz učenje student će se osposobiti i za javnu prezentaciju usvojenih znanja, jasno i strukturirano obrazlaganje svojih stajališta, razvijat će komunikacijske vještine i sudjelovati u radu tima.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Praćenje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i oblici provjere znanja

Znanje se provjerava tijekom nastave te na usmenom dijelu ispita.

Predavanja posreduju gradivo predmeta u klasičnoj verbalnoj formi prema metodološkom načelu da se ona ne smiju ograničiti na puku pozitivnopravnu dogmatiku, nego trebaju uključiti i izlaganja o drugim teorijama koje se odnose na realnost prava. Na predavanjima se potiče i aktivno sudjelovanje studenata kroz primjere, pitanja i sl. te se raspravljaju slučajevi iz prakse.

Znanje se provjerava tijekom nastave kroz interakciju nastavnika i studenata, te kroz pisani i usmeni dio ispita.  Svrha ispita je da na pravičan način pokaže stečena znanja studenta a ne potraga za pogreškama i prazninama u znanju. Na ispitu student treba demonstrirati poznavanje i razumijevanje programom propisanog i od ispitivača jasno naznačenog gradiva te posjedovanje analitičkih, kritičkih i prezentacijskih pravničkih sposobnosti

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

Tijekom nastave potiče se aktivno sudjelovanje studenata kroz primjere i pitanja te se kroz interakciju nastavnika i studenta ocjenjuje sposobnost studenta da objasni specifičnosti kaznene odgovornosti i kaznenog postupka prema pravnim osobama. Kroz raspravu o primjerima iz prakse Suda EU, Europskog suda za ljudska prava i domaćih sudova ocjenjuje se sposobnost studenta da hrvatsko kazneno pravo interpretira sukladno temeljnim načelima prava Europske unije i prava o ljudskim pravima. Sposobnost analize provjerava se kroz rješavanje teških procesnih pitanja o temeljnim pravima okrivljenih pravnih osoba temeljem hipotetičkih problematskih primjera, a sposobnost sinteze stečenih znanja ocjenjuje se kroz obvezu studenta da pripremi izlaganje o analizi pojedine presude.

Na usmenom dijelu ispita, kroz razgovor sa studentom, ocjenjuje se njegova sposobnost da preispita ispravnost pojedinih zakonskih i praktičnih rješenja u odnosu na Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, da usporedi učinak pojedinih kaznenopravnih sankcija na pravne osobe te da ocijeni učinkovitost prevencije kažnjivih djela pravnih osoba prije i poslije uvođenja kaznene odgovornosti pravnih osoba u Republici Hrvatskoj.

 

Obveze studenata

Nastava se izvodi u obliku predavanja u trajanju od 10 sati i konzultacija. Nakon odslušane nastave studenti polaži ispit.

Obavijesti