OBAVIJESTI:
Javnobilježničko pravo
Javnobilježničko pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61271
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Uzelac
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić
Izvođači: doc. dr. sc. Marko Bratković - Predavanja
Juraj Brozović , mag. iur. - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 08. 04. 2019.
 • 03. 06. 2019.
 • 17. 06. 2019.
 • 01. 07. 2019.
 • 02. 09. 2019.
 • 16. 09. 2019.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Javnobilježničko pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61271
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alan Uzelac

četvrtkom u 15 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

srijedom u 8 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 20
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Marko Bratković (Predavanja)

ponedjeljkom u 14 sati

 

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 41 (IV. kat, u potkrovlju)
Juraj Brozović , mag. iur. (Predavanja)

ponedjeljkom u 10 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 42/IV
Literatura
M. Dika; Javnonilježničko pravo (materijali);
Zakon o javnom bilježništvu, Narodne novine, br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09;
Opis predmeta
Predmet javnobilježničko pravo obrađuje povijesni razvitak institucije javnog bilježništva, uređenje javnog bilježništva u svijetu (poredbeni pregled), osnove javnobilježničkog organizacijskog i funkcionalnog prava, javnobilježničke poslove i njihove učinke.
Ispitni rokovi
08. 04. 2019.
03. 06. 2019.
17. 06. 2019.
01. 07. 2019.
02. 09. 2019.
16. 09. 2019.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

 

Znanje

 • prepoznati osobitosti hrvatske javnobilježničke službe u kontekstu zapadnoeuropskoga notarijata
 • imenovati sudionike u pojedinim postupcima u nadležnosti javnih bilježnika
 • definirati pojedine oblike javnobilježničkih isprava

 

Razumijevanje

 • opisati opća obilježja javnobilježničke službe
 • objasniti sadržaj i pravnu prirodu javnobilježničke službe
 • identificirati razlike između zadužnice i bjanko zadužnice, ovršne i vjerodostojne isprave
 • diskutirati o različitim komparativnim modelima osiguranja tražbina vjerovnika u kojima sudjeluju i javni bilježnici
 • izraziti ratio uređenja založnopravnog i fiducijarnog osiguranja tražbina na temelju sporazuma stranaka
 • prepoznati pravozaštitne funkcije zadužnice i njezinu dokaznu snagu

 

Primjena

 • izabrati i pravilno primijeniti odgovarajuću pravnu normu radi razrješavanja pravnih stvari iz nadležnosti javnih bilježnika
 • koristiti se udžbeničkim i zakonskim tekstom u radu na konkretnim primjerima iz javnobilježničke i sudske prakse

 

Analiza

 • razlikovati ovrhu na temelju vjerodostojne isprave od ovrhe na temelju ovršne isprave
 • kategorizirati pojedine pravne lijekove protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne i na temelju ovršne isprave
 • izdvojiti činjenično od pravnoga pitanja u javnobilježničkom provođenju ostavinskoga postupka
 • analizirati učinke pojedinih pravnih rješenja na prava i interese zainteresiranih pravnih subjekata

 

Sinteza

 • sastaviti prijedloge za ovrhu na temelju vjerodostojne i na temelju ovršne isprave
 • pripremiti nacrte akata koje donose javni bilježnici ili sudovi u ovršnim postupcima i u ostavinskom postupku

 

Vrednovanje

 • prosuditi adekvatnost pojedinih zakonom dopuštenih postupanja za postizanje željenih učinaka pravne zaštite
 • usporediti starija zakonodavna rješenja u uređenju pojedinih instituta s novijima
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

 • usmeno i pismeno razložno opravdati svoja stajališta te promišljati o argumentima ljudi drukčijega stajališta
 • pronalaziti argumente pro et contra pojedinih zakonskih rješenja
 • kritički vrednovati pozitivnopravna rješenja i njihovu primjenu u sudskoj praksi
 • preuzeti odgovornost za samostalno odlučivanje i vođenje postupaka
 • procijeniti etičnost pojedinih postupanja
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

U kolegiju se rad pojedinih studenata kontinuirano prati za vrijeme nastave, a osobito umješnost studenta u pripremi samostalne prezentacije na unaprijed dogovorenu temu. Vrednuje se i studentova vještina prezentiranja teme pred kolegama i nastavnicima te razložnog opravdavanja vlastitih stajališta. Konačna ocjena iz kolegija formira se na usmenom ispitu koji se u dogovoru sa studentom može zamijeniti studentskim esejom sastavljenim na temelju provedenog empirijskog istraživanja i/ili analize domaće i strane literature te usmenog izlaganja i obrane rada u strukturiranom razgovoru s nastavnikom. U tom se razgovoru provjerava studentovo poznavanje i razumijevanje relevantne materije kao i njegove analitičke sposobnosti.

Studenti su u okviru kolegija obvezni sudjelovati i u dvotjednoj praksi u javnobilježničkom uredu u kojoj stječu vještine rješavanja konkretnih pravnih slučajeva odgovarajućom primjenom prava na utvrđeno činjenično stanje te pripremaju nacrte različitih tipova podnesaka i akata.

Obavijesti