KAZNENO PRAVO:
Kazneno pravo (predmet)
Repozitorij
Kazneno pravo
Studij: Pravo - 4. semestar
Šifra: 31881
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Leo Cvitanović
prof. dr. sc. Davor Derenčinović
izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda
doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski
doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička
Ispitni rokovi:
 • 25. 03. 2020.
 • 07. 05. 2020.
 • 17. 06. 2020.
 • 07. 07. 2020.
 • 01. 09. 2020.
 • 15. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Kazneno pravo Pravo - 4. semestar
8.0 31881
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Leo Cvitanović

petak, 10:00 sati

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 16/I
prof. dr. sc. Davor Derenčinović

Srijedom od 17, soba 41/II, Trg Republike Hrvatske 14

Trg Republike Hrvatske 14, soba 41/II
izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda

Srijedom u 15:00 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba soba 37/II
doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

petkom u 12 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 36, II kat
doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski

srijedom u 18 sati (Gundulićeva 10, soba 12)

Gundulićeva 10, soba 12
doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička

četvrtkom u 10 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 54
Literatura
Željko Horvatić, Davor Derenčinović, Leo Cvitanović; Kazneno pravo - opći dio I (kazneno pravo i kazneni zakon); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2016), str. -
Željko Horvatić, Davor Derenčinović, Leo Cvitanović; Kazneno pravo - opći dio II (kazneno djelo i kaznenopravne sankcije); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2017)
Leo Cvitanović, Davor Derenčinović, Marta Dragičević Prtenjača, Aleksandar Maršavelski, Maja Munivrana Vajda, Sunčana Roksandić Vidlička; Kazneno pravo - posebni dio; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2017)
Ksenija Turković; Komentar kaznenog zakona i drugi izvori novoga hrvatskog kaznenog zakonodavstva; Narodne novine (2013), str. 612
Leo Cvitanović; Svrha kažnjavanja u suvremenom kaznenom pravu; Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (1999), str. 372
Davor Derenčinović; Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela; Nocci (2003), str. 207
Željko Horvatić (ur.); Rječnik kaznenog prava; Masmedia (2002), str. 692
Maja Munivrana; Univerzalno načelo kao kriterij prostornog važenja kaznenog zakona; Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (2007), str. 184
Opis predmeta
Pojam, predmet i svrha kaznenog prava. Kazneni zakon. Kazneno djelo. Posebne pretpostavke kažnjivosti. Stadiji kaznenog djela. Sudioništvo. Stjecaj. Kaznena odgovornost pravnih osoba. Kaznenopravne sankcije. Sustav sankcija u hrvatskom kaznenom pravu. Kazne. Mjere upozorenja. Odmjeravanje kazne. Sigurnosne mjere. Posebne kaznenopravne mjere. Rehabilitacija. Amnestija i pomilovanje. Posebni dio - vrste kaznenih djela.
Ispitni rokovi
25. 03. 2020.
07. 05. 2020.
17. 06. 2020.
07. 07. 2020.
01. 09. 2020.
15. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • objasniti pojam kaznenog prava i kaznenopravne znanosti i njihov odnos prema drugim pravnim granama i sudskoj praksi;
 • kritički vrednovati i prepoznati važnost poštivanja temeljnih načela kaznenog zakonodavstva i sudske prakse (načelo zakonitosti, načelo krivnje);
 • razumjeti i objasniti temeljne institute dogmatike kaznenog prava (radnja, biće kaznenog djela, protupravnost, krivnja, stadiji u počinjenju kaznenog djela, supočiniteljstvo i sudioništvo, stjecaj, produljeno kazneno djelo);
 • definirati posebnosti sustava kaznenopravnih sankcija;
 • grupirati strukturu posebnog dijela kaznenog zakonodavstva prema objektima kaznenopravne zaštite i sažeti obilježja bića najvažnijih kaznenih djela (protiv života i tijela, spolne slobode, časti i ugleda, imovine, slobode, službene dužnosti, pravosuđa itd.);
 • izdvojiti osnovna obilježja sustava odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela i osnove međunarodnog kaznenog prava kao dijelova kaznenog prava u širem smislu.

