JAVNO FINANCIJSKO PRAVO EU:
Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost
Javno financijsko pravo EU
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 3. semestar
Šifra: 166955
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori - Predavanja
Osnovni podaci
Javno financijsko pravo EU Fiskalni sustav i fiskalna politika - 3. semestar
4.0 166955
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori (Predavanja)

Srijeda od 10 do 11 sati

Ćirilometodska 4, soba 48
Literatura
Lončarić Horvat, Olivera, i Arbutina, Hrvoje; , Osnove međunarodnog poreznog prava, II i III dio,; Informator, Zagreb (2007)
Arbutina, Hrvoje, i Rogić Lugarić, Tereza; Osnove poreznog prava,; Narodne novine, Zagreb (2016), str. dio: Administrativna suradnja
Šimović, Hrvoje i Jure,; Fiskalni sustav i fiskalna politika EU; , Pravni fakultet u Zagrebu (2006)
Cindori, S., Pilipović, O., Kalčić, R.,; Porez na dodanu vrijednost u teoriji i praksi,; Web knjžara, Split, (2015)
Terra, Ben, i Peter Wattel:; European Tax Law,; Wolters Kluwer, (2015)
časopisi s tematikom međunarodnog i europskog prava javnih financija (dostupni u biblioteci PFZ), npr.: Europan Taxation, VAT Monitor, itd.;
Opis predmeta
1. Povijesni razvoj sustava javnofinancijskog prava EU
2. Proračun EU
a. Načela proračuna EU
b. Osnovne značajke proračuna EU
c. Prihodi proračuna EU
d. Rashodi proračuna EU
2.4.1. Rashodi proračuna EU za zajedničku poljoprivrednu politiku
2.4.2.Rashodi proračuna EU za Strukturne operacije - Fondovi EU
e. Učinci proračuna EU u svrhu ostvarivanja alokacijskih, redistribucijskih i stabilizatorskih ciljeva
3. Harmonizacija oporezivanja
a. Razlozi i nužnost harmonizacije oporezivanja u EU
b. Harmonizacija neizravnih poreza
i. Opći porez na promet (PDV)
ii. Pojedinačni porezi na promet (trošarine)
c. Harmonizacija izravnih poreza
i. Harmonizacija poreza na dobit i štetna porezna konkurencija
ii. Harmonizacija poreza na dohodak pojedinaca
iii. Harmonizacija imovinskih poreza
d. EU porez
4. Upravljanje javnim dugom i proračunskim deficitom u EU
a. Maastrichtiski kriteriji konvergencije
b. Pakt o stabilnosti i rastu
5. Temeljna obilježja fiskalnog federalizma EU
Očekivani ishodi učenja
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • definirati sve kategorije javnofinancijskog prava EU u kontekstu suvremenih pravnih pristupa;
 • kritički vrednovati i prepoznati složene čimbenike nastanka međunarodnoporeznopravnih odnosa, napose u kontekstu EU;
 • objasniti teorijske pristupe te definirati kriterije razlikovanja u rješavanju pojedinih problema koji se javljaju u području javnofinancijskog prava EU;
 • izraziti razlike u navedenim pristupima;
 • diskutirati o značaju utjecaja koje su suvremene teorije u području javnofinancijskog prava izvršile na oblikovanje poreznih sustava pojedinih država članica EU;
 • objasniti istraživačke metode koje su u pravu javnih financija temelj za originalno razmišljanje i znanstveno istraživanje.

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • grupirati i opisati kategorije javnofinancijskog prava EU;
 • interpretirati norme javnofinancijskog prava EU, služeći se svim interpretativnim metodama;
 • razumjeti različitost pristupa rješavanju poreznopravnih problema u javnofinancijskim sustavima različitih zemalja članica EU;
 • primijeniti stečena teorijska znanja u analizi rješavanja različitih javnofinacijskopravnih problema u tim sustavima;
 • skicirati primjenu istraživačkih metoda;
 • sprovesti utemeljeno znanstveno istraživanje definiranog problema.

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati različite teorije o javnim prihodima i rashodima;
 • demonstrirati uzroke nastanka pojedinih problema u okviru javnofinancijskog prava EU;
 • kategorizirati načine kreiranja pojedinih rješenja u kontekstu javnofinancijskog prava EU, odnosa unutar njega i materijalnih učinaka koja ta rješenja proizvode;
 • analizirati kriterije različitosti između nacionalnog i javnofinancijskog prava EU u pristupu istim ili bitno istovrsnim problemima;
 • usporediti normativna rješenja određenih pitanja u nacionalnom poreznopravnom sustavu i u komparativnim porezno-pravnim sustavima zemalja članica EU;
 • ispitati posljedice primjene različitih teorijskih i stručnih pristupa pojedinim problemima međunarodnog poreznog prava.

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • formulirati elemente veza između normativno reguliranih rješenja u javnofinancijskom pravu EU i u javnofinancijskopravnim pristupima općenito;
 • predlagati znanstveno istraživanje određenog fenomena javnofinancijskog prava EU;
 • oblikovati plan primjene jedne istraživačke metode u analizi jednog ili više fenomena javnofinancijskog prava EU jedne relevantne države članice EU;
 • pripremiti raspravu o uzrocima nastanka određenog fenomena javnofinancijskog prava EU;
 • osmisliti uloge različitih čimbenika u kreiranja rješenja određenih problema javnofinancijskog prava EU.

Evaluacija

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • prosuditi utjecaj određenog teorijskog rješenja na probleme primjene javnofinancijskopravnih rješenja u praksi;
 • preporučiti određena rješenja za probleme primjene javnofinancijskopravnih rješenja u praksi;
 • vrednovati pristupe pojedinih država članica EU u međusobnoj raspodjeli javnofinancijskih ovlaštenja u prekograničnim situacijama;
 • zaključiti koji bi bio najbolji pristup analizi nekog fenomena javnofinancijskog prava EU.

Opće (generičke) vještine

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • javno prezentirati usvojene ishode učenja;
 • izraziti se jasnim, dobro strukturiranim tekstom obrazlažući svoja stajališta;
 • razvijati komunikacijske vještine;

sudjelovati u radu tima.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Usmeni ispit

Uključuje pitanja u kojima se traži povezivanje pojmova i teorijskih pristupa, njihovo uspoređivanje i kritičko vrednovanje, primjena teorijskih pristupa i modela na društvenu stvarnost.

Obavijesti