OPOREZIVANJE PROMETA:
Oporezivanje prometa
Oporezivanje prometa
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1. semestar
Šifra: 166937
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori
Osnovni podaci
Oporezivanje prometa Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1. semestar
5.0 166937
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori

Srijeda od 10 do 11 sati

Ćirilometodska 4, soba 48
Literatura
Jelčić B. at all,; , Financijsko pravo i financijska znanost; NN (2008), str. - odabrani dijelovi knjige
- Cindori, S., Pilipović, O., Kalčić, R., (; Porez na dodanu vrijednost u teoriji i praksi,; Redak, Split; (2015)
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost; ;
- Zakon o trošarinama.;
Opis predmeta
1. Uvod 2. Razvoj poreza na promet 3. Oblici poreza na promet - osnovna obilježja 3.1. Svefazni porez na promet 3.1.1. Bruto svefazni porez na promet 3.1.2. Neto svefazni porez na promet 3.2. Višefazni porez na promet 3.3. Jednofazni porez na promet 3.4. Pojedinačni porezi na promet 3.5. Ostali oblici poreza na promet 4. Ciljevi i učinci poreza na promet 4.1. Financijski ciljevi i učinci poreza na promet 4.2. Ekonomski ciljevi i učinci poreza na promet 4.3. Socijalni ciljevi i učinci poreza na promet 4.4. Ostali ciljevi i učinci poreza na promet 5. Teritorijalna pripadnost poreza na promet 6. Harmoniziranje oporezivanja prometa na međudržavnoj razini 6.1. Direktiva Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 7. Oporezivanje prometa u Republici Hrvatskoj 7.2. Posebni porezi na promet (trošarine) 7.3. Porez na dodanu vrijednost 7.3.1. Predmet oporezivanja 7.3.2. Porezni obveznik 7.3.3. Mjesto oporezivanja 7.3.4. Porezna osnovica 7.3.5. Porezne stope 7.3.6. oslobođenja 7.3.7. Obračun poreza i postupak oporezivanja
Očekivani ishodi učenja
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

razlikovanje posrednih i neposrednih načina oporezivanja prometa;

-     uspostava međuodnosa elemenata oporezivanja (horizontalne i vertikalne poveznice);

-     razlikovanje podsustava posebnih postupaka oporezivanja porezom na dodanu vrijednost;

-     primjena teoretske spoznaje prilikom rješavanja konkretnih problema;

-     izražavanje mišljenja i kritička prosudba legislativnog rješenja u Republici Hrvatskoj;

-              argumentirana diskusija o teorijskim i praktičnim spoznajama specifičnosti oporezivanja porezom na dodanu vrijednost u Republici Hrvatskoj.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će biti sposoban

-     kreativno se koristiti i prosuđivati usvojena znanja i vještine;

-     izraziti se argumentiranim činjenicama i kategorizirati potencijalne dvojbe;

-     demonstrirati i primijeniti usvojena znanja u praksi;

-     praktično pristupiti rješavanju problemskih zadataka samostalnim i/ili timskim radom.

Praćenje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i oblici provjere znanja

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

usmena provjera znanja: postavljanje od pet do osam pitanja unutar kojih se ispituje razumijevanje teorije i primjena materije oporezivanja prometa

Obavijesti