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • interpretirati pojmove općeg dijela kaznenog prava i obilježja bića kaznenih djela u skladu s važećim metodama tumačenja kaznenopravnih normi;
 • demonstrirati uzajamnu uvjetovanost i povezanost općeg i posebnog dijela kaznenog prava;
 • primijeniti stečeno znanje iz općeg i posebnog dijela kaznenog prava u praksi;
 • koristiti i na ispravan način interpretirati propise s područja kaznenog prava u svakodnevnom radu.

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • provjeriti stupanj i opseg ostvarivanja načela vladavine prava u segmentu kaznenog zakonodavstva i prakse;
 • usporediti hrvatski kaznenopravni sustav s kaznenopravnim sustavima drugih država i ispitati njegovu usklađenost s osnovnim načelima kaznenog prava Europske unije;
 • izdvojiti disfunkcionalne norme kaznenog prava i ispitati uzroke i posljedice stvaranja takvih normi;
 • ispitati i kategorizirati različite teorijske modele dogmatike kaznenog prava i njihovu primjenu u sudskoj praksi;
 • analizirati postojeću sudsku praksu u segmentu kaznenog prava;

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • predlagati potrebne izmjene kaznenog zakonodavstva i sudske prakse;
 • pripremiti podlogu za stručnu analizu pojedinih instituta kaznenog prava;
 • formulirati osnovna obilježja, prednosti i nedostatke zakonske i sudske politike kažnjavanja i predlagati rješenja za poboljšanja tih sustava;
 • izgraditi metodološki sustav za izradu pisanih radova s područja kaznenog prava;
 • osmisliti protokol izrade pisanog rada, formulirati odgovarajuće hipoteze i sastaviti koncept s predloškom radne literature ;

