OPĆA NAČELA:
Opća načela prava EU

Prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, LLM (Bruges)

Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, LLM (LSE)

Prof. dr. sc. Tamara Perišin, MJur (Oxon)

 

Opća načela prava - nastavni program 2018/2019.

 

ISPIT 

Poštovani studenti,

na ovom linku možete pronaći ispitna pitanja iz predmeta Opća načela prava. 

Molimo da svoje eseje pošaljete mailom do 15. svibnja 2019. prema uputama koje su sadržanu u dokumentu u kojem su zadana i pitanja. 

 

Prva nastavna jedinica

Srijeda, 28. studeni 2018. 17.00 - 20.30

 

Cilj učenja: 

Razumjeti razloge uvođenja općih načela prava kao izvora prava u pravni sustav EU. 

Razmijeti upotrebu općih načela prava u njihovoj Interpretativnoj funkciji; u sudskoj kontoli valjanosti prava; kao normi koje stvaraju prava i obveze

Na primjeru zaštite ljudskih prava objasniti upotrebu općih načela prava. Razgovarati o potencijalnoj horiziontalnoj primjeni općih načela prava.

 

Gradivo za pripremu za sat: 

Ako ne stignete pročitati sve presude, pročitatje barem izvješća za štampu, na koja imate linkove 

 

1. Počeci razvoja temeljnih prava kao općih načela prava : odnos s nadređenošću prava EU 

Razmislite kako je koncept nadređenosti mogao ugroziti zaštitu temeljenih prava u državama članicama?

Pravo EU nadređeno je nacionalnom pravu u smislu da je nacionalno pravo neprimjenjivo ako mu je suprotno pod uvjetom da je europsko pravo pravno valjano promatrano u kontekstu općih načela prava

Podsjetite se predmeta: 29/69 Stauder v City of Ulm11/70 Internationale Handelsgessellschaft i odluke Solange I i II Njemačkog federalnog ustavnog suda; 4/73 Nold i 44/79 Liselotte Hauer

 

2. Opća načela kao mjerilo pravne valjanosti europskih pravnih normi

- predmet 399/11 Melloni (Press Release)

 

3. Interpretativna uloga općih načela prava

- predmet C-216/18 PPU LM (Press Release)

 

4. Koga obvezuju opća načela prava EU: 

a) institutcije EU

b) države članice

"kad predmet potpada pod pravo EU" ; "kad provode pravo EU" 

c) horizontalna primjena temeljnih prava

 

5. Odnos temeljnih prava kao općih načela prava i kao kodificiranih prava u Povelji

 

Literatura:

  • Lenaerts/Guiterrez Fons u CMLRev - na google docs

 

Druga nastavna jedinica

utorak, 4. prosinca 2018. u 17.00

 

NAPOMENA: Predavanje se održava u dvorani 7 (umjesto 1) u Ćirilometodskoj

 

Gost predavač - profesor Takis Tridimas, King's College, London: "General Principles of Law in the case law of the CJEU"

 

Priprema za sat

 

- predmet C-216/18 PPU LM

 

- članak profesora Tridimasa - na google docs

 

 

Treća nastavna jedinica

Opća načela i metode tumačenja EU prava

Utorak, 26. veljače 2019. 17.30 - 21.00

 

Cilj učenja: 

Razlikovati pravna načela od pravnih pravila te njihove odvojene, ali međusobno povezane uloge u izgradnji pravnog sustava.

Razumjeti narav i svrhu općih načela prava EU, osobito pri tumačenju prava EU te stvaranju prakse Suda EU. 

Razumijeti učinke koji proizlaze iz neodređenosti EU pravnih normi te raznolikost metoda tumačenja EU prava.

Promišljati o brojnim mogućnostima konstruktivne interpretacije normi EU prava koristeći različita opća pravna načela.

Objasniti pojmove pravnog formalizma i pravnog realizma u EU pravnom kontekstu.

 

Literatura za pripremu za sat: 

Nika Bačić Selanec: Between Formalism and Realism in EU Law (na googledocs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARHIVA - STARIJE NASTAVNE JEDINICE

 

Nastavne jedinice 2016/17

1. nastavna jedinica

 

Martijn van den Brink, MPhil (Oxon), LLM (Groningen)

European University Institute

 

10 April 2017, 17.00-19-15

Ćirilometodska 4, classroom no. I (ground floor)

 

 

 

2. i 3. nastavna jedinica

 

Faculty of Law, University of Zagreb

Department for European Public Law

 

 

 

 

 

Jean Monnet Programme of the Faculty of Law in Zagreb has the pleasure of inviting you to the lectures by professor Stefano Civitarese Matteucci (University of Chieti-Pescara “G. d’Annunzio”):

 

“Accountability and the ECJ“ on 17 May 2017 (Download Power Point presentation), and

 

“Judicial dialogue, preliminary reference procedure, and the idea of a European Legal Method” on 18 May 2017 (Download Power Point presentation).

 

Both lectures start at 17.30 and take place at the Faculty of Law, Ćirilometodska 4, room 1.

 

The lectures will be given in English language without translation.

 

Download preparatory readings: Article 1Article 2, Article 3Article 4 and excerpts from Court of Justice's case-law.