Seminar iz Europskog javnog prava - grupa III, voditeljica dr. sc. Melita Carević

Seminar se održavati utorkom u 10 sati, u dvorani V, ĆM 4. Seminarski sastanci održat će se 21. ožujka, 28. ožujka, 11. travnja, 18. travnja, 3. svibnja (iznimno u srijedu u 9 sati na istoj lokaciji), 9. svibnja, 16. svibnja, 23. svibnja i 30 svibnja. Seminar se neće održati 4. travnja (ispitni tjedan) i 25. travnja (zbog odsutnosti svih članova Katedre). Popis studenata koji su upisani u ovu seminarsku grupu nalazi se na sljedećem linku.


Obavijesti
20. 3. 2017. u 22:54
Uređeno: 24. 3. 2017. u 11:18

NAČIN RADA NA SEMINARU

Seminar je zamišljen djelomično kao pojednostavljena simulacija sudskog postupka temeljena na presudama Suda EU prethodno obrađenim na predavanjima te kao diskusija o presudama. Seminaristi će vježbati pisanu i usmenu pravnu argumentaciju zastupajući stranke u postupku. Također, seminaristi će radeći u grupi simulirati donošenje odluka u sudskim vijećima na temelju činjenica u hipotetskim predmetima. Preporučuje se da se seminaristi koji na pojedinom seminarskom sastanku sudjeluju u simuliranom sudskom postupku međusobno surađuju tijekom priprema za seminar.

Seminar će se također koncentrirati na odabrane teme iz prava okoliša Europske unije, posebice na pravno uređenje klimatskih promjena. Dio seminarista će stoga moći odabrati izraditi kratku prezentaciju i sudjelovati u diskusiji o ovoj tematici.

Studenti  se za sudjelovanje u simulaciji suđenja ili za izlaganje mogu prijaviti na sljedećem linku.

 

OBVEZE SEMINARISTA

1. Dolaziti redovito na seminar (moguća su max. 2 izostanka bez obzira na razlog).

2. Ponovno pročitati materijale koje je trebalo pročitati prije predavanja te eventualno dodatne kratke materijale za seminar .

3. Ponijeti materijale za predavanja i seminar.

4. Sudjelovati u raspravama na seminaru.

5. Položiti JEDAN od dva kolokvija.

6. Napisati seminarski rad, ako to nisu prethodno napravili u trećem semestru studija. 

 

Ad.1 Treći će izostanak u pravilu neće biti moguće opravdati niti liječničkom ispričnicom niti na koji drugi način. Savjetujemo da stoga ne koristite mogućnost izostajanja osim ako to nije nužno.

Ad.2, 3,4, Sudjelovanje na seminaru će se bilježiti i o njemu će, pored uspjeha na kolokviju, ovisiti seminarska ocjena. Temeljem aktivnog sudjelovanja na seminaru seminaristi će moći ostvariti tri dodatna boda na kolokviju. Sudjelovanje na seminaru sastoji se od usmene prezentacije pisanog očitovanja stranaka seminarista ili prezentaciji na odabranu temu i sudjelovanja u raspravama tijekom seminara. Seminaristi se za aktivno sudjelovanje u simulaciji sudskog postupka ili za prezentaciju o odabranim temama prava okoliša EU mogu prijaviti na sljedeećem linku. Seminaristi će svoje pripremne podneske duljine do dvije stranice teksta trebati poslati na e-mail adresu voditeljice seminara  24h prije seminarskog sastanka za koji im je dodijeljena specifična uloga. Svi seminaristi, bez obzira imaju li određenu ulogu na sastanku, trebaju ponoviti gradivo obrađeno na predavanjima prethodnog tjedna te OBAVEZNO PONIJETI MATERIJALE. Od svih seminarista će se očekivati sudjelovanje u diskusijama.

Ad.5 Postoje samo dvije mogućnosti za kolokviranje. Jedna na ispitnom roku u travnju (21. travnja) i druga na roku ukrajem svibnja. Treće mogućnosti neće biti. Kolokvij u travnju odnosit će se na prvi dio gradiva. Kolokvij u lipnju odnosit će se na drugi dio gradiva.

Ad 6. Pozivaju se svi seminaristi koji imaju obvezu napisati seminarski rad iz predmeta Europsko javno pravo da se za seminarski rad prijave na sljedećem linku.

 

PRAVA SEMINARISTA

Seminaristi koji polože OBA seminarska kolokvija položili su ispit. Na seminarskim kolokvijima je moguće skupiti bodove jedino za ocjene 2 i 3 (kao i na redovnom pismenom ispitu). Za ocjene 4 i 5 potrebno je usmeno odgovarati.

Melita Carević

Repozitorij
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana