Građansko pravo - ugovorne obveze
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61267
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Igor Gliha
prof. dr. sc. Tatjana Josipović
prof. dr. sc. Marko Baretić
prof. dr. sc. Saša Nikšić
Ispitni rokovi:
  • 20. 04. 2020.
  • 08. 06. 2020.
  • 23. 06. 2020.
  • 07. 07. 2020.
  • 07. 09. 2020.
  • 21. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Građansko pravo - ugovorne obveze Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61267
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Igor Gliha

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II
prof. dr. sc. Tatjana Josipović

utorak 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 34/II
prof. dr. sc. Marko Baretić

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 26/II
prof. dr. sc. Saša Nikšić

utorkom 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 30/II
Literatura
Petar Klarić, Martin Vedriš; Građansko pravo; Narodne novine (2014)
Zakon o obveznim odnosima;
Zakon o zaštiti potrošača;
Zakon o potrošačkom kreditiranju;
Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju;
Zakon o pružanju usluga u turizmu;
Zakon o posredovanju u prometu nekretninama;
Zakon o elektroničkim telekomunikacijama;
Zakon o javnoj nabavi;
Zakon o zaštiti prava pacijenata;
Opis predmeta
Pravni izvori ugovornog prava. Pojam i sklapanje ugovora. Sklapanje ugovora elektroničkim putem. Podjela ugovora prema personalnom kriteriju (građanskopravni ugovori, trgovački ugovori, potrošački ugovori, ugovori o javnoj nabavi). Podjela ugovora prema kauzalnom kriteriju (ugovori o uslugama, ugovor o zdravstvenoj usluzi, ugovor o posredovanju u prometu nekretnina, ugovor o organiziranju putovanja, posrednički ugovor o putovanju). Najam i zakup prema posebnim propisima. Neimenovani ugovori.
Ispitni rokovi
20. 04. 2020.
08. 06. 2020.
23. 06. 2020.
07. 07. 2020.
07. 09. 2020.
21. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- definirati i objasniti sustav ugovornog prava (podjela ugovora prema kauzalnom kriteriju, podjela ugovora prema personalnom kriteriju),

- definirati i objasniti pojedine institute i pojmove ugovornog prava (pojedine vrste ugovora, posebni pravni reţimi, sklapanje ugovora elektroničkim putem, ugovorni odnosi u građevinarstvu, ugovor o zdravstvenoj usluzi, ugovor o organiziranju putovanja, zakup i prodaja poslovnih prostora, najam stanova, ugovori o zajmu, kreditu i potrošačkom kreditu, nepoštene ugovorne odredbe),

- definirati i objasniti područje primjene pojedinih ugovora i kriterije razgraničenja u odnosu na druge ugovore,

- objasniti genezu razvoja pojedinih ugovora.

 

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- pravilno tumačiti propise koji ureĊuju pojedine vrste ugovora,

- riješiti problem pravnih praznina i proturječnih zakonskih rješenja na području ugovornog prava,

- izraditi nacrt ugovora,

- odrediti koja su pravna pravila relevantna za rješavanje konkretnog slučaja,

- primijeniti pravna pravila na konkretne životne situacije.

 

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- analizirati pravne izvore i pravna pravila koja uređuju materiju ugovornog prava, - povezati pravna pravila koja ureĊuju pojedine ugovore,

- analizirati konkretno ĉinjeniĉno stanje te razluĉiti bitne od nebitnih činjenica, radi pravilne primjene pravnih pravila.

- povezati materiju ugovornog prava s materijom kolegija Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo.

 

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- povezati relevantne činjenice s pravnim pravilima te na temelju toga odrediti prava i obveze ugovornih strana,

- povezati pojedine vrste ugovora s drugim institutima građanskog prava,

- kritički razmotriti položaj ugovornih strana u pravnom odnosu, te ocijeniti koje su prednosti i nedostaci svake od tih osoba u sporu,

- pripremiti materijal za rješavanja konkretnog slučaja.

 

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- usporediti različite vrste ugovora koji stoje na raspolaganju ugovornim stranama radi ostvarivanja njihovih interesa,

- preporučiti optimalni naĉin ostvarivanja subjektivnih graĊanskih prava na području ugovornog prava,

- zaključiti koje su posljedice primjene sklapanja pojedinih vrsta ugovora,

- procijeniti i preispitati opravdanost pojedinih instituta ugovornog prava.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- pronaći relevantne pravne izvore,

- pretraživati sudsku praksu,

- izraziti vlastiti stav u vezi s primjenom pravnih pravila na konkretne slučajeve,

- formulirati sadržaj podnesaka, ugovora i drugih pravnih akata,

- izraditi imenovane i neimenovane ugovore.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Provjera ostvarenih ishoda učenja provodi se kroz usmeni ispit. Ispit se sastoji od razgovora sa studentom u okviru kojeg se provjeravaju ishodi učenja povezani s znanjem i razumijevanjem, primjenom, analizom, sintezom i vrednovanjem. U nastavi se koristi sustav za e-učenje Merlin za distribuciju nastavnih materijala.