Obavijesti
07.11.2014. u 12:37
Uređeno: 07.11.2014. u 12:38

Prezentacije s predavanja iz nastavnog predmeta OSNOVE POLITOLOGIJE dostupne su u repozitoriju (lijevo).

Sanja Storjak

17.10.2014. u 14:33
Uređeno: 17.10.2014. u 14:36

Studenti/ce imaju pravo pristupiti parcijalnom polaganju ispita (kolokviju) prema sljedećim uvjetima:

STUDIJ JAVNE UPRAVE

 

Parcijalnom ispitu (kolokviju) mogu pristupiti samo studenti/ice koji redovito pohađaju predavanja. Provjera nazočnosti izvršit će se potpisivanjem na listu.

Parcijalno polaganje obavit će se pisanjem dvaju kolokvija.

Prvi kolokvij piše se 21. studenoga 2014. s početkom u 11 sati.

Drugi kolokvij piše se 16. siječnja 2015. s početkom u 11 sati.

Literatura za parcijalno polaganje ispita: Kregar, Sekulić, Ravlić, Zrinščak, Grubišić, Petričušić (2014): Uvod u sociologiju, Pravni fakultet, Zagreb.

Prvi kolokvij obuhvaća poglavlja: Što je sociologija?, Nastanak i razvoj sociologije (osim podpoglavlja Sigmund Freud i psihoanaliza), Utemeljitelji klasične sociologije: Durkheim i Weber, Sociologija prava, Pravna kultura. Drugi kolokvij obuhvaća poglavlja Socijalna stratifikacija, Socijalizacija, Devijantnost i Politika, država i demokracija.

Kolokviji se sastoje od ukupno 12 pitanja od kojih je 8 pitanja na zaokruživanje, a 4 su esejska pitanja. Svako pitanje na zaokruživanje nosi 1bod, a svako esejsko pitanje nosi najviše 4 boda.

Na prvom kolokviju studenti/ice mogu ostvariti ukupno 24 boda, a kolokvij se piše 30 minuta.

Drugom kolokviju mogu pristupiti studenti/ice koji su na prvom ostvarili/e 13 ili više bodova.

Studenti/ice koji u oba kolokvija ostvare 40 i više bodova imaju pravo izravno pristupiti usmenom dijelu ispita. Konačna ocjena ispita iz kolegija Sociologija utvrđuje se na usmenom dijelu ispita, a postizanje navedenog broja bodova odgovara pozitivnoj ocjeni.

Studenti/ice koji u oba kolokvija ostvare od 25 do 39 bodova imaju pravo izravno pristupiti usmenom dijelu ispita. Usmeni dio ispita je obvezan, a polaže se samo u vrijeme redovitih ispitnih rokova u veljači.

Studenti/ice imaju pravo izlaska na kolokvij pod uvjetom da se prijave na web stranici Katedre (http://www.pravo.unizg.hr/soc). Link za prijavu bit će postavljen najmanje tri tjedna prije kolokvija.

Redoviti i izvanredni studenti/ice koji ponovno slušaju predavanja iz kolegija Osnove sociologije imaju pravo pristupiti parcijalnom polaganju ispita u navedenim terminima samo ako redovito slušaju predavanja.

Studenti/ice koji izlaze na komisijski ispit ili imaju zabranu polaganja ispita iz kolegija Sociologija nemaju pravo pristupiti parcijalnom polaganju ispita.

Ponavljanje provjere znanja nije predviđeno.

Precizan raspored polaganja parcijalnih ispita u navedenim terminima utvrdit će se naknadno, prema abecednom redu prijavljenih studenata/studentica, te će biti objavljen najkasnije pet dana prije polaganja kolokvija.

Sanja Storjak

Obavještavaju se studenti i studentice da se od akademske godine 2014/2015. za polaganje ispita iz Osnova politologije koristi nova knjiga: Ravlić, S. i Čepo, D. (2014) Uvod u političku znanost, Pravni fakultet, Studijski centar za javnu u pravu i javne financije, Zagreb.

Shodno tome, stara će literatura za studente i studentice koji su predmet upisali i odslušali u ranijim godinama, vrijediti samo još na ispitnom roku u studenom.

Sanja Storjak

Obavezna literatura

1. Blažević, R (2010) Upravna znanost. Zagreb: Društveno veleučilište. Stranice: 59-102, 113-181

2. Javna uprava: Nastavni materijali (2006). Zagreb: Društveno veleučilište u Zagrebu, Pravni fakultet u Zagrebu. 

         a. I. Koprić: Upravna organizacija

 • Pojam i tipovi organizacijske strukture – str. 58-69
 • Organizacijska okolina – str. 72-75
 • Organizacijska kultura – str. 84-98

b. I. Koprić: Kriza socijalne države i menadžerske reforme javne uprave, str. 145-158

c. V. Đulabić: Povelje javnih službi: pokušaj podizanja kvalitete i jačanja uloge građana, str. 327-330, 336-341

Sanja Storjak

17.10.2014. u 14:28
Uređeno: 08.02.2015. u 19:29

1. Obvezna literatura

Koprić I., Marčetić G., Musa A., Đulabić V., Lalić Novak G., Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu, Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014. Stranice: 1-21, 27-72

 

2. Dopunska literatura

 • Pusić, E. et al (1998) Hrestomatija upravne znanosti, svezak I., Zagreb: Pravni fakultet.
 • Wimmer, N. (2004) Dynamische Verwaltungslehre. Wien, New York: Spinger-Verlag.
 • Henry, N. (1995) Public Administration and Public Affairs. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
 • Denhardt, R.B., B.R. Hammond (eds.) (1992) Public Administration in Action. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company.
 • Pusić, E. (2002) Upravljanje u suvremenoj državi. Zagreb: Društveno veleučilište.
 • Peters, B.G.(2001) The Politics of Bureaucracy. London: Routledge. Pennella, G. (2003)
 • L'Amministrazione Liberale. Roma: Formez. Hill, H., H. Klages (eds.) (1995) Trends in Public Sector Renewal. Frankfurt am Main etc.: Peter Lang Verlag.
 • B. G. Peters, D.J. Savoie (eds.) (1995) Governance in a Changing Environment. Montreal etc.: Canadian Centre for Management Development.
 • Pierre, J. (e.) (2000) Debating Governance. Oxford etc.: Oxford University Press.
 • OECD (2004) Građani kao partneri; informiranje, konzultiranje i participiranje javnosti u kreiranju provedbene politike. Zagreb: Oksimoron.

PO NOVOJ ISPITNOJ LITERATURI ISPIT SE POLAŽE OD ZIMSKOG ISPITNOG ROKA (VELJAČA 2015.). NAVEDENO SE ODNOSI NA SVE STUDENTE, BEZ OBZIRA NA STATUS.

 

Izvedbeni plan predmeta Nauka o javnoj upravi I. možete pronaći ovdje NAUKA O JAVNOJ UPRAVI I.  

Sanja Storjak

Copyright (C) 2015 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana