Literatura akad.god. 2010/2011.

Predmeti modula:

Građanskopravni modul

1. GRAĐANSKO PRAVO – UGOVORNE OBVEZE
Literatura:
P. Klarić, M. Vedriš: Građansko pravo, 12. izdanje, Narodne novine, 2009., dio: Obvezno pravo II. Ugovorni odnosi
M. Baretić: Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima, s posebnim osvrtom na ugovore banaka i osiguravajućih društava, u: Baretić, M., Dika, M., Jordanić, B., Josipović, T., Marijan, R., Pogarčić, Z.: Obveze trgovaca u sustavu zaštite potrošača, Narodne novine, 2003.
M. Baretić, Utjecaj pravila o zaštiti potrošača na zaštitu vjerovnika, Zbornik radova: M. Baretić, A. Eraković, H. Ernst, D. Gulin, O. Jelčić, T. Josipović, Z. Koharić, J. Matko Ruždjak, S. Porobija, Z. Struhne: „Zaštita vjerovnika, pravni, porezni i računovodstveni aspekti“, Narodne novine, 2006.

Pravni izvori:
Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05. i 41/08.)
Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07.)
Zakon o najmu stanova (NN 91/96. i 48/98.)
Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN 91/96, 124/97, 174/04, 102/07, 38/09)

Dopunska literatura:
M. Baretić, M. Dika, B. Jordanić, T. Josipović, R. Marijan, Z. Pogarčić: Obveze trgovaca u sustavu zaštite potrošača, Narodne novine, 2003. – osim dijelova zbirke koji su navedeni kao obvezatna literatura.
J. Brežanski: Zakon o najmu stanova, Hrvatska pravna revija 1/2002
J. Brežanski: Najam stana – položaj zaštićenog najmoprimca, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 1/2004
M. Baretić, Ugovor o građenju te prava i obveze ugovornih strana, zbornik radova: M. Baretić, O. Jelčić, T. Josipović, D. Kontrec, D Pahić, S. Petrović, Đ. Sessa: „Nekretnine kao objekti imovinskih prava – prilagodba propisima EU, raspolaganje nekretninama, katastar, zemljišne knjige, posredovanje“, Narodne novine, 2008.
V. Gorenc et al.: Komentar Zakona o obveznim odnosima, RRIF, Zagreb, 2005.

2. ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO
Literatura:
T. Josipović: Zemljišnoknjnižno pravo, Zagreb, 2001.

Pravni izvori:
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09)
Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07 i 152/08)
Pravilnik o unutrašnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (NN 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05)

Dopunska literatura:
N. Gavella, T. Josipović, I. Gliha, V. Belaj, Z. Stipković: Stvarno pravo, II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Narodne novine, 2007, svezak 1. i 2.
T. Josipović: Komentar Zakona o zemljišnim knjigama, Zagreb, 1998.
J. Brežanski et al.: Zemljišne knjige i odgoda povjerenja, Novi informator, Zagreb, 2007.
M. Žuvela, B. Ružička: Zakon o zemljišnim knjigama; Zemljišnoknjižni poslovnik; Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina: sudska praksa, napomene, bilješke, objašnjenja, prilozi, abecedna kazala, Organizator, Zagreb, 2003.
.
3. AUTORSKO PRAVO
Literatura:
I. Henneberg: Autorsko pravo, Informator, 2001.

Pravni izvori:
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03 i 79/07)

Dopunska literatura:
H. Sikirić, I. Gliha, M. Vukmir: Intellectual Property, Croatia, International Encyclopaedia of Laws, Supplement 36, 2006, Kluwer, dio: Copyright and Neighbouring Rights
S. von Lewinski: International Copyright Law and Policy, Oxford University Press, Oxford, New York, 2008.

4. JAVNOBILJEŽNIČKO PRAVO
Literatura:
M. Dika, Javnobilježničko pravo, Zbirka radova, elektronička skripta

Pravni izvori:
Zakon o javnom bilježništvu (Narodne novine 78/93, 29/94, 16/07).