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • ocijeniti kvalitetu, održivost i provedivost zakonskih i teorijskih instituta kaznenog prava u praktičnim uvjetima;
 • odabrati daljnje izučavanje pojedinih segmenata kaznenog prava i procijeniti koje je područje najprimjerenije za daljnju subspecijalizaciju;
 • vrednovati nacionalni kaznenopravni sustav s aspekta ustavnog i međunarodnog prava.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • u javnosti predstaviti ishode učenja;
 • kvalitetno se i jasno pravnički izražavati uz odgovarajuću razinu argumentacije vlastitih teza;
 • unaprjeđivati komunikacijske vještine;
 • sudjelovati u radu tima.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 1. Pisani i usmeni ispit za provjeru ishoda učenja - znanje i razumijevanje
 2. Problemski zadaci za provjeru ishoda učenja – primjena
 3. Debatni seminari, organizacija simuliranih suđenja, akreditiranih tečajeva i sudjelovanje u vježbama za provjeru ishoda učenja – analiza
 4. Izrada pisanih studentskih radova (eseji, seminarski radovi) za provjeru ishoda učenja – sinteza i vrednovanje
 5. Ocjenjivanje se provodi tijekom nastave uz odgovarajući ishod učenja i konačno na pisanom i usmenom ispitu iz kolegija. U potonjem će se ocjene stečene tijekom nastave uzeti u obzir u formuliranju konačne ocjene. Kriteriji za ocjenjivanje jesu svi ishodi učenja - pokazano znanje i razumijevanje materije kaznenog prava, sposobnost primjene propisa na hipotetičke i stvarne slučajeve iz sudske prakse, sposobnost analize i sinteze te odgovarajuće vrednovanje sadržaja usvojenih tijekom nastave.
Obavijesti
Izvedbeni plan predavanja iz predmeta Kazneno pravo za ak. god. 2017/2018 (IV semestar)  izvanredni studenti  Nastavu izvode:  Prof. dr.sc. Davor Derenčinović, Prof. dr.sc. Leo Cvitanović, Izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, Doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača, Doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička Mjesto izvođenja nastave:  Gundulićeva 10 (I kat, dvorana IV) Izvođenje nastave (satnica, početak/završetak):  Utorak 17-20h Plan izvođenja nastavnih cjelina:  27.2. – Uvodno predavanje, pojam, predmet i svrha kaznenog prava 6.3. – Povijesni pregled i škole kaznenog prava 13.3. – Načelo zakonitosti, primjena hrvatskog zakonodavstva, zastara 20.3. – Uvod u učenje o kaznenom djelu, radnja, biće kaznenog djela 27.3. – Protupravnost i razlozi isključenja protupravnosti 3.4. . – Krivnja - ubrojivost, oblici krivnje, svijest o protupravnosti, zablude 10.4. -  Nema nastave- ispitni tjedan  17.4. – Stadiji u počinjenju kaznenog djela, sudioništvo, stjecaj 24.4. – Kolokvij I  1.5. – Nema nastave – Praznik rada  8.5. – Kaznenopravne sankcije 15.5. – Uvod u posebni dio, kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv spolne slobode 22.5. – Kolokvij II  29.5. – Repetitorij, završno predavanje i podjela potpisa       Izvedbeni plan predavanja iz predmeta Kazneno pravo za ak. god. 2017/2018.  redoviti studenti  Nastavu izvode:  Prof. dr.sc. Davor Derenčinović, Prof. dr.sc. Leo Cvitanović, Izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, Doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača, Doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička, Doc.dr. sc. Aleksandar Maršavelski, Mjesto izvođenja nastave:  Trg Republike Hrvatske 14 (I kat, dvorana II) Izvođenje nastave (satnica, početak/završetak):  Ponedjeljak 8-11h / Ponedjeljak 17-20h Srijeda 8-11h / Srijeda 17-20h Plan izvođenja nastavnih cjelina:  26.2. (pon) Predstavljanje, Pojam, predmet i svrha kaznenog prava 28.2. (sri) Povijest kaznenog prava 5.3. (pon) Škole kaznenog prava 7.3. (sri) Načelo zakonitosti 12.3. (pon) – Primjena kaznenog zakonodavstva u prostoru, zastara 14.3. (sri)- Elementi pojma kaznenog djela, radnja, biće kaznenog djela 19.3. (pon) – Nečinjenje. Protupravnost, nužna obrana 21.3. (sri) – Krajnja nužda i ostali razlozi isključenja protupravnosti 26.3. (pon)- Uvod u krivnju, ubrojivost 28.3. (sri) - Namjera, nehaj, svijest o protupravnosti, zablude 2.4. (pon) – Uskrsni ponedjeljak – nema predavanja  4.4. (sri) - Stadiji u počinjenju kaznenog djela 9.-14.4. Nema nastave- ispitni tjedan  16.4. (pon) – Sudioništvo 18.4. (sri) – Stjecaj 23.4. (pon) – Kolokvij I  25.4. (sri) - Kazna zatvora, novčana kazna 30.4. (pon) – Izbor vrste i mjere kazne 02.05. (sri) – Sigurnosne mjere i alternativne sankcije 2 7.5. (pon) - Uvod u posebni dio, kaznena djela protiv života i tijela 9.5. (sri) – Kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva 14.5. (pon) - Kaznena djela protiv imovine 16.5. (sri) – Kaznena djela protiv spolne slobode 21.5. (pon) - Kaznena djela protiv časti i ugleda 23.5. (sri) – Odabrana kaznena djela iz drugih glava (krivotvorenje, privatnost, pravosuđe, gospodarstvo službena dužnost 28.5. (pon) – Kolokvij II  30.5. (sri)  –  Repetitorij, završno predavanje i podjela potpisa     KOLOKVIJ Završnom kolokviju imaju pravo pristupiti redoviti studenti koji su izostali najviše 3 puta, a izvanredni studenti koji su izostali najviše 2 puta. Završni kolokvij će obuhvatiti sljedeće gradivo: