PRORAČUN I DRUGI INSTRUMENTI FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA:
Proračun i drugi instrumenti financiranja javnih potreba
Proračun i drugi instrumenti financiranja javnih potreba
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 2. semestar
Šifra: 166942
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
Osnovni podaci
Proračun i drugi instrumenti financiranja javnih potreba Fiskalni sustav i fiskalna politika - 2. semestar
5.0 166942
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

Utorak, 9,00-10,00 (Dekanat)

Ćirilometodska 4, soba 6
Literatura
- Šimović, J.; Državni proračun.; Zborniku radova povodom znanstvenog skupa: Današnja financijska znanost. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. (1997)
- Jelčić, B. et al; Financijsko pravo i financijska znanost; Zagreb: Narodne novine (2008), str.. 669-730
- Šimović J. et al.; Hrvatski fiskalni sustav; Zagreb: Narodne novine (2010), str. 383 - 493
- Zakon o proračunu;
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti;
- Zakon o Državnom uredu za reviziju;
- Državni proračun;
- Jurković, P.; Javne financije.; Zagreb: Masmedia
- Šimović, J., Šimović, H; Fiskalni sustav i fiskalna politika Europske unije.; Zagreb: Pravni fakultet (2006)
- Bouvier, M., Esclassan, M-C., Lassale, J-P.; Finances Publiques. Paris; lextenso editions
- Bejaković, P., Vukšić, G., Bratić, V.; Veličina javnog sektora u Republici Hrvatskoj; Hrvatska i komparativna javna uprava, god. 11, br. 1., (2011), str.. 99-125
- Lee, R. D., Johnson, R. W., Joyce G. P; Public Budgeting System.; Burlington: Jones and Bartlett Learning
- Cangiano, M., Curristine, T., Lazare, M.; Public Financial Management and Its Emerging Architecture.; . Washington: International Monetary Fund. (2013)
- Willoughby, G. K; Public Budgeting in Context. Structure, Law, Reform and Results; New Jersey: Wiley.
- Periodika;
Opis predmeta
1. Upoznavanje polaznike s pojmom i s funkcijama javnog sektora
2. Razumjeti razliku između javnih i privatnih dobara; steći uvid u obujam financijske aktivnosti države te u razinu i u strukturu javnih rashoda
3. Pružiti znanje o instrumentima financiranja javnih rashoda i njihovim osnovnim obilježjima (proračun, fondovi.)
4. Razumjeti proračun kao instrument financiranja javnih rashoda
5. Razumjeti i analizirati proračunski ciklus i njegove faze
6. Pružiti znanje o sustavu i subjektima proračunskog nadzora
7. Razumjeti i analizirati proračunski sustav u Republici Hrvatskoj
8. Pružiti znanje o ostalim instrumentima financiranja javnih potreba
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

) INTELEKTUALNE (KOGNITIVNE) VJEŠTINE:

 

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • definirati, identificirati i diskutirati o vrstama javnih dobara;
 • prepoznati i identificirati pojedine instrumente financiranja javnih potreba;
 • izdvojiti i diskutirati o kriterijima razlikovanja pojedinih instrumenata;
 • definirati pojam proračuna i drugih instrumenata;
 • diskutirati o mjestu i ulozi pojedinih instrumenta financiranja javnih potreba;
 • definirati i kritički se izraziti o pojedinim kategorijama proračunskog prava u kontekstu suvremenih pravnih pristupa;
 • izdvojiti i prepoznati ključne institute proračunskog prava;
 • kritički vrednovati pojedina normativna rješenja u hrvatskom i komparativnom proračunskom pravu;
 • objasniti teorijske i praktične pristupe te definirati kriterije razlikovanja u rješavanju pojedinih problema koji se javljaju u području proračunskog prava;
 • prepoznati i objasniti istraživačke metode koje su u proračunskom pravu imanentne izvornijem promišljanju i provedbi znanstvenog istraživanja.

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • grupirati i opisati instrumente financiranja javnih potreba;
 • razumjeti diversifikaciju instrumenata financiranja javnih potreba;
 • skicirati pojedine institute i dokumente proračunskog prava;
 • rasporediti stečena teorijska znanja o osnovnim proračunskim institutima i postupcima na konkretan proračunski sustav;
 • skicirati pojedina normativna rješenja;
 • skicirati proračunske normativne modele;
 • primijeniti stečena teorijska znanja u znanstvenoj analizi i rješavanju različitih proračunskopravnih problema;
 • skicirati relevantne znanstveno istraživačke metode te provesti znanstveno istraživanje postavljenog i definiranog problema.

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • kategorizirati i analizirati različite teorije od utjecaja na oblikovanje proračunskog prava i pojedinih instituta;
 • kategorizirati proračunske razine i instrumente financiranja javnih potreba;
 • demonstrirati i analizirati uzroke nastanka pojedinih problema u okviru proračunskog prava;
 • analizirati proračunske dokumente na prihodovnoj i rashodovnoj strani;
 • usporediti pojedina normativna rješenja u hrvatskom proračunskom pravu i relevantnim komparativnim proračunskopravnim sustavima;
 • analizirati teorijske i normativne pristupe pojedinim problemima proračunskog prava.

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • konstruirati povezanost između pojedinih instrumenata financiranja javnih potreba;
 • pripremiti teorijsku podlogu i normativno rješenje pojedinih proračunskih instituta;
 • formulirati sličnosti i razlike između normativno reguliranih rješenja u hrvatskom proračunskom pravu i relevantnim komparativnim proračunskopravnim sustavima;
 • formulirati i predlagati znanstveno istraživanje odabranog fenomena proračunskog prava;
 • predlagati moguće smjerove normativnih promjena;
 • formulirati i pripremiti raspravu o prednostima i/ili nedostacima postojećih normativnih rješenja.

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • vrednovati uporabu i ulogu pojedinih instrumenata financiranja javnih potreba;
 • preispitati teorijske postavke i normativni okvir pojedinih instrumenata;
 • procijeniti svrhovitost i opravdanost pojedinih zakonskih rješenja;

preporučiti smjerove poboljšanja aktualnih  normativnih rješenja vodeći računa o teorijskim postavkama, komparativnim iskustvima i hrvatskim uvjetovanostima

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • primijeniti i prezentirati ishode učenja u svakodnevnom radu;
 • argumentirano iznijeti i objasniti svoja mišljenja i prijedloge;
 • razvijati suradničke i komunikacijske vještine;
 • služiti se znanstvenom i stručnom literaturom te drugim izvorima radi samostalnog znanstvenog istraživanja i obrade pojedine teme;
 • promišljati o potrebama i mogućnostima daljeg usavršavanja i cjeloživotnog učenja.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • usmeni ispit koji se sastoji od dva dijela: 1. kraćeg izlaganja relevantne teme koju je polaznik sam odabrao i 2. odgovaranje na pitanja iz gradiva. Za izlaganje odabrane teme polaznik treba koristiti dodatnu, zadanu ili odabranu, literaturu. 

 

Kriteriji ocjenjivanja:

 • usmeni ispit - uspjeh na usmenom ispitu ocjenjuje se ocjenama od jedan do pet; ovisi o pokazanoj razini znanja, razumijevanja, razini korištenja dodatnih znanstvenih i stručnih izvora i samostalnijeg promišljanja u analizi i prezentiranju odabrane teme.
Obavijesti