OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Europsko porezno pravo
Europsko porezno pravo
Studij: Porezni - 6. semestar
Šifra: 123948
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
Izvođači: Irena Klemenčić , dipl.iur. - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Europsko porezno pravo Porezni - 6. semestar
7.0 123948
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
Izvođač Konzultacije Lokacija
Irena Klemenčić , dipl.iur. (Predavanja)

Srijedom od 11 do 12,30

Ćirilometodska 4, soba 45
Literatura
Arbutina, Hrvoje; Europsko porezno pravo, predavanja, Power Point prezentacije;
Opis predmeta
Uvod 1P
Porezi u Ugovoru o Europskoj uniji i u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije; integracijska osnova 1P
Opće porezno pravo EU i međunarodno porezno pravo: negativna integracija 1P
Europska integracijska porezna politika 1P
Carinski zakonik Europske unije 2P
Harmonizacija poreza na dodanu vrijednost i trošarina 1P
Oporezivanje dohotka 6P
Oporezivanje transakcija (Capital Duty)2P
Direktiva o matičnom i zavisnom društvu i Direktiva o spajanjima 1P
Oporezivanje dobiti 6P
Arbitražna konvencija 2P
Direktiva o kamatama i autorskim naknadama 2P
Direktiva o kamatama na štednju 2P
Uzajamna suradnja kod utvrđivanja i naplate poreza 2P
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • definirati osnovne kategorije europskog poreznog prava (dalje: EPP) u kontekstu suvremenih pravnih pristupa;
 • kritički vrednovati i prepoznati temeljne čimbenike nastanka odnosa u sklopu EPP;
 • objasniti teorijske pristupe te definirati kriterije razlikovanja u rješavanju pojedinih problema u sklopu EPP;
 • objasniti razlike u navedenim pristupima;
 • izdvojiti suvremene teorije o određenjima poreznih obveza u EU;
 • objasniti istraživačke metode koje su u poreznom pravu temelj za originalno razmišljanje i stručno istraživanje.

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • grupirati i opisati kategorije EPP;
 • razumjeti različitost porezno-pravnih pristupa u sustavima različitih zemalja članica EU;
 • primijeniti znanje o teorijama o tim različitim sustavima u analizi rješavanja različitih porezno-pravnih problema u tim sustavima;
 • skicirati primjenu istraživačkih metoda.

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • kategorizirati uzroke kreiranja pojedinih rješenja u sklopu EPP, odnosa unutar njega i materijalnih učinaka koje to pravo proizvodi;
 • demonstrirati uzroke nastanka pojedinih problema u okviru EPP;
 • analizirati kriterije razlikovanja porezno-pravnih sustava država članica EU;
 • usporediti ulogu nacionalnih porezno-pravnih sustava država članica u različitim razdobljima;
 • analizirati različite teorije o poreznom pravu.

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • konstruirati povezanost rješenja u EPP s temeljnim elementima porezno-pravnih sustava općenito;
 • predlagati primjenu pojedinih istraživačkih metoda za određeni porezno-pravni fenomen u okviru EPP;
 • formulirati uzroke nastanka određenog porezno-pravnog fenomena u okviru EPP;
 • rasporediti uloge različitih čimbenika kreiranja određenih fenomena EPP;
 • oblikovati plan primjene jedne istraživačke metode u analizi jednog ili više fenomena EPP jedne relevantne suvremene države članice EU.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • javno prezentirati usvojene ishode učenja;
 • izraziti se jasnim, dobro strukturiranim tekstom obrazlažući svoja stajališta;
 • razvijati komunikacijske vještine;
 • sudjelovati u radu tima.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • provjera znanja treba omogućiti provjeru postignutih ishoda učenja studenata u okviru predmeta;
 • važno je da ishodi učenja tvore bazu znanja koja će biti provjeravana i načina na koji će ti ishodi biti provjeravani;
 • svaki ishod bi trebao biti ispitan.