OPOREZIVANJE DOBITI:
Oporezivanje dobiti
Oporezivanje dobiti
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 2. semestar
Šifra: 166941
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Jasna Bogovac
Izvođači: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina - Predavanja
Osnovni podaci
Oporezivanje dobiti Fiskalni sustav i fiskalna politika - 2. semestar
4.0 166941
Nositelj Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasna Bogovac

Utorak 13.00 - 14.00

Prethodnom najavom na službeni e-mail mogućnost dolaska u drugom terminu

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, room 9
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina (Predavanja)

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
Literatura
1. Jelčić, B, Lončarić Horvat, O., Šimović, J., Arbutina, H., Mijatović, N.,; ., Financijsko pravo i financijska znanost,; Narodne novine, Zagreb, (2008)
2. Bogovac, J.; Oporezivanje multinacionalnih korporacija,; Pravni fakultet u Zagrebu, (2014)
3. Harris, P,; , Corporate tax law, Structure, policy and practice; Cambridge University Press, (2013)
4. Lončarić Horvat, O, Arbutina, H; Osnove međunarodnog poreznog prava; Narodne novine
1. Cnossen, S; ., What Kind of Corporation Tax?, Bulletin, No. 1/93; IBFD, Amsterdam.
2. Arbutina, H; An Attempt to Achieve Harmonization of Corporate Taxation in the Europea Union: Directive on Taxation of Parent-Subsidiary Dividends,; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske
3. Bogovac, J.,; Važnost poreznopravnih čimbenika prilikom donošenja strateških odluka multinacionalnih korporacija - hrvatska i komparativna iskustva; Četvrti Zagrebačko-skopski kolokvij. Skopje, (2013)
4. Bogovac, J.,; The paradox of tax incentives in developing countries, System of Financial Law: Sistem of Tax Law: Conference Proceedings / Radvan, Michal (ur.).; Brno: Masaryk University
Opis predmeta
1. Uvod - razlozi za oporezivanje dobiti. Historijat poreza na dobit i njegova važnost za javne financije. Osobni i predmetni obuhvat porezne obveze kod oporezivanja dobiti (osoba poreznog obveznika, porezno dobro i porezna osnovica).
2. Porezna stopa kod oporezivanja dobiti. Povlaštenja u sustavu oporezivanja dobiti.
3. Oporezivanje dobiti i problem dvostrukog opterećenja.
4. Metode zakonitog izbjegavanja porezne obveze općenito.
5. Transferne cijene, potkapitaliziranje.
6. Porez na dobit u globalnom okruženju s naglaskom na oporezivanje multinacionalnih korporacija.
7. Istraživanja o važnosti oporezivanja dobiti korporacija kod donošenja financijskih i investicijskih odluka.
8. Usklađenje oporezivanja dobiti u Europskoj uniji - Smjernice EU u području oporezivanja dobiti.
9. Zajednička konsolidirana korporativna porezna osnovica (CCCTB).
10. Aktivnosti Europske unije u dijelu sprečavanja prelijevanja dobiti.
11. Predmeti Europskog suda u dijelu izravnih poreza vezanih uz porez na dobit (neki najvažniji predmeti u povijesti Suda i oni aktualni).
12. Aktivnosti OECD-a u području oporezivanja dobiti i sprečavanja negativnih posljedica dvostrukog oporezivanja i izbjegavanja plaćanja poreza na dobit.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanja

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • kreirati nove pojmove te ih vrednovati znanstvenim istraživanjima čime će unaprijediti aktualna znanja iz područja oporezivanja dobiti;
 • kritički razvijati nove teorije oporezivanja dobiti, usvajanjem razlikovnih kriterija prilikom utvrđivanja osnova za opredjeljenja o njegovom uvođenju te osobnom i predmetnom obuhvatu porezne obveze;
 • stvarati i vrednovati alternativne postupke utvrđivanja važnosti poreza na dobit kod donošenja strateških odluka menadžmenta multinacionalnih korporacija prilikom financiranja i investiranja na globalnoj razini;
 • vrednovati nove postupke i načela u neistraženim područjima predmeta uz primjenu originalnih istraživanja.

