IZABRANE TEME PRAKSE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRVA:
Izabrane teme prakse Europskog suda za ljudska prva
Izabrane teme prakse Europskog suda za ljudska prva
Studij: Europsko pravo - 2. semestar
Šifra: 166923
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Uzelac
Osnovni podaci
Izabrane teme prakse Europskog suda za ljudska prva Europsko pravo - 2. semestar
3.0 166923
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alan Uzelac

četvrtkom u 15 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
Literatura
P. van Dijk, G. J. H. van Hoof; Arjen van Rijn, Leo Zwaak (ur.),; Theory and Practice of the European Convention on Human Rights; (2006)
D. J. Harris, M. O`Boyle, C. Warbrick; Law of the European Convention on Human Rights; (2014)
J. A. Frowein, W. Peukert; Europaische Menschenrechtskonvention (EMRK-Kommentar); (2009)
Jacobs, White + Ovey; The European Convention on Human Rights; (2014)
A. Uzelac; The European Court of Human Rights, in: Wijffels, Alain; van Rhee, C.H. (ur.), European Supreme Courts. A Portrait through History,; Third Millenium Publishing (2013), str. 270-277
A. Uzelac; Pravo na pravično suđenje u građanskim predmetima: nova praksa Europskog suda za ljudska prava i njen utjecaj na hrvatsko pravo i praksu; (2010), str. 101-148
J. Omejec; Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava - Strasbourški acquis; (2014)
A. Uzelac; Hrvatsko procesno pravo i jamstvo pravičnog postupka iz Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - Supplement: Spomenica prof. dr. Đuri Vukoviću, 19; (1998), str. 1005-1030
A. Uzelac; Legal Remedies for the Violations of the Right to a Trial Within a Reasonable Time in Croatia: In the Quest for the Holy Grail of Effectiveness, Revista de Processo (RePro, Sao Paolo),; (2010), str. 159-193
S. Bagić; Načelo razmjernosti u praksi europskih sudova i hrvatskog Ustavnog suda; (2016)
C.A. Gearty (ed.); European Civil Liberties and the European Convention on Human Rights; (1997)
H. C. Yourow; The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics of European Human Rights Jurispridence; (1996)
Opis predmeta
U okviru kolegija studenti imaju priliku produbljeno ispitivati i analizirati praksu Europskog suda za ljudska prava, s osobitim naglaskom na njen recentni razvoj i predmete u kojima sudjeluje Republika Hrvatska. Studenti će se upoznati s najnovijim trendovima i tendencijama u praksi Suda u pogledu prava građanskopravne naravi; prepoznati u konkretnim slučajevima glavna procesna jamstva zajamčena Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; razumjeti ulogu Europskog suda za ljudska prava u zaštiti građanskih materijalnih prava; analizirati primjenu načela iz odluka Europskog suda za ljudska prava u hrvatskoj sudskoj praksi.

Kolegij se nadovezuje na kolegij Europski sud za ljudska prava - procesnopravni aspekti.
U svakom od šest predavanja analiziraju se po dva do tri slučaja iz recentne prakse Europskog suda te ih se stavlja u širi kontekst vodećih slučajeva Suda i razvoja prava zajamčenih Europskom konvencijom.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

 Znanje

- definirati građanska procesna prava zajamčena Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

- objasniti ulogu Europskog suda za ljudska prava u zaštiti subjektivnih građanskih prava

 Razumijevanje

- objasniti sadržaj prava na pristup pravosuđu

- kritički vrednovati i prepoznati različite komparativne primjere nepoštivanja prava na pristup pravosuđu

Primjena

- grupirati i opisati pojedine aspekte prava na pristup pravosuđu

- promicati odgovarajuća pravna rješenja radi usklađivanja sa standardima Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 

Analiza

- kategorizirati pojedina procesna jamstva u okviru Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

- analizirati učinke pojedinih odluka Europskog suda za ljudska prava na postupanje hrvatskih sudova

 Sinteza

- predlagati rješenja za usklađivanje hrvatskog pravnog poretka sa standardima Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osobnih sloboda

- formulirati vlastita stajališta o različitim materijalnopravnim aspektima postupanja Europskog suda za ljudska prava u području prava na pristup pravosuđu

 Vrednovanje

- procijeniti u kojoj je mjeri sudska praksa dosljedna u primjeni odluka Europskog suda za ljudska prava

- valorizirati učinke presuda Europskog suda za ljudska prava na efikasnost pružanja pravne zaštite.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

  • usmeno i pismeno razložno opravdati svoja stajališta te promišljati o argumentima ljudi drukčijega stajališta
  • pronalaziti argumente pro et contra pojedinih rješenja
  • interdisciplinarno pristupati problemu i sagledavati ga iz što je više moguće različitih perspektiva
  • osmisliti pravni pristup pojedinim društvenim problemima i pronalaziti odgovarajući mehanizam njihova rješavanja
  • kritički vrednovati pozitivnopravna rješenja i njihovu primjenu u sudskoj praksi te iznalaziti bolja, adekvatnija rješenja
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje svakog studenta provjerava se kroz analizu odabranih predmeta iz prakse Europskog suda za ljudska prava. Pritom se provjerava razumijevanja sadržaja, studentova mogućnost analize učinaka pojedinih pravnih rješenja na prava i interese zainteresiranih pravnih subjekata i diskusije o različitim teorijskim i komparativnim parničnim modelima i pojedinim rješenjima hrvatskog zakonodavca.

Predmet studente uvodi u analizu i istraživanje bogate prakse Europskog suda za ljudska prava po pojedinim temama i segmentima te prakse. Studenti se upoznaju sa izvorima i bazama podataka, pretragom predmeta; stječu sposobnost samostalnog pretraživanja i pronalaženja relevantnih slučajeva; omogućuju stavljanje novih slučajeva u kontekst dosadašnje prakse u tumačenju Europske konvencije; razumiju sintetički povezati kretanja u jurisprudenciji suda sa širim socijalnim kontekstom i razvojem modernih europskih društava; stječu sposobnost kritički evaluirati recepciju prakse ESLJP u nacionalnim pravosudnim sustavima.