OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Osnove europskog privatnog prava
Osnove europskog privatnog prava
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61322
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tatjana Josipović
Izvođači: prof. dr. sc. Marko Baretić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Hano Ernst - Predavanja
prof. dr. sc. Igor Gliha - Predavanja
doc. dr. sc. Ivana Kanceljak - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković - Predavanja
prof. dr. sc. Saša Nikšić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 03. 02. 2020.
  • 17. 02. 2020.
  • 20. 04. 2020.
  • 08. 06. 2020.
  • 23. 06. 2020.
  • 07. 07. 2020.
  • 07. 09. 2020.
  • 21. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Osnove europskog privatnog prava Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61322
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Tatjana Josipović

utorak 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 34/II
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marko Baretić (Predavanja)

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 26/II
izv. prof. dr. sc. Hano Ernst (Predavanja)

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 35/II
prof. dr. sc. Igor Gliha (Predavanja)

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II
doc. dr. sc. Ivana Kanceljak (Predavanja)

srijedom od 15,00 do 16,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 6, prizemlje
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković (Predavanja)

Utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 32/II
prof. dr. sc. Saša Nikšić (Predavanja)

utorkom 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 30/II
Literatura
Christian Twigg-Flesner; The Cambridge Companion to European Union Private Law; Cambridge University Press (2010)
Josipović, Tatjana; Izazovi harmonizacije građanskog prava putem direktiva u: Civil Law Forum for South East Europe; GTZ (2010)
Reiner Schulze, Fryderyk Zoll; European contract law; Beck: Hart: Nomos (2018)
Romana Matanovac Vučković; Intelektualno vlasništvo i pristupanje Europskoj uniji - novele zakona iz 2007.godine, Zbirka propisa u području prava intelektualnog vlasništva,; Narodne novine (2008)
Josipović, T.; Načela europskog prava u presudama Suda Europske zajednice; Narodne novine (2005)
Josipović, T.; Prilagodba hrvatskog zakonodavstva o nekretninama propisima EU, Nekretnine kao objekti imovinskih prava: prilagodba propisima EU, raspolaganje nektretninama, katastar, zemljišne knjige, posredovanje; (2008)
Craig, P., de Burca, G.; EU Law, Cases and Materials, Third Edition; Oxford University Press (2015)
Andrea Biondi, Piet Eeckhout (Eds.); EU law after Lisbon; Oxford University Press (2012)
Von Bar, Christian; Clive, Eric (Eds.); Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law - Draft Common Frame of Reference (DCFR); Full Edition, Sellier, Munich (2009)
European Contract Law, ERA Forum - Special Issue, Volume 9, Supplement 1 / September 2008. - OTVOREN PRISTUP;
Reiner Schulze, Hans Schulte-Noelke; European private law: current status and perspectives; Sellier, European Law Publishers (2011)
Bettina Heiderhoff; Europaeisches Privatrecht; C. F. Mueller (2016)
Benacchio G.; European contract law and the role of the Court of justice, Liber amicorum Nikola Gavella: Građansko pravo u razvoju, zbornik radova u čast 70. rođendana profesora emeritusa Nikole Gavelle; (2007), str. 549-561
Arthur S. Hartkamp et al. (Ed.); Towards a European civil code; Alphen aan den Rijnm, Nijmegen: Kluwer Law International: Ars Aequi Libri (2011)
Marko Baretić; Usklađivanje hrvatskog obveznog prava s pravnom stečevinom Europske zajednice; Zbornik radova, Drugi skopsko-zagrebački pravni kolokvij, Skoplje, studeni 2008 (2009), str. 51-74
Marko Baretić; Implementacija prava EZ o zaštiti potrošača u hrvatsko pravo; Pravo u gospodarstvu, 42(2003)4 (2003), str. 223-259
Arthur Hartkamp; European Law and National Private Law; Intersentia (2016), str. (object Object)
Norbert Reich; General Principles of EU Civil Law; Intersentia Uitgevers N V (2013), str. (object Object)
Tatjana Josipović; Zaštita potrošača od nepoštenih ugovornih odredbi; Narodne Novine (2018)
Folkert Wilman; Private enforcement of EU law before national courts: the EU legislative framework; Cheltenham; Northampton: Edward Elgar Publishing (2015)
Ugovor o Europskoj uniji, Ugovor o funkcioniranje Europske unije, Direktiva 84/450/EEZ, Direktiva 85/374/EEZ, Direktiva 2001/95/EZ, Direktiva 93/13/EEZ, Direktiva 85/374/EEZ, Direktiva 93/83/EEZ, Direktiva 96/9/EZ, Direktiva 2001/29/EZ, Direktiva 2000/31/EZ, Direktiva 2002/65/EZ, Direktiva 2006/115/EC, Direktiva 2008/48/EC, Direktiva 122/2008/EZ, Direktiva 2011/31/EU, Uredba 2011/2013(INI), Direktiva 2011/7/EU, Direktiva 2011/83/EU, Direktiva 2014/17/EU, Direktiva 2014/60/EU, Direktiva (EU) 2015/2366, Direktiva 2015/2302/EU, Direktiva (EU) 2019/770, Direktiva (EU) 2019/771, Direktiva (EU) 2019/790, Uredba (EU) br. 910/2014;
Zakon o obveznim odnosima, Zakon o zaštiti potrošača;
Opis predmeta
Predmet Osnove europskog privatnog prava obrađuje utjecaj prava EU na različite sfere nacionalnog privatnog prava. U okviru tog predmeta izučavaju se načela europskog privatnog prava, kao i direktive koje su glavni pravni izvor europskog privatnog prava. Utjecaj direktiva EU očituje u području zaštite potrošača, intelektualnog vlasništva, elektroničke trgovine i pojedinim segmentima ugovornog prava, pa je ta materija predmet obrade predmeta Osnove europskog privatnog prava.
Ispitni rokovi
03. 02. 2020.
17. 02. 2020.
20. 04. 2020.
08. 06. 2020.
23. 06. 2020.
07. 07. 2020.
07. 09. 2020.
21. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje
Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- definirati i objasniti pojam europskog privatnog prava,
- definirati područje primjene europskog privatnog prava,
- definirati i objasniti pravne izvore te pojedine institute i pojmove europskog privatnog prava (uvod i načela, obveznopravni aspekti elektroničke trgovine, zaštita potrošača, intelektualno vlasništvo, europsko ugovornog pravo),
- objasniti kako europsko privatno pravo utječe na hrvatsko građansko pravo.


