OVRŠNO PRAVO:
Ovršno pravo
Ovršno pravo
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 2. semestar
Šifra: 166825
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Uzelac
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar - Predavanja
prof. dr. sc. Jasnica Garašić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić - Predavanja
Osnovni podaci
Ovršno pravo Pravo društava i trgovačko pravo - 2. semestar
5.0 166825
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alan Uzelac

četvrtkom u 15 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar (Predavanja)

srijedom u 10 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 23
prof. dr. sc. Jasnica Garašić (Predavanja)

utorkom u 10,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 21
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić (Predavanja)

srijedom u 8 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 20
Literatura
Dika; Građansko ovršno pravo; Zagreb (2007)
van Rhee / Uzelac (ur.); Enforcement and Enforceability - Tradition and Modernity, Anwerp/Oxford/Portland; (2010)
Triva -Dika; Građansko parnično procesno pravo (izabrana poglavlja); (2005)
Rechberger, Simotta,; Zivilprozessrecht; (2010)
A. Uzelac, J. Brozović,; Zadužnica: evolucija, aktualno stanje i otvorena pitanja, u: Zbornik radova s međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća", Split, 21. i 22. listopad 2016.; (2016), str. 59-90
A. Uzelac, M. Bratković,; Certificiranje nespornih tražbina u domaćem i poredbenom pravu, u: Zbornik radova s međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća", Split, 19. i 20. studenog 2015., Split; (2015), str. 81-116
Opis predmeta
Pojam i struktura ovršnoga prava i prava osiguranja te ovršnoga postupka i postupka osiguranja; Načela ovršnoga prava i prava osiguranja; Subjekti ovršnoga postupka i postupka osiguranja; Sredstva i predmet ovrhe i osiguranja; Tražbina koja se ostvaruje i osigurava; Osnove za određivanje ovrhe; Pravni lijekovi u ovršnom postupku; Sredstva osiguranja.

U okviru kolegija studenti imaju priliku prepoznati glavne odrednice razvoja ovršnog i prava; razumjeti ulogu ovršnog postupka u zaštiti građanskih materijalnih prava; primijeniti osnovna načela građanskog procesnog prava i ovršnog prava na pojedine probleme iz prakse; analizirati trenutno uređenje propisa iz područja ovršnog prava te prosuditi potrebu za njihovom izmjenom.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:
  1. INTELEKTUALNE (KOGNITIVNE) VJEŠTINE

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

 Znanje

- prisjetiti se osnovnih načela ovršnoga prava

- izdvojiti mehanizme za povećanje učinkovitosti ovršnog postupka uz istodobnu zaštitu prava ovršenika

 

 Razumijevanje

- kritički vrednovati i prepoznati različite teorijske i komparativne ovršnopravne modele i pojedina rješenja hrvatskog zakonodavca

- izraziti ratio uređenja pojedinih zaštitnih mehanizama u ovršnom postupku i postupku osiguranja

 

 Primjena

- grupirati pojedina načela ovršnog prava te dovesti ih u vezu s općim načelima građanskog procesnog prava

- upravljati rješenjima iz komparativnog građanskog procesnog prava u svrhu pronalaženja rješenja za osnovne probleme hrvatskog ovršnog prava

 

  Analiza

- kategorizirati različite sustave ovrhe i osiguranja

- analizirati učinke pojedinih pravnih rješenja na prava i interese zainteresiranih pravnih subjekata

 

 Sinteza

- predlagati rješenja za probleme hrvatskog ovršnog prava po uzoru na najbolje komparativne modele

- formulirati vlastita stajališta o različitim teorijskim i komparativnim modelima

 

Vrednovanje

- preispitati adekvatnost pojedinih zakonskih rješenja u kontekstu komparativnih ovršnopravnih modela

- valorizirati učinke novijih zakonodavnih rješenja na efikasnost pružanja pravne zaštite i na prava dužnika.

 

  1. PRAKTIČNE I GENERIČKE VJEŠTINE

 

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

  • usmeno i pismeno razložno opravdati svoja stajališta te promišljati o argumentima ljudi drukčijega stajališta
  • pronalaziti argumente pro et contra pojedinih rješenja
  • interdisciplinarno pristupati problemu i sagledavati ga iz što je više moguće različitih perspektiva
  • osmisliti pravni pristup pojedinim društvenim problemima i pronalaziti odgovarajući mehanizam njihova rješavanja
  • kritički vrednovati pozitivnopravna rješenja i njihovu primjenu u sudskoj praksi te iznalaziti bolja, adekvatnija rješenja

 

  1. POVEZIVANJE ISHODA UČENJA I PROVJERE ZNANJA

Znanje svakog studenta provjerava se usmeno. Student je dužan provesti istraživanje te na temelju istraživanja izraditi prezentaciju koju je potrebno javno prezentirati. Pritom se provjerava razumijevanja sadržaja, studentova mogućnost analize učinaka pojedinih pravnih rješenja na prava i interese zainteresiranih pravnih subjekata i diskusije o različitim teorijskim i komparativnim modelima i pojedinim rješenjima hrvatskog zakonodavca.

Praktične i generičke vještine:

Studenti bi u okviru ovoga predmeta: stjecali razumijevanje sustava  i ovršne procedure te produbljena znanja o temeljnim institutima toga sustava; razvijali, osobito analizom pojedinih problema na konkretnim slučajevima, polazeći od općih načela ovršnog prava i zakonskoga uređenja pojedinih instituta tih prava te uzimajući u obzir i judikaturu Europskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda RH i hrvatske sudske judikature, sposobnost kritičke interpretacije zakonskih odredaba i njihove aplikacije u sudskoj praksi.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

U fazi pripreme nastavnog programa, kvaliteta se prati kroz usporedbu sa sličnim programima koji se izvode na drugim fakultetima (benchmarking).

U fazi izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem pohađanja nastave, te praćenjem reakcije studenata. Studenti se u svakom trenutku mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektronske pošte.

Nakon izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem rezultata ispita i anketom. Pri praćenju rezultata ispita gleda se jesu li studenti usvojili znanja i vještine koji se stječu predmetom. Nadalje, nakon izvedbe programa studente se anketira o kvaliteti izvođenja nastave. Rezultati ankete uzimaju se u obzir pri izmjenama nastavnog programa i metoda izvođenja nastave.