OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Izvansudsko rješavanje sporova
Izvansudsko rješavanje sporova
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61338
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Uzelac
prof. dr. sc. Jasnica Garašić
doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar
Izvođači: doc. dr. sc. Marko Bratković - Predavanja
Juraj Brozović , mag. iur. - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Izvansudsko rješavanje sporova Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61338
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alan Uzelac

četvrtkom u 15 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
prof. dr. sc. Jasnica Garašić

utorkom u 10,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 21
doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar

srijedom u 10 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 23
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Marko Bratković (Predavanja)

ponedjeljkom u 14 sati

Iznimno, u ponedjeljak 4. studenoga 2019. konzultacije se neće održati.

 

 

 

 

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 41 (IV. kat, u potkrovlju)
Juraj Brozović , mag. iur. (Predavanja)

ponedjeljkom u 10 sati

Iznimno, umjesto u ponedjeljak, 7. listopada 2019., konzultacije će se održati u četvrtak, 10. listopada 2019. u 10 sati.

Trg Republike Hrvatske 3, soba 42/IV
Literatura
Uzelac A.; Gotovac, V. et al.; Mirenje u građanskim, trgovačkim i radnim sporovima; (2004)
Triva, S.; Uzelac, A.; Hrvatsko arbitražno pravo: komentar Zakona o arbitraži i drugi izvori hrvatskog arbitražnog prava; (2004)
Opis predmeta
Predmet obuhvaća spektar tehnika i metoda izvansudskog rješavanja sporova: pregovore, posredovanje i mirenje (medijaciju i koncilijaciju) te arbitražu. Studentima se izlaže opća teorija metoda izvansudskog rješavanja sporova kao alternative vođenju postupka pred tijelima državnog pravosuđa, kao i osnovne karakteristike i posebnosti pojedinih izlaganih metoda. Tijekom rada posebno se analizira i novo zakonodavstvo u ovome području (Zakon o arbitraži i Zakon o mirenju), ali se pozornost posvećuje i novim komparativnim trendovima u korištenju tzv. alternativnih metoda rješavanja sporova (eng. alternative dispute resolution - ADR) na inozemnom i međunarodnom planu. Tematske jedinice koje ovaj predmet pokriva su: odnos državnog pravosuđa i njegovih alternativa: pregled mogućnosti rješavanja sporova izvan suda; tipovi sporova i metode njihovog rješavanja: pravni, interesni i drugi sporovi; pogodnost pojedinih sporova za rješavanje alternativnim metodama; tehnike rješavanja sporova uz i bez sudjelovanja treće nepristrane osobe; mirenje i arbitraža: metode rješavanja sporova uz i bez mogućnosti donošenja obvezujuće odluke; izvansudsko rješavanje sporova u pojedinim specifičnim područjima: građanski, trgovački, obiteljski, individualni i kolektivni sporovi.
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

 

Znanje

 • prepoznati različite metode izvansudskog rješavanja sporova
 • definirati pregovore, medijaciju i arbitražu kao metode izvansudskog rješavanja sporova

 

Razumijevanje

 • opisati izvansudsko rješavanje sporova u pojedinim područjima
 • objasniti interesne i pravne sporove
 • identificirati utjecaj interesnih i pravnih sporova na metode rješavanja sporova
 • diskutirati o prednostima i nedostacima sudskog, odnosno izvansudskog načina rješavanja sporova

 

Primjena

 • izabrati i pravilno primijeniti odgovarajuću metodu rješavanja sporova
 • koristiti se posebnim tehnikama rješavanja društvenih konflikata

 

Analiza

 • razlikovati pregovore kao metodu rješavanja sporova bez posredovanja trećega od mirenja i arbitraže
 • kategorizirati pojedine metode rješavanja sporova u pojedine klasifikacijske modele

Sinteza i vrednovanje

 • prosuditi adekvatnost pojedinih metoda rješavanja sporova za postizanje željenih učinaka pravne zaštite
 • usporediti domaću i inozemnu praksu izvansudskog rješavanja sporova
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

 • usmeno i pismeno razložno opravdati svoja stajališta te promišljati o argumentima ljudi drukčijega stajališta
 • pronalaziti argumente pro et contra pojedinih metoda rješavanja sporova
 • kritički vrednovati pozitivnopravna rješenja i njihovu primjenu u praksi sudskog i izvansudskog rješavanja sporova
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

U kolegiju se rad pojedinih studenata kontinuirano prati za vrijeme nastave, a osobito umješnost studenta u pripremi samostalne prezentacije na unaprijed dogovorenu temu. Vrednuje se i studentova vještina prezentiranja teme pred kolegama i nastavnicima te razložnog opravdavanja vlastitih stajališta. Konačna ocjena iz kolegija formira se na usmenom ispitu koji se u dogovoru sa studentom može zamijeniti studentskim esejom sastavljenim na temelju provedenog empirijskog istraživanja i/ili analize domaće i strane literature te usmenog izlaganja i obrane rada u strukturiranom razgovoru s nastavnikom. U tom se razgovoru provjerava studentovo poznavanje i razumijevanje relevantne materije kao i njegove analitičke sposobnosti.