POREZNO PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA:
Porezno pravo trgovačkih društava
Porezno pravo trgovačkih društava
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
Šifra: 166836
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
Osnovni podaci
Porezno pravo trgovačkih društava Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
5.0 166836
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
Literatura
Lang et al. (eds.); Introduction to European Tax Law on Direct Taxation, 4th Ed.; (2016)
J. Šimović, H. Šimović; Fiskalni sustav i fiskalna politika Europske unije (odabrani dijelovi); Zagreb (2006)
B. Jelčić, O. Lončarić-Horvat, J. Šimović, H. Arbutina, N. Mijatović; Hrvatski fiskalni sustav (odabrani dijelovi); Zagreb (2004)
B. Jelčić, O. Lončarić-Horvat, J. Šimović, H. Arbutina, N. Mijatović; Financijsko pravo i financijska znanost (odabrani dijelovi); Zagreb (2002)
O. Lončarić Horvat, H. Arbutina; Osnove međunarodnog poreznog prava (treći dio); Zagreb (2007)
Zakon i Pravilnik o porezu na dobit;
Zakon i Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost;
Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak;
B. Terra, P. Wattel; European Tax Law (odabrani dijelovi); (2015)
Code of Conduct Group, (2000), Report on Code of conduct ( Business Taxation ) - Primarolo Group, Brussels, dostupno na http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/law/primarolo/primarolo_en.pdf;
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
1. razumjeti suvremeni razvoj pojedinih sustava porezne politike u Hrvatskoj i zapadnim zemljama, od značaja za osnivanje i djelovanje trgovačkih društava, uzimajući u obzir povijesne determinante tog razvoja
2. pružiti znanja o razvoju pojedinih relevantnih poreznih oblika i porezne politike iz komparativne perspektive
3. analizirati reforme poreznog sustava u europskom kontekstu
4. raspraviti ulogu pojedinih poreza i poreznog sustava u razdobljima krize
5. analizirati i kritički vrednovati promijenjenu ulogu poreza u suvremenom poslovnom okruženju i društvenu odgovornost povezanu s oblikovanjem pojedinih poreza i poreznog sustava u cjelini.

Sadržaj kolegija:
1) Porez na dobit trgovačkih društava. Financijsko-fiskalna obilježja. Razlozi oporezivanja dobiti trgovačkih društava. Načela oporezivanja neto dobiti. Povlaštenja u sustavu poreza na dobit. Metode zakonskog izbjegavanja porezne obveze i mjere za njeno sprečavanje. Porezni tretman raspoređene dobiti trgovačkih društava. Harmonizacija oporezivanja dobiti u Europskoj Uniji; Smjernica o spajanjima, Smjernica o matičnom i zavisnom trgovačkom društvu, Kodeks
ponašanja pri oporezivanju poduzeća.
2) Porez na dodanu vrijednost. Trgovačko društvo kao obveznik poreza na dodanu vrijednost. Indirektna metoda obračuna poreza na dodanu vrijednost. Pretporez i njegove funkcije u sustavu PDV-a. Odbitak, ispravak, te raspodjela pretporeza. Porezne evidencije i inspekcijski nadzor u sustavu PDV-a.
3) Porez na dohodak. Specifičnosti oporezivanja pojedinih oblika dohotka. Plaćanje poreza na dohodak po odbitku i obveze poslodavca (trgovačkog društva).
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • definirati sve kategorije poreza na dobit i na dodanu vrijednost u kontekstu suvremenih poreznopravnih pristupa;
 • kritički vrednovati i prepoznati složene čimbenike nastanka odnosa između različitih subjekata povodom oporezivanja dobiti i dodane vrijednosti;
 • objasniti teorijske i praktične pristupe te definirati kriterije razlikovanja u rješavanju pojedinih problema koji se javljaju u području oporezivanja dobiti i dodane vrijednosti;
 • izraziti razlike u navedenim pristupima;
 • diskutirati o značaju utjecaja koje su suvremene teorije u području oporezivanja dobiti i dodane vrijednosti izvršile na oblikovanje poreznih sustava pojedinih relevantnih suvremenih država u segmentu tih poreznih oblika;
 • objasniti istraživačke metode koje su u pravu javnih financija temelj za originalno razmišljanje i znanstveno istraživanje.

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • grupirati i opisati kategorije oporezivanja dobiti;
 • interpretirati norme prava oporezivanja dobiti, služeći se svim interpretativnim metodama;
 • razumjeti različitost pristupa rješavanju problema oporezivanja dobiti u poreznim sustavima različitih suvremenih država;
 • primijeniti stečena teorijska znanja u analizi rješavanja različitih praktičnih problema vezanih za oporezivanje dobiti u tim sustavima;
 • skicirati primjenu istraživačkih metoda;
 • sprovesti utemeljeno znanstveno istraživanje definiranog problema.

Analiza

 • analizirati posebnosti razvoja oporezivanja trgovačkih društava u kontekstu porezne politike u Hrvatskoj i drugim europskim/zapadnim zemljama
 • analizirati razvoj relevantnih poreznih oblika u Hrvatskoj i drugim europskim zemljama
 • povezati razvoj sustava oporezivanja trgovačkih društava s povijesnim, ekonomskim i sociokulturnim okolnostima
 • kategorizirati pojedine porezne oblike i porezni sustav u Hrvatskoj u određene modele ili režime općeg pristupa oporezivanju trgovačkih društava

Sinteza

 • izraditi pregled razvoja pojedinih poreznih sustava s obzirom na oporezivanje trgovačkih društava u određenom razdoblju ili zemljama
 • formulirati reformske ciljeve u području politike oporezivanja trgovačkih društava
 • pripremiti prijedlog mjera i aktivnosti usmjerenih stabilizaciji i/ili poboljšanju efikasnosti sustava oporezivanja trgovačkih društava

Vrednovanje

 • ocijeniti dosadašnji razvoj porezne politike ili politike oporezivanja trgovačkih društava u Hrvatskoj ili drugim zemljama
 • usporediti odgovore/reakcije poreznih sustava pojedinih zemalja na slične izazove ili rizike u pogledu oporezivanja trgovačkih društava
 • preispitati i vrednovati utjecaj pojedinih mjera u području oporezivanja trgovačkih društava
 • pripremiti reformske mjere i prioritete u sustavu oporezivanja trgovačkih društava

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • sustavno i smisleno argumentirati stajališta
 • kritički koristiti literaturu
 • koristiti formu eseja u obradi tema politike oporezivanja trgovačkih društava
 • kritički promišljati o sustavima oporezivanja trgovačkih društava
 • povezivati modele s konkretnim situacijama
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

-  povezivanje ishoda učenja i provjere znanja bit će izvršeno pisano, putem kolokvija, i usmeno

- za ishode učenja iz skupine znanje i razumijevanje, primjena i analiza,

- provjera postignutih ishoda učenja izvršit će se putem zadataka na zaokruživanje; 

-za ishode učenja iz skupine primjena, analiza, sinteza i evaluacija provjera postignutih ishoda učenja izvršit će se putem esejističkih tipova zadataka, koji, uz provjeru teorijskih uvida, uključuju studije slučajeva;

-   za ishode učenja znanje i razumijevanje, primjena, analiza,sinteza i evaluacija provjera postignutih ishoda učenja izvršit će se putem seminarskih radova i prezentacija (oblik – odabir studenta);

- za ishode učenja iz svih skupina izvršit će se provjera putem usmenih ispita.

Obavijesti