OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Organizacija pravosuđa
Organizacija pravosuđa
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61348
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Uzelac
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić
doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar
Izvođači: doc. dr. sc. Marko Bratković - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Organizacija pravosuđa Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61348
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alan Uzelac

četvrtkom u 15 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

srijedom u 8 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 20
doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar

srijedom u 10 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 23
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Marko Bratković (Predavanja)

ponedjeljkom u 14 sati

Iznimno, u ponedjeljak 4. studenoga 2019. konzultacije se neće održati.

 

 

 

 

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 41 (IV. kat, u potkrovlju)
Literatura
Uzelac, A.; Europsko sudstvo: između birokratske organizacije i korporativne svijesti, u: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 43:5; (1993), str. 515-550
Dika, M.; O razvitku instituta sudske (sudačke) nezavisnosti u zapadnoevropskom civilizacijskom krugu: pokušaj rekonstrukcije povijesne geneze, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 42/4 (suppl.); (1992), str. 511-533
Uzelac, A.; Hrvatsko pravosuđe u devedesetima: od državne nezavisnosti do institucionalne krize, Politička misao, 38/2; (2001), str. 3-41
Vladavina prava i pravosudni sustav: sporost pravosuđa kao prepreka pridruživanju, u: Ott, K. (ur.), Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji: Izazovi institucionalnih prilagodbi; (2004), str. 99-123
Opis predmeta
Predmet obuhvaća materiju organizacijskog građanskog procesnog prava: organizaciju sudova i drugih državnih tijela koje sudjeluju u obavljanju funkcije pravosuđenja te organizaciju i ustrojstvo drugih državnih tijela i profesija koje doprinose funkcioniranju pravosuđa. U sklopu predmeta uz opća teorijska pitanja raspravlja se o temama koje su vezane uz praktične probleme u funkcioniranju pravosuđa i provođenje pravosudnih reformi. Nastava okvirno pokriva sljedeće tematske jedinice: definicija pravosuđa i razgraničenje spram drugih oblasti; reforma pravosuđa i njeno značenje u procesu europskih integracija; institucije i profesije koje sudjeluju u obavljanju pravosuđenja - opći pregled; područje djelovanja pravosuđa i njegova uloga u osiguranju temeljnih ustavnih vrijednosti, a posebno vladavine prava i pravne države; nezavisnost pravosuđa: uloga, definicija i problemi; građani i pravosuđe: pravo na pristup pravosuđu, pravo na postupak u razumnom roku; sudbena vlast i sudovi: definicija, nadležnost i uloga; organizacija kadrova u pravosuđu: suci, državni odvjetnici, pomoćne sudske službe, odvjetništvo, drugi sudionici u obavljanju pravosudnih funkcija; efikasnost pravosuđa: definicija, evaluacija, statističko praćenje; reforma pravosuđa u Hrvatskoj: pregled problema i pravci razvoja.
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

 

Znanje

 • prepoznati institucije i profesije koje sudjeluju u pravosuđenju
 • definirati pravosuđe, sudbenu vlast i reforme pravosuđa

 

Razumijevanje i primjena

 • opisati ulogu pravosuđa u osiguranju temeljnih ustavnih vrijednosti
 • objasniti individualne i profesionalne aspekte nezavisnosti pravosuđa
 • diskutirati o pravu građana na pristup pravosuđu i na postupak u razumnom roku
 • izabrati odgovarajući model pronalaženja izvorišta efikasnih pravosudnih reformi

 

Analiza

 • razlikovati zakonski formulirano pravo i njegovu primjenu u praksi
 • kategorizirati kadrove u pravosuđu (suci, državni odvjetnici, pomoćne sudske službe, odvjetništvo, javno bilježništvo i dr.)

 

Sinteza i vrednovanje

 • prosuditi značenje pravosuđa u procesu europskih integracija
 • usporediti domaću i inozemnu sudsku parničnu praksu
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

 • usmeno i pismeno razložno opravdati svoja stajališta
 • promišljati o opravdanosti pravosudnih reformi te kritički procjenjivati njihovu uspješnost
 • pronalaziti argumente pro et contra uređenja pojedinih instituta
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

U kolegiju se rad pojedinih studenata kontinuirano prati za vrijeme nastave, a osobito umješnost studenta u pripremi samostalne prezentacije na unaprijed dogovorenu temu. Vrednuje se i studentova vještina prezentiranja teme pred kolegama i nastavnicima te razložnog opravdavanja vlastitih stajališta. Konačna ocjena iz kolegija formira se na usmenom ispitu koji se u dogovoru sa studentom može zamijeniti studentskim esejom sastavljenim na temelju provedenog empirijskog istraživanja i/ili analize domaće i strane literature te usmenog izlaganja i obrane rada u strukturiranom razgovoru s nastavnikom. U tom se razgovoru provjerava studentovo poznavanje i razumijevanje relevantne materije kao i njegove analitičke sposobnosti.