OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Posebni porezi na promet i ekološka javna davanja
Posebni porezi na promet i ekološka javna davanja
Studij: Porezni - 4. semestar
Šifra: 111456
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori - Auditorne vježbe
Ispitni rokovi:
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Posebni porezi na promet i ekološka javna davanja Porezni - 4. semestar
4.0 111456
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori

Srijeda od 10 do 11 sati

Ćirilometodska 4, soba 48
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori (Auditorne vježbe)

Srijeda od 10 do 11 sati

Ćirilometodska 4, soba 48
Literatura
Jelčić, B., Lončarić Horvat, O., Šimović, J., Arbutina H.; Financijsko pravo i financijska znanost; Narodne novine (2008)
Mijatović, N; Oporezivanje prometa; Pravni fakultet, Zagreb (2005)
Skupina autora; Pravo okoliša; Pravni Fakultet, Zagreb (2003)
Zakon o trošarinama;
Porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila;
Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića;
Opis predmeta
Uvod - javni prihodi. Povijesni razvoj posebnih poreza na promet. Definicija i osnovna obilježja posebnih poreza na promet. Razlozi uvođenja posebnih poreza na promet. Fiskalna uloga posebnih poreza na promet. Usklađivanje posebnih poreza u europskoj uniji. Sustav posebnih poreza u republici hrvatskoj. Ekološka javna davanja: vrste ekoloških javnih davanja, poredbena iskustva, sustav ekoloških javnih davanja u Republici Hrvatskoj
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • definirati osnovna obilježja i vrste posebnih poreza;
 • objasniti razlike posebnih poreza spram kriterija usklađenosti s međunarodnim standardima (direktivama Europske unije);
 • prepoznati specifičnosti sustava odgode plaćanja trošarine;
 • opisati specifičnosti kretanja trošarinskih proizvoda;
 • grupirati trošarinski sustav oporezivanja;
 • sažeti značajke općinskih i gradskih te županijskih poreza.

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • samostalno demonstrirati prednosti i nedostatke trošarinskog sustava oporezivanja;
 • ilustrirati primjerima sličnosti i razlike pojmovnih određenja unutar trošarinskog sustava i sustava oporezivanja prometa;
 • primijeniti teoretske spoznaje u rješavanju problemskih zadataka;
 • samostalno se koristiti i interpretirati tekst zakona;
 • grupirati i objasniti razliku te usporediti općinske i gradske poreze sa županijskim.

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • usporediti sastavnice trošarinskog sustava oporezivanja;
 • izdvojiti značajke i specifičnosti kretanja trošarinskih proizvoda;
 • prepoznati ekološku kategoriju trošarina i izdvojiti učinke na očuvanje okoliša;
 • povezati značajke sustava oporezivanja nasljedstva i darova s oporezivanjem prometa nekretnina.

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • formulirati uvjete i prepreke obveze obračunavanja trošarine;
 • usporediti različitosti unutar sustava oporezivanja posebnim porezima na promet;
 • izgraditi stav o mogućnosti utjecaja porezne politike na ekološki standard države;
 • izračunati i praktično primijeniti usvojene teorijske postavke.

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • interpretirati legislativna rješenja i njihov odjek u praktičnoj provedbi;
 • ocijeniti stupanj usklađenosti s međunarodnim standardima (direktivama Europske unije);
 • povezati teorijske postavke posebnih poreza na promet s mogućim utjecajem na ekološku svijest građana;
 • predložiti i objasniti logička rješenja problemskih zadataka te ih povezati s teorijskim postavkama.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • izraditi rad s opisom i objašnjenjem posebnih poreza na promet i ekoloških javnih davanja;
 • kreativno se koristiti i prosuđivati usvojena znanja i vještine;
 • izraziti se argumentiranim činjenicama i kategorizirati potencijalne dvojbe;
 • demonstrirati i primijeniti usvojena znanja u pisanom obliku;
 • praktično pristupiti rješavanju problemskih zadataka samostalnim i/ili timskim radom.

 

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • za ishode učenja iz skupine znanje i razumijevanje, primjena, analiza i sinteza, provjera postignutih ishoda učenja izvršit će se putem zadataka na zaokruživanje;
 • za ishode učenja iz skupine primjena, analiza i sinteza provjera postignutih ishoda učenja izvršit će se putem esejističkih tipova zadataka;
 • za ishode učenja iz skupine znanje i razumijevanje, primjena, analiza i sinteza provjera postignutih ishoda učenja izvršit će se putem kolokvija;
 • ishode učenja iz skupne primjena, analiza i sinteza izvršit će se provjera putem vježbi;
 • ishode učenja iz svih skupna izvršit će se provjera putem usmenih ispita.

 

 • kriterij ocjenjivanja:
  • pismena provjera putem kolokvija: esejistička pitanja, pitanja na zaokruživanje, pitanja prepoznavanja točnog i netočnog odgovora (uz obvezno podcrtavanje dijela odgovora koji/ako se smatra netočnim) i pitanja nadopunjavanja teksta odgovarajućim riječima. Svaki se dio ocjenjuje ovisno o broju točnih odgovora, traženih riječi koje nedostaju, odnosno kompleksnosti esejističkih pitanja;
  • pismena provjera: postavljanje deset problemskih zadataka riječima kojima će se provjeriti razumijevanje gradiva predavanog u okviru vježbi;
  • usmena provjera: postavljanje od pet do osam pitanja unutar kojih se ispituje razumijevanje teorije i primjena materije posebnih poreza na promet i ekoloških javnih davanja.