5. OSNOVE EUROPSKOG PRIVATNOG PRAVA
Literatura:
Nikola Gavella, Mira Alinčić, Dubravka Hrabar, Igor Gliha, Tatjana Josipović, Aleksandra Korać, Marko Baretić, Saša Nikšić: Europsko privatno pravo, Pravni fakultet u Zagrebu, 2002.
Irena Majstorović: Harmonizacija i unifikacija europskog obiteljskog prava, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2009.

Pravni izvori:
- Ugovor o Europskoj uniji
- Ugovor o osnivanju Europske zajednice
- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europske zajednice i njenih država članica i Republike Hrvatske (Narodne novine MU 14/01)
- Uredba 3911/92, Direktiva 97/7/EZ, Direktiva 85/577/EEZ, Direktiva 84/450/EEZ, Direktiva 85/374/EEZ, Direktiva 2001/95/EZ, Direktiva 1999/44/EZ, Direktiva 90/314/EEZ, Direktiva 94/47/EZ, Direktiva 87/102/EZ i njezine dopune, Direktiva 2008/48/EZ, Direktiva 85/374/EEZ i njezine dopune, Direktiva 2000/35/EZ Direktiva 2005/29/EZ, Direktiva 2002/65/EZ, Direktiva 98/27/EZ, Direktiva 94/47/EZ, Direktiva 2008/122/EZ, Direktiva 97/5/EZ, Direktiva 93/7/EEZ, Direktiva 92/250/EEZ, Direktiva 92/100/EEZ, Direktiva 93/83/EEZ, Direktiva 93/98/EEZ, Direktiva 96/9/EZ, Direktiva 2001/29/EZ, Direktiva 2001/94/EZ, Direktiva 1999/93/EZ, Direktiva 2000/31/EZ.

Dopunska literatura:
Josipović, T.: Pravni promet nekretnina u Europskoj uniji – prilagodba hrvatskog pravnog poretka europskom, Narodne novine, 2003.
Josipović, T.: Načela europskog prava u presudama Suda Europske zajednice, Narodne novine, Zagreb, 2005.
Josipović, T.: U potrazi za eurohipotekom, Liber amicorum Nikola Gavella : građansko pravo u razvoju: zbornik radova u čast 70. rođendana profesora emeritusa Nikole Gavelle, Zagreb(2007); str.243-315.
Baretić, M., Dika, M., Jordanić, B., Josipović, T., Marijan, R., Pogarčić, Z.: Obveze trgovaca u sustavu zaštite potrošača, Narodne novine, 2003. – odabrana poglavlja
Craig and De Burca: EU Law, Cases and Materials, 4th Edition, Oxford University Press, 2007.
Hartley, T.C., Foundations of the European Community Law, 6th edition, 2007.
Boele – Woelki, k. (Ed.): Perspectives for the Unification and Harmonisation of Family Law in Europe, Intersentia Antwerp/Oxford/New York, 2003.
Herdegen, M.: Europsko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2002.
Matanovac Vučković, R.: Zbirka propisa u području prava intelektualnog vlasništva (uvodni tekst: Intelektualno vlasništvo i pristupanje Europskoj uniji – novele iz 2007. godine), Narodne novine, 2008.

6. IZVANPARNIČNO I OVRŠNO PRAVO
Literatura:
M. Dika: Građansko ovršno pravo, I. knjiga, Opće građansko ovršno pravo, Narodne novine, 2007.
M. Dika: Trgovački statusni izvanparnični postupci, Pravo u gospodarstvu, vol. 35, 1996, 73-102.
M. Dika: Novo uređenje sudske izvanparnične zaštite u obiteljskim odnosima u hrvatskom pravu, elektronička skripta

Pravni izvori:
Ovršni zakon (Narodne novine 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08.)