Primjena
Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- pravilno tumačiti propise koji uređuju europsko privatno pravo, kao i implementacijske propise hrvatskog prava,
- riješiti problem eventualnih neusklađenosti hrvatskog prava s europskim,
- primijeniti pravna pravila na konkretne životne situacije.


Analiza
Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- analizirati pravne izvore i pravna pravila koja uređuju europsko privatno prava, kao i implementacijske propise hrvatskog prava,
- analizirati sudsku praksu Suda Europske unije,
- povezati pravna pravila koja uređuju različite institute europskog privatnog prava,
- analizirati konkretno činjenično stanje te razlučiti bitne od nebitnih činjenica, radi pravilne primjene pravnih pravila.


Sinteza
Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- povezati relevantne činjenice s pravnim pravilima te na temelju toga odrediti pravni položaj pravnih subjekata,
- kritički razmotriti pojedina rješenja europskog privatnog prava,
- pripremiti materijal za rješavanja konkretnog slučaja.


Vrednovanje
Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- usporediti europsko privatno pravo s hrvatskim građanskim pravom,
- preporučiti optimalni način ostvarivanja subjektivnih građanskih prava na europskog privatnog prava,
- ocijeniti uspješnost implementacije europskog privatnog prava u hrvatskom pravu,
- zaključiti u kojoj je mjeri hrvatsko pravo usklađeno s europskim privatnim pravom.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- pronaći relevantne pravne izvore,
- pretraživati sudsku praksu Suda Europske unije,
- izraziti vlastiti stav u vezi s primjenom pravnih pravila na konkretne slučajeve,
- formulirati sadržaj podnesaka i drugih pravnih akata, koji služe ostvarivanju i zaštiti subjektivnih prava na području europskog privatnog prava.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Provjera ostvarenih ishoda učenja provodi se kroz usmeni ispit. Ispit se sastoji od razgovora sa studentom u okviru kojeg se provjeravaju ishodi učenja povezani s znanjem i razumijevanjem, primjenom, analizom, sintezom i vrednovanjem. U nastavi se koristi sustav za e-učenje Merlin za distribuciju nastavnih materijala.