Studijski centar socijalnog rada
.

 

 


Repozitorij
Obavijesti
Karmela Pižeta

22.09.2016. u 09:00
Uređeno: 22.09.2016. u 15:14

            Nastava u zimskom semestru ak. god. 2016/17. za studente preddiplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada započinje  3. listopada 2016. prema rasporedu koji će biti objavljen do 27.9.2016.

            Dani orijentacije za studente I. godine održat će se  29. i 30. rujna 2016. prema objavljenom rasporedu.

 

 

Karmela Pižeta

DANI ORIJENTACIJE ODRŽAVAJU SE NA STUDIJSKOM CENTRU SOCIJALNOG RADA U NAZOROVOJ 51.........

Karmela Pižeta09.09.2016. u 13:12
Uređeno: 13.09.2016. u 15:59

PLAĆANJE PARTICIPACIJE TROŠKOVA STUDIJA...

ZA REDOVITE STUDENTE

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  prilikom upisa u više godine studija u ak. god. 2015/16., 2016/17.  i 2017/18. plaćanje participacije troškova studija redovitih studenata temelji se na:

Odluci o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2015./16., 2016./2017. i 2017./2018. (NN 83/2015)

Pravilniku o studiju  

Odluci o naknadama za usluge u akademskoj 2016/2017. godini

Pravilima participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima (od 13. ožujka 2013.)

Plaćanja participacije troškova studija oslobođeni su (plaćaju samo upisninu):

1.     Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 55 ECTS bodova.

2.     Studenti s utvrđenim invaliditetom višim od 60 posto, ako su u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 30 ECTS bodova.

3.     Studenti koji su redovito (svake godine) ostvarili uvjete za upis više godine studija te ako u vrijeme upisa u višu godinu studija prosjek njegovih ocjena iz ispita koje je položio od početka studija iznosi najmanje 3,5 po ECTS bodu.

4.     Student koji prima stalnu novčanu pomoć upisuje više godinu studija bez plaćanja participacije sve dok redovito ostvaruje uvjete za upis više godine studija bez obzira na prosjek ocjena.

Participaciju troškova studija prema toč. 12.  Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima (od 13. ožujka 2013.) plaćaju (uvećano za upisninu):

1.     Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini  ostvarili 30-54 ECTS bodova plaćaju 120 kuna po svakom ECTS bodu koji nisu položili u prethodnoj akademskoj godini (sa stanjem zatečenom na dan 30.rujna).

2.     Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini  ostvarili manje od 30 ECTS bodova plaćaju participaciju školarine u iznosu od 7.200,00 kuna.

Participacija školarine za redovite studente plaća se u pravilu jednokratno prilikom upisa u zimski semestar akademske godine. Iznimno, redoviti studenti koji plaćaju maksimalni iznos participacije školarine od 7.200 kuna plaćaju participaciju školarine u dva obroka – prvi prilikom upisa u zimski semestar, a drugi do 15.prosinca 2016.

 

PRAVILA O PLAĆANJU PARTICIPACIJE TROŠKOVA STUDIJA ZA IZVANREDNE STUDENTE, KAO I CIJENA ECTS BODA, OSTAJU NEIZMIJENJENA U ODNOSU NA DO SADA VAŽEĆI SUSTAV.

Karmela Pižeta


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana