OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Osnove građanskog prava
Osnove građanskog prava
Studij: Porezni - 2. semestar
Šifra: 111423
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Igor Gliha
prof. dr. sc. Marko Baretić
prof. dr. sc. Tatjana Josipović
prof. dr. sc. Saša Nikšić
izv. prof. dr. sc. Hano Ernst
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
Izvođači: doc. dr. sc. Ivana Kanceljak - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 03. 02. 2020.
  • 17. 02. 2020.
  • 20. 04. 2020.
  • 08. 06. 2020.
  • 23. 06. 2020.
  • 07. 07. 2020.
  • 07. 09. 2020.
  • 21. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Osnove građanskog prava Porezni - 2. semestar
4.0 111423
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Igor Gliha

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II
prof. dr. sc. Marko Baretić

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 26/II
prof. dr. sc. Tatjana Josipović

utorak 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 34/II
prof. dr. sc. Saša Nikšić

utorkom 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 30/II
izv. prof. dr. sc. Hano Ernst

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 35/II
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

Utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 32/II
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Ivana Kanceljak (Predavanja)

srijedom od 15,00 do 16,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 6, prizemlje
Literatura
Petar Klarić, Martin Vedriš; GRAĐANSKO PRAVO (Studenti ne trebaju učiti sljedeće naslove: pravna narav pravne osobe, pravo stvarnog tereta, poslovodstvo bez naloga i javno obećanje nagrade, vrijednosni papiri, ostavinski postupak, nasljednička zajednica i njezino razvrgnuće. Studenti trebaju znati samo sljedeće ugovore: ugovor o kupoprodaji, ugovor o darovanju, ugovor o najmu, ugovor o zakupu, ugovor o zajmu i ugovor o djelu.); Narodne novine (2014)
Opis predmeta
Pojam, načela, sustav i izvori građanskog prava. Građanskopravni odnos. Građansko pravo u subjektivnom smislu. Subjekti građanskopravnog odnosa. Objekti građanskopravnog odnosa. Pravni poslovi. Stjecanje i gubitak prava. Uvod u stvarno pravo. Posjed. Pravo vlasništva. Služnosti, stvarni tereti, pravo građenja, založno pravo. Zemljišne knjige. Pojam i vrste obveza. Pojam i sklapanje ugovora, vrste i tipovi ugovora. Pojačanje obveznopravnog odnosa. Promjene u obveznopravnom odnosu. Prestanak obveznopravnog odnosa. Odgovornost za štetu. Stjecanje bez osnove. Poslovodstvo bez naloga. Jednostrana izjava volje. Ugovorni odnosi. Nasljedno pravo (pojam, načela nasljednog prava, pretpostavke nasljeđivanja). Zakonsko nasljeđivanje. Oporučno nasljeđivanje. Nužno nasljeđivanje.
Ispitni rokovi
03. 02. 2020.
17. 02. 2020.
20. 04. 2020.
08. 06. 2020.
23. 06. 2020.
07. 07. 2020.
07. 09. 2020.
21. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- definirati sustav građanskog prava,

- definirati i objasniti bitan sadržaj pojedinih instituta i osnovne pojmove općeg dijela građanskog prava, obveznog prava, stvarnog prava te nasljednog prava,

- prepoznati i opisati područje primjene osnovnih pravnih pravila pojedinih pravnih instituta općeg dijela, obveznog prava, stvarnog prava i nasljednog prava.

 

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- pravilno tumačiti propise koji uređuju osnove materije općeg dijela građanskog prava, obveznog prava, stvarnog prava i nasljednog prava,

- odrediti koja su pravna pravila relevantna za rješavanje konkretnog (stručnog) slučaja,

- primjeniti pravna pravila na rješenje stručnih pravnih problema.

 

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- analizirati pravne izvore i pravna pravila koja uređuju osnove općeg dijela građanskog prava, obveznog prava, stvarnog prava i nasljednog prava,

- povezati osnovne pojmove i bitan sadržaj pravnih pravila koja uređuju pojedine građanskopravne institute,

- razlikovati i usporediti pojedine pojedine građanskopravne institute.

 

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- povezati bitne činjenice s osnovnim pravnim pojmovima iz područja građanskog prava te na temelju toga odrediti prava i obveze pravnih subjekata,

- prikupiti, interpretirati, procijeniti, odabrati i kreativno koristiti različite činjenice, osnovne pojmove i osnovne postupake u osmišljavanju rješenja stručnih zadataka s područja općeg dijela građanskog prava, obveznog prava, stvarnog prava i nasljednog prava.

 

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- usporediti osnovne pojmove pravnih instituta općeg dijela građanskog prava, obveznog prava, stvarnog prava i nasljednog prava koji stoje na raspolaganju za rješavanje konkretnih slučajeva,

- procjeniti koje su temeljne posljedice primjene pojedinih instituta općeg dijela građanskog prava, obveznog prava, stvarnog prava i nasljednog prava.

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- pronaći relevantne pravne izvore,

- izraziti vlastiti stav u vezi s primjenom osnovnog sadržaja pravnih pravila na stručne slučajeve.

 

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Provjera ostvarenih ishoda učenja provodi se kroz usmeni ispit. U okviru usmenog dijela ispita provjeravaju se intelektualne (kognitivne) vještine studenta. Usmeni dio ispita sastoji se od razgovora sa studentom u okviru kojeg se provjeravaju ishodi učenja povezani s analizom, sintezom i vrednovanjem. Studentu se postavljaju pitanja o bitnom sadržaju i osnovnim pravnim pojmovima iz područja općeg dijela građanskog prava, obveznog prava, stvarnog prava i nasljednog prava. Student se potiče na davanje primjera radi razvoja praktične primjene stečenog znanja i izražavanja vlastitog stava u vezi s primjenom osnovnih pravnih pravila na konkretne (stručne) slučajeve. Ispit se ocjenjuje jedinstvenom ocjenom.