:
Financiranje javne uprave
Repozitorij
Obavijesti
Predavanja iz kolegija Financiranje javne uprave u ljenom semestru održavat će se u dvorani IV/I. kat , Gundulićeva 10 u vremenu od 12:30 do 15:00 sati.
Poštovane kolegice i kolege,   kolegij "Financiranje javne uprave" polaže se usmeno (cijeli ispit) ili polaganjem parcijalnih ispita (dva pisana kolokvija i jedan usmeni).   U repozitoriju se nalazi popis ispitne literature koja je ujedno ispitno gradivo i za kolokvije.   Tijekom ljetnog semestra održat će se dva pisana kolokvija, sa sadržajem iz priloženog popisa literature. Treći, usmeni kolokvij studenti odgovaraju na ispitnom roku na kojem prijave ispit, a ocjena iz ispita sadržavat će prosječnu ocjenu sva tri uspješno položena kolokvija.   Postignuti rezultati na prvom i/ili drugom kolokviju priznat će se kao parcijalno položeni ispit na rokovima u lipnju, srpnju, rujnu tekuće akademske godine i studenome iduće akademske godine. Ako u navedenim rokovima ispit nije položen, na idućim se rokovima ispit odgovara u cijelosti, usmeno, neovisno o prethodno postignutim rezultatima na kolokvijima.   Osim ispitne literature,  u repozitoriju se nalazi i skripta koja zamjenjuje poglavlje o posebnim porezima na promet u knjizi "Hrvatski fiskalni sustav", a ispitno je gradivo drugog kolokvija.