 

Spoznajne vještine

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • koristiti složena i visokospecijalizirana znanja i razvijati napredne metode za integriranje pravnih, ekonomskih i socioloških područja kod utvrđivanja razloga oporezivanja porezom na dobit gospodarskih aktivnosti poreznih obveznika;
 • koristiti napredne aktivnosti i postupke prilikom razvijanja novih spoznaja o utjecaju poreznih stopa i povlaštenja u sustavu poreza na dobit, na nacionalnim i supranacionalnim razinama, na učinkovitost poreznog sustava u cjelini;
 • koristiti avangardna znanja i postupke s ciljem razvijanja novih saznanja i metoda za sprečavanje izbjegavanja poreza na dobit u globalnom okruženju;
 • primijeniti složena i visokospecijalizirana znanja iz područja oporezivanja porezom na dobit multinacionalnih korporacija s ciljem razvijanja novih metoda te integracije pravnih, ekonomskih, socioloških i psiholoških područja u istraživanjima načina porezne evazije i njenog sprečavanja.

 

Psihomotoričke vještine

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • vrednovati nove instrumente harmonizacije oporezivanja dobiti na razini Europske unije;
 • primijeniti psihomotoričke vještine razvijanja novih instrumenata i alata kod istraživanja važnosti poreza na dobit kao instrumenta fiskalne politike;
 • izvoditi originalne predloške specijaliziranih radnji za komparativne analize sustava oporezivanja dobiti;
 • stvarati i vrednovati napredne metode s ciljem harmonizacije poreza na dobit na razini Europske unije.

 

Socijalne vještine, samostalnost i odgovornost na razini predmeta

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • provoditi istraživanja u području oporezivanja porezom na dobit na globalnoj razini, sukladno smjernicama OECD-a, prihvatljivim oblicima komunikacije i suradnje, sukladno najvišim standardima poštivanja multikulturalnog okruženja;
 • upravljati znanstveno-istraživačkim aktivnostima u području prakse Suda EU na predmetima iz oporezivanja dobiti poreznih obveznika, izražavajući osobni profesionalni i etički autoritet;
 • provoditi istraživanja o usklađenosti nacionalnih poreznopravnih okvira poreza na dobit na globalnoj razini s ciljem sprečavanja dvostrukog oporezivanja i izbjegavanja plaćanja poreza, uz preuzimanje etičke i društvene odgovornosti za društvenu korisnost rezultata istraživanja te za moguće društvene posljedice.

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • stvarati i učestvovati u društveno i civilizacijski prihvatljivim oblicima komunikacija i suradnje na multikulturalnoj razini;
 • uspješno predočiti i prezentirati metode i rezultate istraživanja;
 • izražavati osobni profesionalni i etički autoritet prilikom upravljanjima ili učestvovanjima u znanstveno-istraživačkim procesima;
 • predano razvijati nove ideje u znanstveno-istraživačkom radu;
 • preuzimati etičke i društvene odgovornosti za(ne)uspješnost provođenja znanstvenih istraživanja;

preuzimati odgovornosti za društvenu korisnost rezultata istraživanja i društvene posljedice koje mogu nastati.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Diskusije tijekom nastave s aktivnom participacijom studenata, analize različitih rješenja utvrđivanja obuhvata porezne obveze, kritičko izdvajanje i interpretacija novih znanstvenih činjenica te rasprave o mogućim naprednim metodama istraživanja i primjene rezultata istraživanja u praksi. Doktorandima je omogućeno i pisanje kratkih eseja, u zadanom vremenu, na zadanu temu.

Provjere znanja provode se na usmenim ispitima pri čemu se kod doktoranda provjeravaju razine znanja na razini ishoda učenja.

Obavijesti