OBAVIJESTI:
Izvansudsko rješavanje sporova
Izvansudsko rješavanje sporova
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61338
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Uzelac
prof. dr. sc. Jasnica Garašić
doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar
Izvođači: doc. dr. sc. Marko Bratković - Predavanja
Juraj Brozović , mag. iur. - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 08. 04. 2019.
 • 03. 06. 2019.
 • 17. 06. 2019.
 • 01. 07. 2019.
 • 02. 09. 2019.
 • 16. 09. 2019.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Izvansudsko rješavanje sporova Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61338
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alan Uzelac

četvrtkom u 15 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
prof. dr. sc. Jasnica Garašić

utorkom u 10,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 21
doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar

utorkom u 8 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 23
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Marko Bratković (Predavanja)

ponedjeljkom u 14 sati

 

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 41 (IV. kat, u potkrovlju)
Juraj Brozović , mag. iur. (Predavanja)

ponedjeljkom u 10 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 42/IV
Literatura
Uzelac A.; Gotovac, V. et al.; Mirenje u građanskim, trgovačkim i radnim sporovima; (2004)
Triva, S.; Uzelac, A.; Hrvatsko arbitražno pravo: komentar Zakona o arbitraži i drugi izvori hrvatskog arbitražnog prava; (2004)
Opis predmeta
Predmet obuhvaća spektar tehnika i metoda izvansudskog rješavanja sporova: pregovore, posredovanje i mirenje (medijaciju i koncilijaciju) te arbitražu. Studentima se izlaže opća teorija metoda izvansudskog rješavanja sporova kao alternative vođenju postupka pred tijelima državnog pravosuđa, kao i osnovne karakteristike i posebnosti pojedinih izlaganih metoda. Tijekom rada posebno se analizira i novo zakonodavstvo u ovome području (Zakon o arbitraži i Zakon o mirenju), ali se pozornost posvećuje i novim komparativnim trendovima u korištenju tzv. alternativnih metoda rješavanja sporova (eng. alternative dispute resolution - ADR) na inozemnom i međunarodnom planu. Tematske jedinice koje ovaj predmet pokriva su: odnos državnog pravosuđa i njegovih alternativa: pregled mogućnosti rješavanja sporova izvan suda; tipovi sporova i metode njihovog rješavanja: pravni, interesni i drugi sporovi; pogodnost pojedinih sporova za rješavanje alternativnim metodama; tehnike rješavanja sporova uz i bez sudjelovanja treće nepristrane osobe; mirenje i arbitraža: metode rješavanja sporova uz i bez mogućnosti donošenja obvezujuće odluke; izvansudsko rješavanje sporova u pojedinim specifičnim područjima: građanski, trgovački, obiteljski, individualni i kolektivni sporovi.
Ispitni rokovi
08. 04. 2019.
03. 06. 2019.
17. 06. 2019.
01. 07. 2019.
02. 09. 2019.
16. 09. 2019.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

 

Znanje

 • prepoznati različite metode izvansudskog rješavanja sporova
 • definirati pregovore, medijaciju i arbitražu kao metode izvansudskog rješavanja sporova

 

Razumijevanje

 • opisati izvansudsko rješavanje sporova u pojedinim područjima
 • objasniti interesne i pravne sporove
 • identificirati utjecaj interesnih i pravnih sporova na metode rješavanja sporova
 • diskutirati o prednostima i nedostacima sudskog, odnosno izvansudskog načina rješavanja sporova

 

Primjena

 • izabrati i pravilno primijeniti odgovarajuću metodu rješavanja sporova
 • koristiti se posebnim tehnikama rješavanja društvenih konflikata

 

Analiza

 • razlikovati pregovore kao metodu rješavanja sporova bez posredovanja trećega od mirenja i arbitraže
 • kategorizirati pojedine metode rješavanja sporova u pojedine klasifikacijske modele

Sinteza i vrednovanje

 • prosuditi adekvatnost pojedinih metoda rješavanja sporova za postizanje željenih učinaka pravne zaštite
 • usporediti domaću i inozemnu praksu izvansudskog rješavanja sporova
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

 • usmeno i pismeno razložno opravdati svoja stajališta te promišljati o argumentima ljudi drukčijega stajališta
 • pronalaziti argumente pro et contra pojedinih metoda rješavanja sporova
 • kritički vrednovati pozitivnopravna rješenja i njihovu primjenu u praksi sudskog i izvansudskog rješavanja sporova
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

U kolegiju se rad pojedinih studenata kontinuirano prati za vrijeme nastave, a osobito umješnost studenta u pripremi samostalne prezentacije na unaprijed dogovorenu temu. Vrednuje se i studentova vještina prezentiranja teme pred kolegama i nastavnicima te razložnog opravdavanja vlastitih stajališta. Konačna ocjena iz kolegija formira se na usmenom ispitu koji se u dogovoru sa studentom može zamijeniti studentskim esejom sastavljenim na temelju provedenog empirijskog istraživanja i/ili analize domaće i strane literature te usmenog izlaganja i obrane rada u strukturiranom razgovoru s nastavnikom. U tom se razgovoru provjerava studentovo poznavanje i razumijevanje relevantne materije kao i njegove analitičke sposobnosti.

Obavijesti