OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo
Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo
Studij: Pravo - 5. semestar
Šifra: 36584
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Igor Gliha
prof. dr. sc. Tatjana Josipović
prof. dr. sc. Marko Baretić
prof. dr. sc. Saša Nikšić
izv. prof. dr. sc. Hano Ernst
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
doc. dr. sc. Ivana Kanceljak
Ispitni rokovi:
  • 03. 02. 2020.
  • 17. 02. 2020.
  • 20. 04. 2020.
  • 08. 06. 2020.
  • 23. 06. 2020.
  • 07. 07. 2020.
  • 07. 09. 2020.
  • 21. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo Pravo - 5. semestar
8.0 36584
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Igor Gliha

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II
prof. dr. sc. Tatjana Josipović

utorak 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 34/II
prof. dr. sc. Marko Baretić

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 26/II
prof. dr. sc. Saša Nikšić

utorkom 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 30/II
izv. prof. dr. sc. Hano Ernst

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 35/II
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

Utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 32/II
doc. dr. sc. Ivana Kanceljak

srijedom od 15,00 do 16,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 6, prizemlje
Literatura
Petar Klarić, Martin Vedriš; Građansko pravo (osim II. dijela - Stvarno pravo, poglavlja: Mjenica i Ček te IV. dijela - Nasljedno pravo); Narodne novine (2014)
Zakon o obveznim odnosima;
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (čl. 10.a-14.a);
Opis predmeta
Opći dio građanskog prava: pojam, načela, sustav i izvori građanskog prava. Građanskopravni odnos. Građansko pravo u subjektivnom smislu. Subjekti građanskopravnog odnosa. Objekti građanskopravnog odnosa. Pravni poslovi. Stjecanje i gubitak prava. Obvezno pravo: pojam i vrste obveza. Pojam i sklapanje ugovora, vrste i tipovi ugovora. Pojačanje obveznopravnog odnosa. Promjene u obveznopravnom odnosu. Prestanak obveznopravnog odnosa. Odgovornost za štetu. Stjecanje bez osnove. Poslovodstvo bez naloga. Jednostrana izjava volje. Ugovorni odnosi.
Ispitni rokovi
03. 02. 2020.
17. 02. 2020.
20. 04. 2020.
08. 06. 2020.
23. 06. 2020.
07. 07. 2020.
07. 09. 2020.
21. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- definirati sustav građanskog prava,

- definirati i objasniti pojedine institute i pojmove općeg dijela građanskog prava (pojam, sustav i naĉela građanskog prava, izvore građanskog prava, građanskopravni odnos, subjekte građanskopravnog odnosa, građansko pravo u subjektivnom smislu, objekte građanskog prava, pravne poslove),

- definirati i objasniti sustav i institute obveznog prava (pojam obveznog prava, pojam i vrste obveza, pojam i sklapanja ugovora, vrste i tipove ugovora, pojačanje obveznopravnog odnosa, promjene u obveznopravnom odnosu, djelovanje ugovora, prestanak obveznopravnog odnosa, pojedini imenovani ugovori, odgovornost za štetu, ostale izvanugovorne obveze),

- objasniti područje primjene pravnih pravila, kao i pretpostavke za primjenu pojedinih pravnih instituta općeg dijela i obveznog prava,

- objasniti zašto su za nastanak pojedinih pravnih odnosa zakonom predviđene pojedine pretpostavke. Također će moći objasniti svrhu pojedinih pravnih instituta,

- objasniti zašto se u pojedinoj životnoj situaciji primjenjuju pojedini instituti općeg dijela građanskog prava odnosno obveznog prava.

 

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- pravilno tumačiti propise koji uređuju materiju općeg dijela građanskog prava i obveznog prava,

- riješiti problem pravnih praznina,

- odrediti koja su pravna pravila relevantna za rješavanje konkretnog slučaja,

- primijeniti pravna pravila na konkretne životne situacije.

 

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- analizirati pravne izvore i pravna pravila koja uređuju materiju općeg dijela građanskog prava odnosno obveznog prava,

- povezati pravna pravila koja uređuju pojedine građanskopravne institute,

- analizirati konkretno činjenično stanje te razlučiti bitne od nebitnih činjenica, radi pravilne primjene pravnih pravila.

 

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- povezati relevantne činjenice s pravnim pravilima te na temelju toga odrediti što je vjerovnik ovlašten zahtijevati od dužnika,

- kritički razmotriti položaj osoba u pravnom odnosu, te ocijeniti koje su prednosti i nedostaci svake od tih osoba u sporu,

- pripremiti materijal za rješavanja konkretnog slučaja.

 

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- usporediti različite pravne institute općeg dijela građanskog prava i obveznog prava koji stoje na raspolaganju za rješavanje konkretnih slučajeva,

- preporučiti optimalni način ostvarivanja subjektivnih građanskih prava na području obveznog prava,

- zaključiti koje su posljedice primjene pojedinih instituta općeg dijela građanskog prava i obveznog prava.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- pronaći relevantne pravne izvore,

- pretraživati sudsku praksu,

- izraziti vlastiti stav u vezi s primjenom pravnih pravila na konkretne slučajeve,

- formulirati sadržaj podnesaka koji služe ostvarivanju i zaštiti subjektivnih prava, ugovora i drugih pravnih akata,

- koristiti sustave za e-učenje.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Provjera ostvarenih ishoda učenja provodi se kroz pisani i usmeni ispit. U okviru pisanog dijela ispita provjeravaju se intelektualne (kognitivne) vještine. Pisani ispit sastoji se od 30 pitanja s ponuđenim odgovorima, između kojih student mora izabrati jedan odgovor. Pri tome su pitanje formulirana na razliĉite načine, što omogućuje provjeru znanja i razumijevanja, ali i primjene znanja na hipotetičkim slučajevima. Usmeni dio ispita sastoji se od razgovora sa studentom u okviru kojeg se provjeravaju ishodi učenja povezani s analizom, sintezom i vrednovanjem. Ispit se ocjenjuje jedinstvenom ocjenom.

U nastavi se koristi sustav za e-učenje Merlin za distribuciju nastavnih materijala.