OBITELJSKO SUDSKO PROCESNO PRAVO:
Obiteljsko sudsko procesno pravo
Obiteljsko sudsko procesno pravo
Studij: Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 3. semestar
Šifra: 166763
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Uzelac
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar - Predavanja
prof. dr. sc. Jasnica Garašić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić - Predavanja
Osnovni podaci
Obiteljsko sudsko procesno pravo Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 3. semestar
5.0 166763
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alan Uzelac

četvrtkom u 15 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar (Predavanja)

srijedom u 10 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 23
prof. dr. sc. Jasnica Garašić (Predavanja)

utorkom u 10,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 21
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić (Predavanja)

srijedom u 8 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 20
Literatura
Triva - Dika; Građansko parnično procesno pravo: glava dvadeset treća: Posebni postupci u obiteljskim sporovima; (2005)
Uzelac; Novo uređenje obiteljskih sudskih postupaka - glavni pravci reforme obiteljskih parničnih postupaka u trećem Obiteljskom zakonu; Barbić, J. (ur.), Novo uređenje obiteljskih sudskih postupaka, Zagreb: HAZU, 2014, 3-15 (2014)
Dika; Izvanparnični postupci u obiteljskim odnosima; Alinčić i dr.: Obiteljski zakon, Novine, dvojbe, perspektive (2003)
Dika; Ovrha i osiguranje u obiteljskim stvarima; Alinčić i dr.:Obiteljski zakon, Novine, dvojbe, perspektive (2003)
Aras Kramar; Uzdržavanje djece. Sudski alimentacijski postupci u domaćem i poredbenom pravu; (2013)
Aras Kramar; Novi pristup uređenju postupka radi razvoda braka u Hrvatskoj; Zbornik radova s međunarodnog savjetovanja: Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća, Split: Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu (2015), str. 235-267
Rešetar - Aras Kramar (ur.); Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta. Interdisciplinarni, komparativni i međunarodni osvrti, 2014.; (2014)
Opis predmeta
U okviru kolegija studenti imaju priliku prepoznati glavne odrednice razvoja obiteljskog građanskog sudovanja; razumjeti ulogu pojedinih postupaka u zaštiti prava djece i drugih sudionika obiteljskih odnosa; primijeniti osnovna načela građanskog procesnog prava na pojedine probleme iz prakse; analizirati trenutno uređenje propisa iz područja obiteljskog sudovanja te prosuditi potrebu za njihovom izmjenom.

Pojam i struktura obiteljskog sudskog procesnog prava; Načela obiteljskog sudskog procesnog prava; Subjekti obiteljskih sudskih postupaka; Posebna obilježja obiteljskog parničnog procesnog prava; Posebna obilježja obiteljskog izvanparničnog procesnog prava; Posebna obilježja obiteljskog ovršnog procesnog prava.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći:

Znanje

- prisjetiti se kako su u obiteljskom procesnom sustavu koncipirani pojedini procesni instituti, uzimajući u obzir sudjelovanje djece u sudskim postupcima

- izdvojiti osnovne elemente i načela pravosuđa prilagođenog djeci te postupovna prava djece

 

Razumijevanje

- kritički vrednovati i prepoznati različite aspekte postupovnog položaj djece u obiteljskim sudskim postupcima

- identificirati u kojoj je mjeri potrebno (obiteljsko) pravosuđe prilagoditi sudjelovanju djece u postupku

- diskutirati o budućem razvoju te implementaciji postupovnih prava djece

Primjena

- grupirati i opisati inozemne modele obiteljskopravne zaštite

- primijeniti odgovarajući pristup analizi pojedinih procesnih instituta iz perspektive pravosuđa prilagođenog djeci

Analiza

- analizirati učinke pojedinih pravnih rješenja na prava i interese djece i drugih sudionika obiteljskih odnosa

- kategorizirati pojedina postupovna prava djece

Sinteza

- formulirati vlastita stajališta o različitim teorijskim i komparativnim modelima zaštite prava djece

- predlagati vlastita rješenja za probleme hrvatskog obiteljskopravnog sustava

Vrednovanje

- preispitati adekvatnost pojedinih zakonskih rješenja za postizanje željenih učinaka pravne zaštite djece i drugih sudionika obiteljskih odnosa

- usporediti i valorizirati domaću i inozemnu praksu u implementaciji postupovnih prava djece

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

  • usmeno i pismeno razložno opravdati svoja stajališta te promišljati o argumentima ljudi drukčijega stajališta
  • pronalaziti argumente pro et contra pojedinih rješenja
  • interdisciplinarno pristupati problemu i sagledavati ga iz što je više moguće različitih perspektiva
  • osmisliti pravni pristup pojedinim društvenim problemima i pronalaziti odgovarajući mehanizam njihova rješavanja
  • kritički vrednovati pozitivnopravna rješenja i njihovu primjenu u sudskoj praksi te iznalaziti bolja, adekvatnija rješenja

Studenti bi u okviru ovoga predmeta: - stjecali razumijevanje sustava parnične, izvanparnične i ovršnopravne zaštite obiteljskopravnih odnosa te produbljena znanja o temeljnim institutima zakonskoga uređenja pružanja te zaštite; - razvijali, osobito analizom pojedinih problema na konkretnim slučajevima, polazeći od općih zasada obiteljskog sudskog procesnog prava i zakonskoga uređenja njegovih pojedinih instituta te uzimajući u obzir i judikaturu Europskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda RH i hrvatske sudske judikature, sposobnost kritičke interpretacije zakonskih odredaba i njihove aplikacije u sudskoj praksi.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje svakog studenta provjerava se usmeno. Student je dužan provesti istraživanje te na temelju istraživanja izraditi prezentaciju koju je potrebno javno prezentirati. Pritom se provjerava razumijevanja sadržaja, studentova mogućnost analize učinaka pojedinih pravnih rješenja na prava i interese zainteresiranih pravnih subjekata i diskusije o različitim teorijskim i komparativnim modelima i pojedinim rješenjima hrvatskog zakonodavca.

 

U fazi pripreme nastavnog programa, kvaliteta se prati kroz usporedbu sa sličnim programima koji se izvode na drugim fakultetima (benchmarking).

U fazi izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem pohađanja nastave, te praćenjem reakcije studenata. Studenti se u svakom trenutku mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektronske pošte.

Nakon izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem rezultata ispita i anketom. Pri praćenju rezultata ispita gleda se jesu li studenti usvojili znanja i vještine koji se stječu predmetom. Nadalje, nakon izvedbe programa studente se anketira o kvaliteti izvođenja nastave. Rezultati ankete uzimaju se u obzir pri izmjenama nastavnog programa i metoda izvođenja nastave.