FINANCIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA:
Financijske institucije i tržišta
Financijske institucije i tržišta
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
Šifra: 166949
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alen Stojanović
Osnovni podaci
Financijske institucije i tržišta Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
4.0 166949
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alen Stojanović
Literatura
Madura, J.,; Financial Markets and Institutions; South-Western College Pub, (2014)
Saunders, A., Cornett, M.M.,; Financijska tržišta i institucije: moderno viđenje; , Masmedia
Miskhin, F.S., Eakins, S.G; Financijska tržišta i institucije; MATE, (2005)
Opis predmeta
Financijski sustav: objašnjenja, struktura, zadaće, suvremeni sustavi. Izravno financiranje i financijsko posredovanje. Ponuda i potražnja na financijskom tržištu. Financijske, monetarne i nemonetarne financijske institucije. Banke i nebankovne financijske institucije. Banke: regulatorni okvir, objašnjenje, suvremena banka. Suvremena banka i njezino okruženje - suvremene pojave u financijama i utjecaj na banke. Depozitne štedne institucije. Ugovorene štedne organizacije: mirovinski fondovi, osiguravateljne institucije. Investicijski fondovi, korporacijske banke, državne i od države sponzorirane financijske institucije, investicijske banke, ostale financijske institucije. Financijska tržišta: vrste, gospodarske funkcije. Tržište kapitala, novčano i devizno tržište. Odrednice vrijednosti, prinosa i rizika na financijskim tržištima. Modeli i tehnike financiranja djelatnosti od javnog interesa. Hrvatski financijski sustav: regulacija, struktura, bankovni sustav, problemi, komparacija sa svijetom.
Očekivani ishodi učenja
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • definirati sve kategorije financijskih institucija i tržišta;
 • kritički vrednovati i prepoznati uzročnike i čimbenike suvremenih promjena u financijama;
 • objasniti složene suvremene promjene u financijama, posebice u dijelu ukupnog sustava eksternog financiranja;
 • diskutirati o značenju banaka kao i drugih financijskih institucija na suvremenom financijskom tržištu;
 • objasniti istraživačke metode koje su u ovom dijelu financijske teorije i prakse temelj za originalno razmišljanje i znanstveno istraživanje.

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • grupirati i opisati najvažnije kategorije financijskih institucija i tržišta;
 • interpretirati izabrane strukturne promjene u financijama, njihove uzroke i posljedice;
 • razumjeti različitost izabranih financijskih struktura u svijetu;
 • primijeniti stečena teorijska znanja u analizi suvremenih trendova u nacionalnim i globalnim financijama;
 • skicirati primjenu istraživačkih metoda;
 • osmisliti i provesti utemeljeno znanstveno istraživanje definiranog problema.

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati različite teorije o financijskom sustavu;
 • demonstrirati uzroke i posljedice najvažnijih suvremenih promjena u financijama;
 • kategorizirati pojedine financijske instrumente i tehnike eksternog financiranja svih važnijih sudionika financijskog tržišta;
 • analizirati važnije strukturne karakteristike izabranih financijskih sustava;
 • usporediti relativno značenje pojedinih financijskih institucija i tržišta;
 • ispitati posljedice suvremenih pojava i trendova u svijetu i Hrvatskoj.

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • formulirati međuodnose između različitih financijskih institucija, poduzeća, države, građana i ostalih sudionika na nacionalnom kao i globalnom financijskom tržištu imajući u vidu mnogobrojne oblike njihove međuzavisnosti, a sve u cilju unapređenja ukupnog sustava eksternog financiranja u Hrvatskoj;
 • predlagati znanstvena istraživanja određenih fenomena iz šireg područja financijskih institucija i tržišta;
 • oblikovati plan primjene jedne istraživačke metode u analizi jednog ili više fenomena iz područja financijskih institucija i tržišta;
 • pripremiti raspravu o uzrocima i posljedicama suvremenih promjena u nacionalnim i globalnim financijama.

EVALUACIJA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • prosuditi utjecaj određenih teorijskih rješenja na nedostatke i probleme eksternog financiranja u Hrvatskoj;
 • preporučiti određena rješenja za nedostatke i probleme hrvatskog financijskog sustava;
 • vrednovati postojeća rješenja izabranih problema suvremenih financijskih struktura u svijetu i Hrvatskoj;

prepoznati i preporučiti najbolja rješenja izabranih problema financijskog sustava u Hrvatskoj, imajući u vidu ne samo postojeće znanstvene spoznaje, iskustva i praksu u svijetu, već i mnoge hrvatske posebnosti koje su rezultat specifičnog povijesnog, društvenog, ekonomskog, regulatornog i drugog nasljeđa

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • javno prezentirati usvojene ishode učenja;
 • izraziti se jasnim, dobro strukturiranim tekstom obrazlažući svoja stajališta;
 • razvijati komunikacijske vještine;

sudjelovati u radu tima.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Tijekom predavanja pratiti će se aktivno sudjelovanje polaznika kroz raspravu o pojedinim temama, kao i pisanje i izlaganje seminarskih radova. Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti