FINANCIAL LAW AND FINANCIAL SCIENCE - PRACTICE:
Financial Law and Financial Science - practice
Chair of Financial Law and Financial Science
Financial Law and Financial Science - practice
Study: Law - 6. semester
Code: 45528
ECTS: 2.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori
izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
doc. dr. sc. Jasna Bogovac
Exam dates:
 • 25. 05. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Exam registration: Studomat
Basic data
Financial Law and Financial Science - practice Law - 6. semester
2.0 45528
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Wednesday 13 - 14:30 (ĆM 4, office 8, ground floor)

Ćirilometodska 4, room 8
izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori

Wednesday, 10 - 11

Ćirilometodska 4, room 48
izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

Tuesday, 9,00 - 10,00 (Dean´s Office)

Ćirilometodska 4, room 6
doc. dr. sc. Jasna Bogovac

Tuesday, 13:00 - 14:00

Other timing with prior announcement to: jbogovac@pravo.hr

Ćirilometodska 4, room Ćirilometodska 4, room 9
Literature
Jelčić, B., Lončarić Horvat, O., Šimović, J., Arbutina H.; Financijsko pravo i financijska znanost; Narodne novine (2008)
Jure Šimović, Hrvoje Arbutina, Nikola Mijatović, Tereza Rogić Lugarić, Sonja Cindori; Hrvatski fiskalni sustav; Narodne novine (2010)
Description
Exam dates
25. 05. 2020.
15. 06. 2020.
14. 09. 2020.
Detailed data
Cognitive Skills:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • definirati, prepoznati i opisati strukturu financijskog prava i njegovih pojedinih sastavnica;
 • definirati, grupirati i imenovati obilježja pojedinih javnih prihoda; opisati genezu nastanka pojedinih javnih prihoda;
 • identificirati grupirati, objasniti i sažeti sadržaj teorijskih načela na kojima se zasnivaju pojedini javni prihodi;
 • definirati, prepoznati i sažeti najznačajnije fenomene i probleme suvremenog financijskog prava;
 • prepoznati i definirati ključne elemente pojedinih poreznih oblika (npr. poreza na dohodak; poreza na dobit, poreza na dodanu vrijednost) na teorijskoj i praktičnoj razini;
 • prepoznati, identificirati i objasniti pojedine opće poreznopravne i postupovne institute;
 • opisati sustav i modele financiranja socijalnog osiguranja;
 • objasniti pojam javnog zajma;
 • grupirati vrste javnog zajma;
 • objasniti pojam i načela financijskog izravnanja;
 • grupirati i opisati izvore prihoda pojedinih razina vlasti;
 • definirati pojam i vrste javnih rashoda;
 • definirati i prepoznati vrste javnih dobara;
 • definirati pojam proračuna, proračusnkog ciklusa izdvojiti obilježja i načela proračuna i proračunskog prava;
 • definirati fiskalne instrumente i prepoznati ciljeve fiskalne politike.

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • demonstrirati i skicirati strukturu financijskog prava;
 • razumjeti podjelu javnih prihoda i vezu između vrste javnog prihoda i javne potrebe;
 • izabrati pojedini javni prihod za financiranje određene vrste javne potrebe;
 • skicirati osnovna obilježja pojedinih javnih prihoda;
 • demonstrirati teorijska načela na kojima se zasnivaju pojedini javnih prihodi te ilustrirati važnost i utjecaj pojedinih načela na pojedina praktična normativna rješenja;
 • interpretirati važnost pojedinih fenomena suvreemnog financijskog prava
 • primijeniti i koristiti teorijska i praktična znanja o ključnim elementima pojedinih poreznih oblika;
 • skicirati financiranje sustava socijalnog osiguranja;
 • razumjeti strukturu i elemente postupaka i instituta u provedbi oporezivanja; prepoznati pojedine postupke u provedbi oporezivanja;
 • skicirati strukturu pojedinih poreznopravnih postupaka i instituta.
 • razumjeti i koristiti teoriju javnih dobara;
 • razumjeti mjesto, ulogu i važnost proračuna u sustavu financiranja javnih potreba;
 • razumjeti i skicirati vrste javnih dobara;
 • izabrati fiskalni instrument ovisno o željenim učincima.

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati položaj financijskog prava u hrvatskom pravnom sustavu;
 • razlikovati i kategorizirati javne prihode; analizirati mjesto i ulogu pojedinog javnog prihoda u sustavu javnih prihoda;
 • analizirati i povezati sadržaj pojedinih teorijskih načela oporezivanja;
 • povezati i usporediti teorijske postavke pojedinih poreznih oblika i normativna rješenja u Republici Hrvatskoj;
 • provjeriti sukladnost hrvatskih normativnih rješenja s teorijskim preporukama;
 • izračunati visinu porezne obveze;
 • analizirati temeljna porezno- postupovna načela;
 • analizirati i kategorizirati uvjete za primjenu pojedinih poreznopravnih instituta;
 • usporediti strukturne elemente pojedinih postupaka i instituta;
 • razlikovati javna dobra;
 • kategorizirati proračunske razine i instrumente financiranja javnih potreba;
 • kategorizirati javna dobra;
 • razlikovati proračun od ostalih instrumenata financiranja javnih potreba;
 • analizirati proračunske dokumente na prihodovnoj i rashodovnoj strani;
 • kategorizirati fiskalne instrumente.

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • konstruirati povezanost između financijskog prava i ostalih pravnih grana;
 • pripremiti teorijsko objašnjenje razlikovanja javnih prihoda;
 • konstruirati povezanost između pojedinog javnog prihoda i vrste javne potrebe i usluge;
 • formulirati ključna razlikovna obilježja pojedinih javnih prihoda;
 • konstruirati povezanost i utjecaj pojedinih teorijskih načela oporezivanja na suvremena normativna rješenja;
 • pripremiti teorijsko objašnjenje temeljnih instituta i elemenata pojedinih poreznih oblika;
 • predložiti potrebu drugačijih normativnih rješenja pojedinih poreznih oblika;
 • formulirati prijedloge poboljšanja normativnog okvira pojedinih poreznih oblika;
 • formulirati ključne probleme u sustavu financiranja socijalnog osiguranja;
 • konstruirati i uočiti povezanost između pojedinih poreznopravnih instituta i postupaka;
 • konstruirati i rasporediti važnost pojedinih načela u primjeni pojedinih postupaka i instituta;
 • formulirati nedostatke normativnog predloška poreznog postupka u Hrvatskoj;
 • konstruirati povezanost između javnih dobara i uloge javnih financija;
 • konstruirati povezanost proračuna s drugim instrumentima financiranja javnih potreba;
 • pripremiti teorijsko objašnjenje i praktično rješenje pojedinih proračunskih instituta.
Practical and Generic Skills:

After successfully mastering the course, students will be able to:

- apply and present learning outcomes in everyday work;

- independently or as a team member responsibly face and solve everyday tasks;

- participate in a discussion in an argumented manner;

- develop communication skills;

- imprive the ability to monitor and understand individual media reports related to the area;

- assess and consider the needs and possibilities for further training and lifelong learning.

Matching Assessments to Learning Outcomes:

- mid-term examination (solving problem-oriented tasks)