OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Insolvencijsko pravo
Insolvencijsko pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61302
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasnica Garašić
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić
Ispitni rokovi:
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Insolvencijsko pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61302
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasnica Garašić

utorkom u 10,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 21
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

srijedom u 8 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 20
Literatura
M. Dika; Insolvencijsko pravo; Pravni fakultet (1998)
J. Garašić; Mogućnosti i ograničenja inherentna stečajnom planu, u knjizi: Treća novela Stečajnog zakona, ur. M. Dika; Narodne novine (2003), str. 281-313
J. Garašić; Izmjene i dopune Stečajnog zakona iz 2012. motivirane institutom predstečajne nagodbe, u knjizi: Hrvatsko insolvencijsko pravo, ur. J. Barbić; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2014), str. 21-50
M. Dika; O ustavnosti pravnog uređenja instituta predstečajne nagodbe, u knjizi: Hrvatsko insolvencijsko pravo, ur. J. Barbić; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2014), str. 51-68
Opis predmeta
Predmet obuhvaća materiju stečajnog prava te povezanih insolvencijskih postupaka: uvod u insolvencijsko pravo, razlozi za otvaranje insolvencijskih postupaka, insolvencijski dužni, vjerovnici insolvencijskog dužnika, tijela insolvencijskog postupka, prethodni postupak i otvaranje insolvencijskog postupka, pravne posljedice otvaranja insolvencijskog postupka, postupak nakon otvaranja insolvenscijskog postupka, zaključenje i obustava, insolvencijski plan, osobna uprava, oslobađanje od preostalih obveza, insolvencijski postupci banaka, insolvencijski postupak s međunarodnim obilježjem - međunarodno insolvencijsko pravo.
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

 

Znanje

 • definirati osnovna načela stečajnog prava, stadije stečajnog postupka te temeljne institute stečajnog odnosno insolvencijskog prava
 • imenovati standardne organe stečajnog odnosno insolvencijskog postupka (sud, stečajni upravitelj, odbor vjerovnika, skupština vjerovnika)
 • označiti pravne posljedice otvaranja stečajnog odnosno drugog insolvencijskog postupka te načine namirenja vjerovnika u tim postupcima
 • izdvojiti različite načine rješavanja insolventnosti pravnih subjekata (sanacija, likvidacija, prijenosna sanacija, uključujući i trenutno važeći postupak predstečajne nagodbe) te razlikovati posebne postupke u kojima je određena osobna uprava ili određeno oslobođenje od preostalih obveza dužnika
 • prepoznati insolvencijske postupke s međunarodnim elementom
 • prisjetiti se osnovnih razlika u zakonodavnim rješenjema hrvatskog, njemačkog i američkog stečajnog odnosno insolvencijskog prava

 

Razumijevanje

 • objasniti ciljeve i svrhu stečajnog odnosno insolvencijskog prava
 • identificirati stečajne razloge: nelikvidnost, insolventnost, prezaduženost, prijeteću nesposobnost za plaćanje
 • opisati tijek redovnog stečajnog postupka te postupka u kojem se izrađuje, donosi i potvrđuje stečajni plan
 • diskutirati o pojedinim institutima stečajnog odnosno insolvencijskog prava
 • grupirati pravne posljedice otvaranja stečajnog odnosno insolvencijskog postupka s obzirom na njihov materijalni odnosno procesnopravni karakter
 • izvijestiti o najvažnijim pitanjima u stečajnom postupku i postupku predstečajne nagodbe koje treba zakonski drugačije riješiti, kao i potrebi uvođenja tzv. „osobnog stečaja“

 

Primjena

 • ilustrirati osnovne karakteristike sanacijskih postupaka, postupaka tzv. prijenosne sanacije te likvidacijskih postupaka
 • primijeniti norme pozitivnog stečajnog odnosno insolvencijskog prava
 • koristiti se osnovnim znanjem stečenim na ovom kolegiju u budućim stečajnim odnosno insolvencijskim postupcima u ulozi eventualnog suca, odvjetnika, stečajnog upravitelja, vjerovnika i dužnika, i to kako u domaćim tako i stranim insolvencijskim postupcima

