JAVNE FINANCIJE I SOCIJALNA SIGURNOST:
Javne financije i socijalna sigurnost
Javne financije i socijalna sigurnost
Studij: Socijalna politika - 3. semestar
Šifra: 166867
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
Osnovni podaci
Javne financije i socijalna sigurnost Socijalna politika - 3. semestar
5.0 166867
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

Utorak, 9,00-10,00 (Dekanat)

Ćirilometodska 4, soba 6
Literatura
Jelčić, B.; Javne financije.; Zagreb: RIF (2001), str. 423-453
Jurković, P.; Osnove ekonomike društvenih djelatnosti.; Zagreb: Ekonomski institut, (1986), str. 109-139
Rosen, H.S.; Javne financije,; Zagreb: Institut za javne financije (1999), str. 172-193; 195-217
Stiglitz, J. E.; Economies of Public Sector,; W.W. Norton + Company. (2001)
Šimović, J.; Javna dobra, u: Jelčić, B. et. al. Financijsko pravo i financijska znanost.; Zagreb: Narodne novine. (2002)
Šimović, J; Financiranje javnih potreba putem proračuna, u Jelčić, B. et. al. Hrvatski fiskalni sustav.; Zagreb: Narodne novine, (2004), str. 296-354
Šimović, J.; Fondovsko financiranje javnih potreba, u: Jelčić B. et. al. Hrvatski fiskalni sustav.; Zagreb: Narodne novine (2004), str. 354-376
Šimović, J.; Socijalni učinci poreza na dodanu vrijednost,; Revija za socijalnu politiku, 2-3 (1998), str. 99-109
Barr, N.; The Economics of the Welfare State, 3th edition.; Stanford: Stanford University Press. (1998)
Bell, C.; Development Policy as Public Finance.; Oxford: New York: Oxford University Press. (2003)
Hillman, A.L.; Public Finance and Public Policy. Development Policy as Public Finance.; Cambridge: New York: Cambridge University Press. (2003)
Opis predmeta
1. Steći napredna znanja iz načela socijalnog osiguranja, modela financiranja socijalnog osiguranja, nositelja tereta financiranja socijalnog osiguranja
2. Upoznati doktorande s povijesnim nastankom i razvojem mirovinskih sustava te suvremenim reformama mirovinskih sustava, povijesnim razvojem organizacija i financiranja zdravstvene zaštite te suvremenim reformama sustava organizacije i financiranja zdravstvene zaštite, osiguranja nezaposlenih, financiranja izdataka za socijalnu skrb
3. Proizvesti znanja i razumijevanje veze između poreznog sustava i socijalne sigurnosti te učinaka decentralizacije financiranja socijalne sigurnosti
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • identificirati i diskutirati o ulogama javnih financija;
 • definirati, identificirati i diskutirati o vrstama javnih dobara;
 • prepoznati i identificirati pojedine instrumente financiranja javnih potreba;
 • izdvojiti i diskutirati o kriterijima razlikovanja pojedinih instrumenata;
 • definirati pojam proračuna i drugih instrumenata;
 • diskutirati o mjestu i ulozi pojedinih instrumenta financiranja javnih potreba;
 • definirati i kritički se izraziti o pojedinim kategorijama proračunskog prava u kontekstu suvremenih pravnih pristupa;
 • izdvojiti i prepoznati ključne institute proračunskog prava;
 • prepoznati i diskutirati o teorijskim i normativnim obilježjima osnovnih instrumenata financiranja sustava socijalnog osiguranja;
 • prepoznati i kritički se izraziti o modelima financiranja sustava socijalnog osiguranja;
 • objasniti teorijske i praktične pristupe te definirati kriterije razlikovanja u rješavanju pojedinih problema koji se javljaju u području financiranja socijalnog osiguranja;
 • prepoznati i objasniti istraživačke metode koje su u financijskom pravu imanentne izvornijem promišljanju i provedbi znanstvenog istraživanja.

