EKONOMIKA JAVNOG SEKTORA:
Ekonomika javnog sektora
Ekonomika javnog sektora
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
Šifra: 166953
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
Izvođači: dr. sc. Predrag Bejaković - Predavanja
Osnovni podaci
Ekonomika javnog sektora Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
4.0 166953
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Predrag Bejaković (Predavanja)
Literatura
Adams, C; Za dobro i zlo: utjecaj poreza na kretanje civilizacije, Institut za javne financije. Rosen, H.S., Gayer T; Javne financije, Zagreb: Institut za javne financije. (2006), str. Odabrana poglavlja iz
Rosen, H.S., Gayer T; Javne financije; Zagreb: Institut za javne financije (2010), str. Odabrana poglavlja iz
Šimurina N. i Šimović H. (ur.); Javne financije u Hrvatskoj; Zagreb: Ekonomski fakultet. (2012), str. Odabrana poglavlja iz
Jelčić, B., Bejaković, P; Razvoj i perspektive razvoja oporezivanja u Hrvatskoj; Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti., str. Odabrana poglavlja iz
Jelčić, B; Javne financije; RRIF, Zagreb. (2001)
Jurković, P; Javne financije,; Zagreb: Masmedia. (2002)
Brummerhoff, D., (; Javne financije; Zagreb: MATE. (2000)
Musgrave R. + P.,; Javne financije u teoriji i praksi,; Zagreb: Institut za javne financije. (1993)
Opis predmeta
1. Usvajanje temeljnih znanja o ekonomici javnog sektora.
2. Upoznavanje s vrijednostima i načelima ekonomike javnog sektora.
3. Proučavanje razvoja pojedinih poreznih oblika kroz povijest.
4. Razumijevanje razvoja ekonomike javnog sektora s posebnom pozornošću na prihodnu i rashodnu stranu javnih financija.
5. Razmotriti reforme ekonomike javnog sektora u cilju unapređenja i osiguranja dugotrajne održivosti javnih financija.
6. Pružiti usporedbu o razvoju pojedinih dijelova javnog sektora.
7. Osposobljavanje za analizu i argumentiranu raspravu o temi opravdanosti i važnosti ekonomike javnog sektora, kako unaprijediti fiskalni sustav, kako poboljšati učinkovitost javnih rashoda.
8. Spoznati koja su sredstva iz instrumentarija javnog sektora najbolja i najpogodnija za ostvarenje pojedinih ciljeva.
9. Proučiti odnos fiskalnog sustava i drugih politike poput regionalnog razvoja, poticanja zapošljavanja i obrazovanja i slično.
10. Stjecanje znanja kako znanstvenim metodama analizirati konkretne probleme ekonomike javnog sektora te razumijevanje prioriteta ekonomike javnog sektora.
Sadržaj kolegija
1. Koncept
1.1. Uvod
1.1. Definiranje pojma javnog sektora
1.2. Fiskalni sustav i javni sektor
1.2. Političko socijalne teorije:
1.2.1. O ulozi države u društveno-gospodarskom razvoju
1.2.2. Civilizacijski razvoj i posljedice na ulogu države
.....1.2.3. Ekonomska opravdanja državne intervencije
1.3. Povijesni razvoj poreza
1.3.1. Naznake u davnoj povijesti - antička Grčka, Rim,
1.3.2. Srednji vijek
1.3.3. SAD i Velika Britanija
1.3.4. Europa u 19. i 20. stoljeću
1.3.5. Povijest poreza u Hrvatskoj
1.3.6. Zaključne napomene: iz prošlosti u budućnost
1.4. Javni rashodi
1.4.1. Rashodi za mirovinsko osiguranje
1.4.2. Rashodi za zdravstveno osiguranje i njegu
....1.4.3. Rashodi za ostale funkcije javnog sektora
1.5. Ekonomska teorija 1: Učinkovitost i pravednost u pružanju javnih usluga
1.5.1. Politika zapošljavanja, pravednost i učinkovitost
1.5.2. Obrazovanje kao javno dobro, pravednost i učinkovitost
1.5.3. Pružanje drugih javnih usluga povezano s pitanjem učinkovitosti i pravednosti
1.6. Reformske strategije, mogućnosti i ograničenja
1.7. Ekonomska teorija i praksa izbjegavanje poreza i doprinosa
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • definirati sve kategorije i obilježja važna uz javni sektor;
 • kritički vrednovati i prepoznati složene čimbenike djelovanja javnog sektora;
 • objasniti teorijske pristupe te definirati kriterije u rješavanju pojedinih problema javnog sektora;
 • izraziti razlike u navedenim pristupima;
 • diskutirati o značaju utjecaja koje su suvremene teorije u području učinkovitog djelovanja javnog sektora ostvaruju na određivanje fiskalnih i političkih mjera;
 • objasniti istraživačke metode koje su u ekonomici javnog sektora polazište za znanstveno istraživanje.

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • grupirati i opisati kategorije odrednica ekonomije javnog sektora;
 • interpretirati važna obilježja javnog sektora služeći se suvremenim znanstvenim metodama;
 • razumjeti različitost pristupa rješavanju problema javnog sektora u različitim zemljama;
 • primijeniti stečena teorijska znanja u analizi rješavanja različitih važnih problema politike javnog sektora;
 • skicirati primjenu istraživačkih metoda;
 • sprovesti utemeljeno znanstveno istraživanje definiranog problema vezano uz ekonomiku javnog sektora.

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati različite teorije o ekonomici javnog sektora;
 • demonstrirati uzroke nastanka pojedinih problema u okviru ekonomike javnog sektora;
 • kategorizirati načine rješenja gospodarskih i socijalnih problema kroz mjere ekonomike javnog sektora;
 • analizirati kriterije različitosti između nacionalnog i međunarodnog aspekata politika javnog sektora;
 • usporediti normativna rješenja i njihovog stvarnog djelovanja u ekonomici javnog sektora;
 • ispitati posljedice primjene različitih teorijskih i stručnih pristupa pojedinim problemima vezanim uz suvremene politike i mjere javnog sektora.

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • formulirati elemente veza između normativno reguliranih rješenja i njihove primjedbe u ekonomici javnog sektora;
 • predlagati znanstveno istraživanje određenih pitanja ekonomike i politika javnog sektora;
 • oblikovati plan primjene jedne istraživačke metode u analizi jednog ili više fenomena relevantnih pitanja ekonomike javnog sektora;
 • pripremiti raspravu o uzrocima nastanka poteškoća i njihovih mogućih rješenja u ekonomici javnog sektora;
 • osmisliti uloge različitih čimbenika u kreiranja rješenja pojavnih oblika politike javnog sektora.

EVALUCIJA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • prosuditi utjecaj određenog teorijskog rješenja na probleme primjene ekonomike javnog sektora u praksi;
 • preporučiti određena rješenja za probleme rješenja javnog sektora;
 • vrednovati pristupe pojedinih država u provedbi ekonomike javnog sektora;
 • zaključiti koji bi bio najbolji pristup analizi nekog problema ekonomike javnog sektora.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • suvereno analizirati probleme i mjere ekonomike javnog sektora
 • javno prezentirati usvojene ishode učenja;
 • izraziti se jasnim, dobro strukturiranim tekstom obrazlažući svoja stajališta;
 • razvijati komunikacijske vještine;
 • sudjelovati u timskom radu.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Usmeni ispit

Uključuje pitanja u kojima se traži povezivanje pojmova i teorijskih pristupa vezano uz ekonomiku javnog sektora, njihovo uspoređivanje i kritičko vrednovanje, primjena teorijskih pristupa i modela na društvenu stvarnost.

Obavijesti