RAZVOJ JAVNIH FINANCIJA:
Razvoj javnih financija
Razvoj javnih financija
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1. semestar
Šifra: 166935
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
Izvođači: dr. sc. Predrag Bejaković - Predavanja
Osnovni podaci
Razvoj javnih financija Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1. semestar
4.0 166935
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Predrag Bejaković (Predavanja)
Literatura
- Adams, B.,; Za dobro i zlo - uloga poreza u povijesti,; IJF (2007)
- Jelčić, Bo., Bejaković, P; ., Razvoj i perspektive oporezivanja u Hrvatskoj; HAZU (2012)
- Jelčić, Ba./Jelčić, Bo.,; ., Porezni sustav i porezna politika, Informator,; Informator, Zagreb (1998)
- Jelčić, Bo./Lončarić-Horvat, O./Šimović, J./Arbutina, H; ., Financijsko pravo i financijska znanost; Narodne novine (2002)
- Jelčić, Ba.,; Javne financije,; RRIF (2001)
Steinmo, S; Taxation and Democracy; Yale University Press (1993)
- Soos, P. E.,; ., The Origins of Taxation at Source in England; IBDF (1997)
Opis predmeta
Pojam javnih financija (javnih prihoda i javnih rashoda). Razvoj javnih prihoda i javnih rashoda. Razvoj javnih prihoda i javnih rashoda na području Hrvatske. Povećanje financijske djelatnosti države. Uzroci povećanja financijske djelatnosti države. Uzroci povećanja financijske djelatnosti države u suvremenim uvjetima. Rast klasičnih javnih rashoda (financiranje obrane zemlje, pravosudnih organa, organa uprave). Rast javnih rashoda uvjetovanih povećanim socijalnim rashodima. Rast javnih rashoda uvjetovanih povećanim socijalnim rashodima. Kretanje javnih rashoda danas - najnovije pojave u praksi i teorijske interpretacije.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • definirati sve bitne fenomene nastale u toku povijesnog razvoja javnofinancijskih sustava;
 • kritički vrednovati i prepoznati složene čimbenike nastanka poreznopravnih odnosa, u povijesnom kontekstu;
 • objasniti teorijske pristupe te definirati kriterije razlikovanja u rješavanju pojedinih problema koji su se javljali tokom povijesnog razvoja javnofinancijskih sustava;
 • izraziti razlike u navedenim pristupima;
 • diskutirati o značaju utjecaja koje su povijesni teorijski pristupi u području javnofinancijskog prava izvršili na oblikovanje suvremenih poreznih sustava;
 • objasniti istraživačke metode koje su u pravu javnih financija temelj za originalno razmišljanje i znanstveno istraživanje.

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • grupirati i opisati povijesne javnofinancijske kategorije;
 • interpretirati, u povijesnom kontekstu, norme javnofinancijskog prava, služeći se svim interpretativnim metodama;
 • razumjeti različitost pristupa rješavanju poreznopravnih problema u povijesnim javnofinancijskim sustavima različitih zemalja;
 • primijeniti stečena teorijska znanja u analizi rješenja različitih javnofinacijskopravnih problema u tim sustavima;
 • skicirati primjenu istraživačkih metoda;
 • sprovesti utemeljeno znanstveno istraživanje definiranog problema.

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati različite teorije o javnim prihodima i rashodima koje su povijesno nastajale;
 • demonstrirati uzroke nastanka pojedinih problema u povijesnom kontekstu;
 • kategorizirati načine kreiranja pojedinih javnofinancijskih rješenja u povijesnom kontekstu;
 • analizirati kriterije različitosti između različitih nacionalnih javnofinancijskih sustava u pristupu istim ili bitno istovrsnim problemima;
 • usporediti normativna rješenja određenih pitanja u povijesnoj perspektivi u pojedinim poreznopravnim sustavima;
 • ispitati posljedice primjene različitih teorijskih i stručnih pristupa pojedinim problemima uočenim u studiju razvoja javnofinancijskih sustava.

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • formulirati elemente veza između društvenog konteksta i promjena u javnofinancijskim sustavima;
 • predlagati znanstveno istraživanje određenog fenomena javnofinancijskog prava;
 • oblikovati plan primjene jedne istraživačke metode u analizi jednog ili više fenomena javnofinancijskog prava u povijesnom kontekstu;
 • pripremiti raspravu o uzrocima nastanka određenog fenomena javnofinancijskog sustava;
 • osmisliti uloge različitih povijesnih čimbenika u kreiranja rješenja određenih problema javnofinancijskog sustava, povijesno gledano.

Evaluacija

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • prosuditi utjecaj određenog povijesnog teorijskog rješenja na probleme primjene javnofinancijskih rješenja u praksi;
 • preporučiti – što je trebalo učiniti s obzirom na određene probleme primjene javnofinancijskih rješenja u praksi, povijesno gledano;
 • vrednovati pojedine povijesne pristupe u osmišljavanju rješavanja javnofinancijskih problema;

zaključiti koji bi bio najbolji pristup analizi nekog povijesnog fenomena javnofinancijskih sustava.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • javno prezentirati usvojene ishode učenja;
 • izraziti se jasnim, dobro strukturiranim tekstom obrazlažući svoja stajališta;
 • razvijati komunikacijske vještine;
 • sudjelovati u radu tima.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Usmeni ispit

Uključuje pitanja u kojima se traži povezivanje pojmova i teorijskih pristupa, njihovo uspoređivanje i kritičko vrednovanje, primjena teorijskih pristupa i modela na društvenu stvarnost.

-           povezivanje ishoda učenja i provjere znanja bit će izvršeno pisano, putem kolokvija, i usmeno:

 • za ishode učenja iz skupine znanje i razumijevanje, primjena i analiza,

provjera postignutih ishoda učenja izvršit će se putem zadataka na zaokruživanje;

 • za ishode učenja iz skupine primjena, analiza, sinteza i evaluacija provjera postignutih ishoda učenja izvršit će se putem esejističkih tipova zadataka, koji, uz provjeru teorijskih uvida, uključuju studije slučajeva;

-   za ishode učenja znanje i razumijevanje, primjena, analiza,sinteza i evaluacija provjera postignutih ishoda učenja izvršit će se putem seminarskih radova i prezentacija (oblik – odabir studenta);

 • za ishode učenja iz svih skupina izvršit će se provjera putem usmenih ispita.

 

Obavijesti