INSOLVENCIJSKO PRAVO:
Insolvencijsko pravo
Insolvencijsko pravo
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
Šifra: 166831
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasnica Garašić
Osnovni podaci
Insolvencijsko pravo Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
5.0 166831
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasnica Garašić

utorkom u 10,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 21
Literatura
Dika; Insolvencijsko pravo; (1998)
Dika; Pravne posljedice otvaranja stečajnoga postupka; (2002)
Garašić; Annerkenung auslaendischer Insolvenzverfahren, I., II.,; (2005)
Ostala dopunska literatura (članci) bit će prezentirana studentima u ovisnosti o temama koje će biti obrađivane.;
Opis predmeta
U okviru kolegija studenti imaju priliku prepoznati glavne odrednice razvoja stečajnog prava; razumjeti ulogu instituta stečajnog prava u zaštiti prava stečajnih vjerovnika i dužnika; uočiti i primijeniti osnovna načela stečajnog prava na pojedine probleme iz prakse; analizirati trenutno uređenje propisa iz područja stečajnog prava te prosuditi potrebu za njihovom izmjenom.
U sklopu kolegija obrađuju se sljedeće tematske cjeline:
Osnovne teorijske odrednice insolvencijskoga prava i insovencijskih postupaka;
Stečajni razlozi;
Subjekti insolvencijskih postupaka;
Insolvencijski postupci (pokretanje, otvaranje, zaključenje);
Pravne posljedice otvaranja insolvencijskih postupka;
Provedba insolvencijskih postupaka;
Međunarodni insolvencijski postupci.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:
  1. INTELEKTUALNE (KOGNITIVNE) VJEŠTINE

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći:

 

Znanje

- prisjetiti se osnovnih načela stečajnog prava, stadije stečajnog postupka te temeljne institute stečajnog odnosno insolvencijskog prava

- definirati različite načine rješavanja insolventnosti pravnih subjekata

- izdvojiti osnovne razlike u zakonodavnim rješenjema hrvatskog, njemačkog i američkog stečajnog odnosno insolvencijskog prava

 

 Razumijevanje

- objasniti ciljeve i svrhu stečajnog odnosno insolvencijskog prava

- diskutirati o pojedinim institutima stečajnog odnosno insolvencijskog prava

Primjena

- grupirati i opisati pravne posljedice otvaranja stečajnog odnosno insolvencijskog postupka s obzirom na njihov materijalni odnosno procesnopravni karakter

- primijeniti norme pozitivnog stečajnog odnosno insolvencijskog prava

 

 Analiza

- analizirati norme stečajnog odnosno insolvencijskog prava i opravdanost odnosno utemeljenost pojedinih zakonskih rješenja s teoretskog i praktičkog stajališta

- ispitati postojanje pretpostavki za priznanje stranih stečajnih i drugih insolvencijskih postupaka prema autonomnim rješenjima hrvatskog prava i prema Europskoj uredbi o insolvencijskim postupcima

 

 Sinteza

- formulirati najvažnije nedostatke u hrvatskom stečajnom odnosno insolvencijskom pravu

- predložiti adekvatni insolvencijskopravni okvir za rješavanje insolventnosti u konkretnom praktičnom slučaju

 

 Vrednovanje

- valorizirati ekonomsku, društvenu i pravnu prihvatljivost važećih normi hrvatskog stečajnog odnosno insolvencijskog prava

- prepoznati potrebu za izmjenama pozitivnog stečajnog odnosno insolvencijskog prava u skladu s potrebama hrvatskog gospodarstva i društva

 

  1. PRAKTIČNE I GENERIČKE VJEŠTINE

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći:

  • usmeno i pismeno razložno opravdati svoja stajališta te promišljati o argumentima ljudi drukčijega stajališta
  • pronalaziti argumente pro et contra pojedinih rješenja
  • interdisciplinarno pristupati problemu i sagledavati ga iz što je više moguće različitih perspektiva
  • osmisliti pravni pristup pojedinim društvenim problemima i pronalaziti odgovarajući mehanizam njihova rješavanja
  • kritički vrednovati pozitivnopravna rješenja i njihovu primjenu u sudskoj praksi te iznalaziti bolja, adekvatnija rješenja

 

  1. POVEZIVANJE ISHODA UČENJA I PROVJERE ZNANJA

Znanje se provjerava na usmenom ispitu, u pravilu, razgovorom o četiri opće teme. Prva tema se obično tiče organizacije stečajnog odnosno insolvencijskog postupka i njegovih načela. Druga tema se tiče tijeka postupka i primjene pojedinih stečajnih instituta. Treća tema uobičajeno obuhvaća pitanja o izradi stečajnog plana odnosno druge sanacijske osnove ili pak pitanje o primjeni nekog drugog posebnog postupka, kao što je osobna uprava ili oslobođenje od preostalih obveza dužnika. Četvrta tema se obavezno odnosi na međunarodni stečaj zbog intenzivne globalizacije i internacionalizacije suvremenog gospodarstva. U tom razgovoru se od studenta očekuje da pokaže znanje i razumijevanje instituta stečajnog odnosno insolvencijskog prava te sposobnost razmišljanja i samostalne argumentirane ocjene postojećih pozitivnih rješenja s eventualnim prijedlozima o potrebnim zakonskim izmjenama i dopunama. Kako na predavanjima, tako i na ispitu, od studenta se očekuje da razmišlja i izražava se o etičkim aspektima zakonskih rješenja u stečajnom odnosno insolvencijskom pravu kao i primjeni etičkih principa prilikom vođenja insolvencijskih postupaka odnosno prilikom sudjelovanja u njima.

Praktične i generičke vještine:

Studenti se osposobljavaju za samostalno tumačenje i primjenu insolvencijskih propisa. Stječu znanje o zaštiti vjerovničkih prava u stečajnom postupku i o praktičnim posljedicama otvaranja stečajnog postupka.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

U fazi pripreme nastavnog programa, kvaliteta se prati kroz usporedbu sa sličnim programima koji se izvode na drugim fakultetima (benchmarking).

U fazi izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem pohađanja konzultacija, te praćenjem reakcije studenata. Studenti se u svakom trenutku mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektronske pošte.

Nakon izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem rezultata ispita i anketom. Pri praćenju rezultata ispita gleda se jesu li studenti usvojili znanja i vještine koji se stječu predmetom. Nadalje, nakon izvedbe programa studente se anketira o kvaliteti izvođenja nastave. Rezultati ankete uzimaju se u obzir pri izmjenama nastavnog programa i metoda izvođenja nastave.