OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Izvanparnično i ovršno pravo
Izvanparnično i ovršno pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61273
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Uzelac
prof. dr. sc. Jasnica Garašić
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić
izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar
Izvođači: doc. dr. sc. Marko Bratković - Predavanja
Juraj Brozović , mag. iur. - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Izvanparnično i ovršno pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61273
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alan Uzelac

četvrtkom u 15 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
prof. dr. sc. Jasnica Garašić

utorkom u 10,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 21
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

srijedom u 8 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 20
izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar

srijedom u 10 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 23
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Marko Bratković (Predavanja)

ponedjeljkom u 14 sati

 

 

 

 

 

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 41 (IV. kat, u potkrovlju)
Juraj Brozović , mag. iur. (Predavanja)

ponedjeljkom u 10 sati

Iznimno, umjesto u ponedjeljak, 20. siječnja 2020. u 10 sati konzultacije će se održati u 10:30 sati.

Trg Republike Hrvatske 3, soba 42/IV
Literatura
M. Dika; Građansko ovršno pravo; Narodne novine (2007)
Ovršni zakon, Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16;
Opis predmeta
Predmet obuhvaća materiju izvanparničnog procesnog prava u užem smislu i ovršnog prava. U okviru predmeta uvodno se pojmovno određuju ta dva prava, njihov međusobni odnos te njihov odnos prema parničnom procesnom i stečajnom pravu. U dionici o izvanparničnom procesnom pravu obrađuju se osnovna načela toga prava, nadležnost sudova, stranke i sudionici, prejudicijelna pitanja, odluke, pravomoćnost i ovršnost, pravni lijekovi, troškovi postupka te (ključni) posebni postupci, a u dionici o ovršnom pravu, osnovna načela toga prava, subjekti, osnove za određivanje ovrhe, predmet i sredstva ovrhe, određivanje i provedba ovrhe, pravni lijekovi, posebni ovršni postupci, postupci osiguranja.
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

 

Znanje

 • prepoznati osnove za određivanje ovrhe
 • imenovati sudionike u ovršnom postupku kao i u pojedinim posebnim izvanparničnim postupcima
 • definirati osnovna načela ovršnoga prava

 

Razumijevanje

 • opisati tijek ovršnoga postupka
 • objasniti subjektivne i objektivne odrednice ovrhe i osiguranja te razlike između parničnog i izvanparničnih postupaka
 • identificirati pravne lijekove i druga pravna sredstva protiv rješenja o ovrsi
 • diskutirati o različitim komparativnim modelima postupaka ovrhe i osiguranja
 • izraziti ratio uređenja založnopravnog i fiducijarnog osiguranja tražbina na temelju sporazuma stranaka
 • prepoznati pravozaštitne funkcije zadužnice i njezinu dokaznu snagu

 

Primjena

 • izabrati i pravilno primijeniti odgovarajuću pravnu normu radi razrješavanja pravnih stvari o kojima se odlučuje u izvanparničnom postupku
 • koristiti se udžbeničkim i zakonskim tekstom u radu na konkretnim primjerima iz sudske prakse

 

 

Analiza

 • razlikovati ovrhu na temelju vjerodostojne isprave od ovrhe na temelju ovršne isprave te provedbu ovrhe radi naplate novčane tražbine od ovrhe radi naplate nenovčane tražbine
 • kategorizirati pojedine pravne lijekove protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne i na temelju ovršne isprave
 • analizirati učinke pojedinih pravnih rješenja na prava i interese zainteresiranih pravnih subjekata

 

Sinteza

 • sastaviti prijedloge za ovrhu na temelju vjerodostojne i na temelju ovršne isprave
 • pripremiti nacrte akata koje donose javni bilježnici ili sudovi u ovršnim postupcima

 

Vrednovanje

 • prosuditi adekvatnost pojedinih zakonom dopuštenih postupanja za postizanje željenih učinaka pravne zaštite
 • usporediti starija zakonodavna rješenja u uređenju pojedinih instituta s novijima
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

 • usmeno i pismeno razložno opravdati svoja stajališta te promišljati o argumentima ljudi drukčijega stajališta
 • pronalaziti argumente pro et contra pojedinih zakonskih rješenja
 • kritički vrednovati pozitivnopravna rješenja i njihovu primjenu u sudskoj praksi
 • preuzeti odgovornost za samostalno odlučivanje i vođenje postupaka
 • procijeniti etičnost pojedinih postupanja
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

U kolegiju se rad pojedinih studenata kontinuirano prati za vrijeme nastave, a osobito umješnost studenta u pripremi samostalne prezentacije na unaprijed dogovorenu temu. Vrednuje se i studentova vještina prezentiranja teme pred kolegama i nastavnicima te razložnog opravdavanja vlastitih stajališta. Konačna ocjena iz kolegija formira se na usmenom ispitu koji se u dogovoru sa studentom može zamijeniti studentskim esejom sastavljenim na temelju provedenog empirijskog istraživanja i/ili analize domaće i strane literature te usmenog izlaganja i obrane rada u strukturiranom razgovoru s nastavnikom. U tom se razgovoru provjerava studentovo poznavanje i razumijevanje relevantne materije kao i njegove analitičke sposobnosti.

Studenti su u okviru kolegija obvezni sudjelovati i u dvotjednoj praksi u javnobilježničkom uredu ili na sudu u kojoj stječu vještine rješavanja konkretnih pravnih slučajeva odgovarajućom primjenom prava na utvrđeno činjenično stanje te pripremaju nacrte različitih tipova podnesaka i akata.