OBAVIJESTI:
Organizacija pravosuđa
Organizacija pravosuđa
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61348
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Uzelac
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić
doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar
Izvođači: doc. dr. sc. Marko Bratković - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 08. 04. 2019.
 • 03. 06. 2019.
 • 17. 06. 2019.
 • 01. 07. 2019.
 • 02. 09. 2019.
 • 16. 09. 2019.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Organizacija pravosuđa Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61348
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alan Uzelac

četvrtkom u 15 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

srijedom u 8 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 20
doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar

utorkom u 8 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 23
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Marko Bratković (Predavanja)

ponedjeljkom u 14 sati

 

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 41 (IV. kat, u potkrovlju)
Literatura
Uzelac, A.; Europsko sudstvo: između birokratske organizacije i korporativne svijesti, u: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 43:5; (1993), str. 515-550
Dika, M.; O razvitku instituta sudske (sudačke) nezavisnosti u zapadnoevropskom civilizacijskom krugu: pokušaj rekonstrukcije povijesne geneze, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 42/4 (suppl.); (1992), str. 511-533
Uzelac, A.; Hrvatsko pravosuđe u devedesetima: od državne nezavisnosti do institucionalne krize, Politička misao, 38/2; (2001), str. 3-41
Vladavina prava i pravosudni sustav: sporost pravosuđa kao prepreka pridruživanju, u: Ott, K. (ur.), Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji: Izazovi institucionalnih prilagodbi; (2004), str. 99-123
Opis predmeta
Predmet obuhvaća materiju organizacijskog građanskog procesnog prava: organizaciju sudova i drugih državnih tijela koje sudjeluju u obavljanju funkcije pravosuđenja te organizaciju i ustrojstvo drugih državnih tijela i profesija koje doprinose funkcioniranju pravosuđa. U sklopu predmeta uz opća teorijska pitanja raspravlja se o temama koje su vezane uz praktične probleme u funkcioniranju pravosuđa i provođenje pravosudnih reformi. Nastava okvirno pokriva sljedeće tematske jedinice: definicija pravosuđa i razgraničenje spram drugih oblasti; reforma pravosuđa i njeno značenje u procesu europskih integracija; institucije i profesije koje sudjeluju u obavljanju pravosuđenja - opći pregled; područje djelovanja pravosuđa i njegova uloga u osiguranju temeljnih ustavnih vrijednosti, a posebno vladavine prava i pravne države; nezavisnost pravosuđa: uloga, definicija i problemi; građani i pravosuđe: pravo na pristup pravosuđu, pravo na postupak u razumnom roku; sudbena vlast i sudovi: definicija, nadležnost i uloga; organizacija kadrova u pravosuđu: suci, državni odvjetnici, pomoćne sudske službe, odvjetništvo, drugi sudionici u obavljanju pravosudnih funkcija; efikasnost pravosuđa: definicija, evaluacija, statističko praćenje; reforma pravosuđa u Hrvatskoj: pregled problema i pravci razvoja.
Ispitni rokovi
08. 04. 2019.
03. 06. 2019.
17. 06. 2019.
01. 07. 2019.
02. 09. 2019.
16. 09. 2019.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

 

Znanje

 • prepoznati institucije i profesije koje sudjeluju u pravosuđenju
 • definirati pravosuđe, sudbenu vlast i reforme pravosuđa

 

Razumijevanje i primjena

 • opisati ulogu pravosuđa u osiguranju temeljnih ustavnih vrijednosti
 • objasniti individualne i profesionalne aspekte nezavisnosti pravosuđa
 • diskutirati o pravu građana na pristup pravosuđu i na postupak u razumnom roku
 • izabrati odgovarajući model pronalaženja izvorišta efikasnih pravosudnih reformi

 

Analiza

 • razlikovati zakonski formulirano pravo i njegovu primjenu u praksi
 • kategorizirati kadrove u pravosuđu (suci, državni odvjetnici, pomoćne sudske službe, odvjetništvo, javno bilježništvo i dr.)

 

Sinteza i vrednovanje

 • prosuditi značenje pravosuđa u procesu europskih integracija
 • usporediti domaću i inozemnu sudsku parničnu praksu
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

 • usmeno i pismeno razložno opravdati svoja stajališta
 • promišljati o opravdanosti pravosudnih reformi te kritički procjenjivati njihovu uspješnost
 • pronalaziti argumente pro et contra uređenja pojedinih instituta
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

U kolegiju se rad pojedinih studenata kontinuirano prati za vrijeme nastave, a osobito umješnost studenta u pripremi samostalne prezentacije na unaprijed dogovorenu temu. Vrednuje se i studentova vještina prezentiranja teme pred kolegama i nastavnicima te razložnog opravdavanja vlastitih stajališta. Konačna ocjena iz kolegija formira se na usmenom ispitu koji se u dogovoru sa studentom može zamijeniti studentskim esejom sastavljenim na temelju provedenog empirijskog istraživanja i/ili analize domaće i strane literature te usmenog izlaganja i obrane rada u strukturiranom razgovoru s nastavnikom. U tom se razgovoru provjerava studentovo poznavanje i razumijevanje relevantne materije kao i njegove analitičke sposobnosti.

Obavijesti