 

Analiza

 • razlikovati različite vrste insolvencijskih postupaka i njihova obilježja
 • povezati znanje iz drugih pravnih područja – kako materijalnih tako i procesnih – s pravnim učincima koje donosi otvaranje nekog od insolvencijskih postupaka
 • ispitati postojanje pretpostavki za priznanje stranih stečajnih i drugih insolvencijskih postupaka prema autonomnim rješenjima hrvatskog prava i prema Europskoj uredbi o insolvencijskim postupcima
 • analizirati norme stečajnog odnosno insolvencijskog prava i opravdanost odnosno utemeljenost pojedinih zakonskih rješenja s teoretskog i praktičkog stajališta

 

Sinteza

 • predložiti odgovarajući najpogodniji insolvencijskopravni scenario za rješavanje insolventnosti u konkretnom praktičnom slučaju
 • sastaviti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, prijavu tražbina u stečajnom postupku, osnovni nacrt stečajnog plana
 • formulirati najvažnije nedostatke u hrvatskom stečajnom odnosno insolvencijskom pravu

 

Vrednovanje

 • ocijeniti ekonomsku, društvenu i pravnu prihvatljivost važećih normi hrvatskog stečajnog odnosno insolvencijskog prava
 • prosuditi na koji način bi trebalo regulirati stečajni postupak za potrošače odnosno tzv. osobni stečaj
 • preporučiti izmjenu i dopunu pozitivnog stečajnog odnosno insolvencijskog prava u skladu s potrebama hrvatskog gospodarstva i društva, a uz uvažavanje modernih tendencija u ovom pravnom području na međunarodnoj razini.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

 • razumijeti i primjenjivati norme stečajnog odnosno insolvencijskog prava
 • diskutirati, usmeno i pismeno opravdati svoja razmišljanja te promišljati o argumentima ljudi drukčijeg stajališta u pitanjima insolvencijskog prava
 • pronalaziti argumente pro et contra pojedinih zakonskih rješenja
 • kritički vrednovati važeća stečajnopravna odnosno insolvencijskopravna rješenja, njihovu teoretsku opravdanost kao i njihovu primjenu u sudskoj praksi
 • preuzeti odgovornost za sudjelovanje u stečajnim i drugim insolvencijskim postupcima
 • prosuditi postignutu razinu etike u zakonskim rješenjima, kao i uobičajeno poštovanje etike u provođenju stečajnih i drugih insolvencijskih postupaka u praksi
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava na usmenom ispitu, u pravilu, razgovorom o četiri opće teme. Prva tema se obično tiče organizacije stečajnog odnosno insolvencijskog postupka i njegovih načela. Druga tema se tiče tijeka postupka i primjene pojedinih stečajnih instituta. Treća tema uobičajeno obuhvaća pitanja o izradi stečajnog plana odnosno druge sanacijske osnove ili pak pitanje o primjeni nekog drugog posebnog postupka, kao što je osobna uprava ili oslobođenje od preostalih obveza dužnika. Četvrta tema se obavezno odnosi na međunarodni stečaj zbog intenzivne globalizacije i internacionalizacije suvremenog gospodarstva. U tom razgovoru se od studenta očekuje da pokaže znanje i razumijevanje instituta stečajnog odnosno insolvencijskog prava te sposobnost razmišljanja i samostalne argumentirane ocjene postojećih pozitivnih rješenja s eventualnim prijedlozima o potrebnim zakonskim izmjenama i dopunama. Kako na predavanjima, tako i na ispitu, od studenta se očekuje da razmišlja i izražava se o etičkim aspektima zakonskih rješenja u stečajnom odnosno insolvencijskom pravu kao i primjeni etičkih principa prilikom vođenja insolvencijskih postupaka odnosno prilikom sudjelovanja u njima.