FINANCIJSKO PRAVO:
Financijsko pravo
Porezno pravo
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1. semestar
Šifra: 166936
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
Osnovni podaci
Porezno pravo Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1. semestar
5.0 166936
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

Utorak, 9,00-10,00 (Dekanat)

Ćirilometodska 4, soba 6
Literatura
Arbutina, H., Rogić Lugarić, T., Filković, M.; ) Osnove poreznog prava (s primjerovnikom).; NN (2017), str. - odabrani dijelovi knjige
Antolić, A., et al.; Opći porezni zakon s komentarom; IJF (2009)
- Zakon o općem upravnom postupku;
Zakon o upravnom sporu;
- Radovi u stručnim i znanstvenim časopisima (tematika: porezno pravo);
- Ott, K. (ur.); Porezni leksikon; IJF (1999)
Thurony, V; ) Comparative Tax Law; . The Hague: Kluwer Law International (2003)
- Bentley, D.; Taxpayers Rights. Theory, Origin and Implementation.; ) Aalphen an den Rijn: Kluwer Law International. (2007)
Tipke, K., Lang, J; Steuerrecht.; . Koln: Verlag Dr. Otto Schmidt (2010)
Jochum, H; ) Grundfragen des Steuerrechts.; Tubingen: Mohr Siebeck (2012)
Petruzzi, R., Spies, K. (eds.); Tax Policy Challenges in the 21st Century Taxpayers Rights. Theory, Origin and Implementation..; Wien: Linde Verlag (2014)
- Collet, M.; Droit fiscal; . Paris: Presses Universitaires de France (2016)
- Collet, M., Collin, P; ) Procedures fiscales; Paris: Presses Universitaires de France - Arbutina, H., Bogovac. J., Cindori, S., Čičin Šain, N., Reiner, I. Rogić Lugarić, T. (2016) (2016)
- Arbutina, H., Bogovac. J., Cindori, S., Čičin Šain, N., Reiner, I. Rogić Lugarić, T.; .) Tends and Tax Players in Tax Policy.; Amsterdam: IBFD (2016)
Ovršni zakon;
- Zakon o obveznim odnosima;
Opis predmeta
Definicija poreznog prava. Porezno pravo u odnosu na druge pravne discipline (upravno pravo, građansko pravo, pravo društava). Današnja država kao porezna država. Porezno-pravni i porezno-dužnički odnos. Porezno pravo u funkciji ostvarenja ljudskih prava. Određenje obuhvata porezne obveze. Osobni obuhvat. Predmetni obuhvat. Načela poreznog postupka. Porezni akti. Utvrđivanje činjenica bitnih za oporezivanje. Porezni nadzor. Ovrha. Redoviti i izvanredni pravni lijekovi. Upravni spor. Međunarodna suradnja. Porezni prekršaji i kaznena djela.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • definirati sve kategorije poreznog prava u kontekstu suvremenih pravnih pristupa;
 • kritički vrednovati i prepoznati složene čimbenike nastanka poreznopravnih odnosa;
 • objasniti teorijske pristupe te definirati kriterije razlikovanja u rješavanju pojedinih problema koji se javljaju u području poreznog prava;
 • izraziti razlike u navedenim pristupima;
 • diskutirati o značaju utjecaja koje su suvremene teorije u području poreznog prava izvršile na oblikovanje poreznih sustava pojedinih relevantnih suvremenih država;
 • objasniti istraživačke metode koje su u pravu javnih financija temelj za originalno razmišljanje i znanstveno istraživanje.

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • grupirati i opisati kategorije poreznog prava;
 • interpretirati norme poreznog prava, služeći se svim interpretativnim metodama;
 • razumjeti različitost pristupa rješavanju poreznopravnih problema u poreznim sustavima različitih suvremenih država;
 • primijeniti stečena teorijska znanja u analizi rješavanja različitih poreznopravnih problema u tim sustavima;
 • skicirati primjenu istraživačkih metoda;
 • sprovesti utemeljeno znanstveno istraživanje definiranog problema.

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati različite teorije o poreznom pravu;
 • demonstrirati uzroke nastanka pojedinih problema u okviru poreznog prava;
 • kategorizirati načine kreiranja pojedinih rješenja u kontekstu poreznog prava, odnosa unutar njega i materijalnih učinaka koja ta rješenja proizvode;
 • analizirati kriterije različitosti između nacionalnog poreznog prava i poreznog prava općenito u pristupu istim ili bitno istovrsnim problemima;
 • usporediti normativna rješenja određenih pitanja u nacionalnom poreznopravnom sustavu i u komparativnim porezno-pravnim sustavima relevantnih suvremenih država;
 • ispitati posljedice primjene različitih teorijskih i stručnih pristupa pojedinim problemima poreznog prava.

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • formulirati elemente veza između normativno reguliranih rješenja u hrvatskom poreznom pravu i u poreznopravnim pristupima općenito;
 • predlagati znanstveno istraživanje određenog fenomena poreznog prava;
 • oblikovati plan primjene jedne istraživačke metode u analizi jednog ili više fenomena poreznog prava jedne relevantne suvremene države;
 • pripremiti raspravu o uzrocima nastanka određenog fenomena poreznog prava;
 • osmisliti uloge različitih čimbenika u kreiranja rješenja određenih problema poreznog prava.

EVALUACIJA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • prosuditi utjecaj određenog teorijskog rješenja na probleme primjene poreznopravnih rješenja u praksi;
 • preporučiti određena rješenja za probleme primjene poreznopravnih rješenja u praksi;
 • vrednovati pristupe pojedinih država u normativnom reguliranju poreznopravnih ovlaštenja različitih razina javne vlasti;
 • zaključiti koji bi bio najbolji pristup analizi nekog fenomena poreznog prava.

 

Opće (generičke) vještine

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • javno prezentirati usvojene ishode učenja;
 • izraziti se jasnim, dobro strukturiranim tekstom obrazlažući svoja stajališta;
 • razvijati komunikacijske vještine;
 • sudjelovati u radu tima.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će biti sposoban

-     kreativno se koristiti i prosuđivati usvojena znanja i vještine;

-     izraziti se argumentiranim činjenicama i kategorizirati potencijalne dvojbe;

-     demonstrirati i primijeniti usvojena znanja u praksi;

-     praktično pristupiti rješavanju problemskih zadataka samostalnim i/ili timskim radom.

 

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Usmeni ispit  - Uključuje pitanja u kojima se traži povezivanje pojmova i teorijskih pristupa, njihovo uspoređivanje i kritičko vrednovanje, primjena teorijskih pristupa i modela na društvenu stvarnost.

 

Obavijesti