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • razumjeti i opisati uloge javnih financija;
 • skicirati ključne trendove i njihove utjecaj na fiannciranje sustava socijalnog osiguranja,
 • grupirati javna dobra;
 • grupirati i opisati instrumente financiranja javnih potreba;
 • razumjeti diversifikaciju instrumenata financiranja javnih potreba;
 • skicirati pojedine institute i dokumente proračunskog prava;
 • rasporediti stečena teorijska znanja o osnovnim proračunskim institutima i postupcima na konkretan proračunski sustav;
 • skicirati sličnosti i razlike između pojedinih modela financiranja socijalnog osiguranja;
 • skicirati obilježja instrumenata financiranja socijalnog osiguranja;
 • primijeniti stečena teorijska znanja u znanstvenoj analizi i rješavanju problema u području financiranja sustava socijalnog osiguranja;
 • skicirati relevantne znanstveno - istraživačke metode te provesti znanstveno istraživanje postavljenog i definiranog problema.

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 •  
 • kategorizirati javna dobra;
 • kategorizirati i analizirati instrumente financiranja javnih potreba;
 • kategorizirati i analizirati različite teorije od utjecaja na oblikovanje proračunskog prava i pojedinih instituta;
 • demonstrirati i analizirati uzroke nastanka pojedinih problema u području financiranja sustava socijalnog osiguranja;
 • analizirati pojedine instrumente financiranja socijalnog osiguranja s teorijskog i normativnog stajališta;
 • analizirati proračunske dokumente na prihodovnoj i rashodovnoj strani;
 • analizirati teorijske i normativne pristupe pojedinim problemima u sustavu financiranja socijalnog osiguranja.

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • formulirati utjecaj suvremenih trendova na sustav financiranja socijalnog osiguranja;
 • konstruirati povezanost između pojedinih instrumenata financiranja javnih potreba;
 • pripremiti teorijsku podlogu i normativno rješenje pojedinih proračunskih instituta;
 • konstruirati povezanost između javnog dobra i pogodnog instrumenta za njegovo financiranje;
 • pripremiti teorijsko utemeljenje i normativno rješenje pojedinih instrumenata financiranja sustava socijalnog osiguranja;
 • predlagati moguće smjerove normativnih promjena;
 • formulirati i pripremiti raspravu o prednostima i/ili nedostacima postojećih normativnih rješenja
 • formulirati i predlagati znanstveno istraživanje odabranog fenomena u području financiranja sustava socijalnog osiguranja

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • vrednovati uporabu i ulogu pojedinih instrumenata financiranja javnih potreba;
 • preispitati teorijske postavke i normativni okvir pojedinih instrumenata financiranja socijalnog osiguranja;
 • procijeniti svrhovitost i opravdanost pojedinih zakonskih rješenja;
 • preporučiti smjerove poboljšanja aktualnih normativnih rješenja vodeći računa o teorijskim postavkama, komparativnim iskustvima i hrvatskim uvjetovanostima.

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • primijeniti i prezentirati ishode učenja u svakodnevnom radu;
 • argumentirano iznijeti i objasniti svoja mišljenja i prijedloge;
 • razvijati suradničke i komunikacijske vještine;
 • služiti se znanstvenom i stručnom literaturom te drugim izvorima radi samostalnog znanstvenog istraživanja i obrade pojedine teme;
 • promišljati o potrebama i mogućnostima daljeg usavršavanja i cjeloživotnog učenja.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Oblici provjere znanja:

 • usmeni ispit koji se sastoji od dva dijela: kraćeg izlaganja relevantne teme koju je polaznik sam odabrao te pitanja iz gradiva. Za izlaganje odabrane teme polaznik treba koristiti dodatnu, zadanu ili odabranu, literaturu.

 

Kriteriji ocjenjivanja:

 • usmeni ispit - uspjeh na usmenom ispitu ocjenjuje se ocjenama od jedan do pet; ovisi o pokazanoj razini znanja, razumijevanja, razini korištenja dodatnih znanstvenih i stručnih izvora i samostalnijeg promišljanja u analizi i prezentiranju odabrane teme.

 

Načini provjere pojedinih ishoda učenja:

 • ishod učenja „znanje i razumijevanje“ – usmeni ispit
 • ishod učenja „znanje i razumijevanje“; „primjena“, „analiza“, „sinteza“ i „vrednovanje“ – priprema i usmeno izlaganje odabrane teme.

 

Obavijesti