IZVANPARNIČNO I OVRŠNOPROCESNO PRAVO:
Izvanparnično i ovršnoprocesno pravo
Izvanparnično i ovršnoprocesno pravo
Studij: Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 3. semestar
Šifra: 166762
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Uzelac
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar - Predavanja
prof. dr. sc. Mihajlo Dika - Predavanja
prof. dr. sc. Jasnica Garašić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić - Predavanja
Osnovni podaci
Izvanparnično i ovršnoprocesno pravo Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 3. semestar
5.0 166762
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alan Uzelac

četvrtkom u 15 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar (Predavanja)

srijedom u 8 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 23
prof. dr. sc. Mihajlo Dika (Predavanja)
prof. dr. sc. Jasnica Garašić (Predavanja)

utorkom u 10,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 21
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić (Predavanja)

srijedom u 8 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 20
Literatura
Triva - Dika; Izvanparnično procesno pravo; Zagreb (1986)
Dika; Građansko ovršno pravo; Zagreb (2007)
Van Rhee / Uzelac (ur.); Enforcement and Enforceability - Tradition and Modernity; Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia (2010)
A. Uzelac, M. Bratković; Certificiranje nespornih tražbina u domaćem i poredbenom pravu; Zbornik radova s međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća", Split, 19. i 20. studenog 2015., Split: Pravni fakultet u Splitu (2015), str. 81-116
Triva -Dika; Građansko parnično procesno pravo; (2005), str. izabrana poglavlja
Rechberger, Simotta; Zivilprozessrecht; (2010)
A. Uzelac; J. Brozović; Zadužnica: evolucija, aktualno stanje i otvorena pitanja; Zbornik radova s međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća", Split, 21. i 22. listopad 2016., Split: Pravni fakultet u Splitu (2016), str. 59-90
Opis predmeta
U okviru kolegija studenti imaju priliku prepoznati glavne odrednice razvoja ovršnog i izvanparničnog procesnog prava; razumjeti ulogu pojedinih postupaka u zaštiti građanskih materijalnih prava; primijeniti osnovna načela građanskog procesnog prava i ovršnog prava na pojedine probleme iz prakse; analizirati trenutno uređenje propisa iz područja ovršnog i izvanparničnog prava te prosuditi potrebu za njihovom izmjenom.

Sadržaj:
Izvanparnično pravo
Pojam i struktura izvanparničnog procesnog prava; Načela izvanparničnog procesnog prava; Subjekti izvanparničnog postupka; Pravni lijekovi i djelotvornost sudskih odluka donesenih u izvanparničnom postupku; Opći pregled osnovnih izvanparničnih postupaka.
Ovršno pravo
Pojam i struktura ovršnoga prava i prava osiguranja te ovršnoga postupka i postupka osiguranja; Načela ovršnoga prava i prava osiguranja; Subjekti ovršnoga postupka i postupka osiguranja; Sredstva i predmet ovrhe i osiguranja; Tražbina koja se ostvaruje i osigurava; Osnove za određivanje ovrhe; Pravni lijekovi u ovršnom postupku; Sredstva osiguranja.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

 Znanje

- prisjetiti se osnovnih načela ovršnoga i izvanparničnog prava

- izdvojiti mehanizme za povećanje učinkovitosti ovršnog postupka uz istodobnu zaštitu prava ovršenika

 Razumijevanje

- kritički vrednovati i prepoznati različite teorijske i komparativne ovršnopravne modele i pojedina rješenja hrvatskog zakonodavca

- izraziti ratio uređenja pojedinih zaštitnih mehanizama u ovršnom postupku i postupku osiguranja

- kritički vrednovati postojeće hrvatsko uređenje izvanparničnog procesnog prava

 Primjena

- grupirati pojedina načela izvanparničnog i ovršnog prava te dovesti ih u vezu s općim načelima građanskog procesnog prava

- upravljati rješenjima iz komparativnog građanskog procesnog prava u svrhu pronalaženja rješenja za osnovne probleme hrvatskog ovršnog i izvanparničnog prava

 Analiza

- kategorizirati različite sustave ovrhe i osiguranja

- analizirati učinke pojedinih pravnih rješenja na prava i interese zainteresiranih pravnih subjekata

 Sinteza

- predlagati rješenja za probleme hrvatskog ovršnog prava po uzoru na najbolje komparativne modele

- formulirati vlastita stajališta o različitim teorijskim i komparativnim modelima

Vrednovanje

- preispitati adekvatnost pojedinih zakonskih rješenja u kontekstu komparativnih ovršnopravnih modela

- valorizirati učinke novijih zakonodavnih rješenja na efikasnost pružanja pravne zaštite i na prava dužnika.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

  • usmeno i pismeno razložno opravdati svoja stajališta te promišljati o argumentima ljudi drukčijega stajališta
  • pronalaziti argumente pro et contra pojedinih rješenja
  • interdisciplinarno pristupati problemu i sagledavati ga iz što je više moguće različitih perspektiva
  • osmisliti pravni pristup pojedinim društvenim problemima i pronalaziti odgovarajući mehanizam njihova rješavanja
  • kritički vrednovati pozitivnopravna rješenja i njihovu primjenu u sudskoj praksi te iznalaziti bolja, adekvatnija rješenja

Studenti bi u okviru ovoga predmeta: stjecali razumijevanje sustava izvanparnične i ovršne procedure te produbljena znanja o temeljnim institutima toga sustava; razvijali, osobito analizom pojedinih problema na konkretnim slučajevima, polazeći od općih zasada izvanparničnog i ovršnog prava i zakonskoga uređenja pojedinih instituta tih prava te uzimajući u obzir i judikaturu Europskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda RH i hrvatske sudske judikature, sposobnost kritičke interpretacije zakonskih odredaba i njihove aplikacije u sudskoj praksi.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje svakog studenta provjerava se usmeno. Student je dužan provesti istraživanje te na temelju istraživanja izraditi prezentaciju koju je potrebno javno prezentirati. Pritom se provjerava razumijevanja sadržaja, studentova mogućnost analize učinaka pojedinih pravnih rješenja na prava i interese zainteresiranih pravnih subjekata i diskusije o različitim teorijskim i komparativnim modelima i pojedinim rješenjima hrvatskog zakonodavca.

 

U fazi pripreme nastavnog programa, kvaliteta se prati kroz usporedbu sa sličnim programima koji se izvode na drugim fakultetima (benchmarking).

U fazi izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem pohađanja nastave, te praćenjem reakcije studenata. Studenti se u svakom trenutku mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektronske pošte.

Nakon izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem rezultata ispita i anketom. Pri praćenju rezultata ispita gleda se jesu li studenti usvojili znanja i vještine koji se stječu predmetom. Nadalje, nakon izvedbe programa studente se anketira o kvaliteti izvođenja nastave. Rezultati ankete uzimaju se u obzir pri izmjenama nastavnog programa i metoda izvođenja nastave.