Dopunska literatura:
M. Dika: Ostavinski postupak, elektronička skripta


Kaznenopravni modul

1. MEĐUNARODNO KAZNENO PRAVO
Literatura:
Josipović, I. – Krapac,D. – Novoselec, P., Stalni Međunarodni kazneni sud, Narodne novine, Zagreb, 2001.
I. Josipović, Odgovornost za ratne zločine pred sudovima u Hrvatskoj, knjiga I: Priručnik o izvorima prava s uvodnom studijom, ABA/CEELI - Pravni fakultet u Zagrebu, 2006.
P. Novoselec, Opći dio Kaznenog prava, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2004., str, 477-504.
D. Krapac, Međunarodna kaznenopravna pomoć, Narodne novine, Zagreb, 2006.

Propisi:
Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom (NN 32/96)
Zakon o primjeni statuta Međunarodnog kazenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava (NN 175/03 i 29/04)

Dopunska literatura:
Josipović, Ivo, Haško implementacijsko kazneno pravo, Informator/Hrvatski pravni centar, Zagreb, 2000., str. 93.-157.
V. Đ. Degan, B. Pavišić, Međunarodno kazneno pravo, Pravni fakultet u Rijeci, 2005.

2. MALOLJETNIČKO KAZNENO PRAVO
Literatura:
Mladen Singer, Kaznenopravna odgovornost i zaštita mladeži, Zagreb 1998.
Zakon o sudovima za mladež

Dopunska literatura:
Hirjan-Singer, Komentar Zakona o sudovima za mladež i kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2002.

Franjo Bačić, Kazneno pravo, opći dio, Zagreb 1998, str. 489-519
Rječnik kaznenog prava (gl. urednik Željko Horvatić), Zagreb 2002.
Ante Carić, Zakon o sudovima za mladež i odredbe o maloljetnicima u Zakonu o prekršajima s komentarskim bilješkama, poveznicama i sudskom praksom, Zagreb 2004.
Ante Carić, Kazneni postupak prema maloljetnicima, Split 2005.

3. KRIMINOLOGIJA I VIKTIMOLOGIJA
Literatura:
Derenčinović D., Uvod u kriminologiju i socijalnu patologiju, Udžbenici Pravnog fakulteta u Zagrebu, Zagreb 2004
Horvatić Ž., Osnove kriminologije, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb 1998
Šeparović Z., Viktimologija: studija o žrtvama, Informator, 1998.
Turković K., Utjecaj međunarodnog kaznenog prava na razvoj prava žrtava međunarodnih kaznenih djela te žrtava općenito u Europskoj uniji te RH, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 5/2004., str. 865-937
Turković K., Komparativni prikaz osnovnih značajki zakonske i sudske kaznene politike u Sloveniji, Austriji, Italiji, Njemačkoj i RH, HLJKPP 2/2004., str. 947-999
Turković K., Međunarodno istraživanje žrtava zločina: stope i trendovi u kretanju kriminaliteta u Republici Hrvatskoj, 52 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 1195 (2002.)

Dopunska literatura:
Adler F. i dr.., Criminology, McGraw-Hill, Inc. (1991)
Maguire M. i dr., The Oxford Handbook of Criminology, Clarendon press Oxford, (1997)
Goppinger H., Kriminologie, Verlag C.H. Beck. (1997)
Singer M. i dr., Kriminologija, Globus (2002)
Fattah E.A. Understanding Criminal Victimization, Prentice-Hall Canada Inc., Scarborough, Ontario (1991)
Mawby R.I. i Walklate, Critical Victimology, SAGE Publication (1995)

4. PREKRŠAJNO PRAVO
Literatura:
Josipović Ivo, Zakon o prekršajima, uvodni tekst, redakcijski pročišćeni tekst Zakona, komentarske bilješke, Narodne novine, 2002.
Novo kazneno procesno i prekršajno pravo, materijal XV. Savjetovanja Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu 4-7.XII. 2002, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 2/2002, str. 401-558.

Dopunska literatura:
Horvatić, Željko, Novo prijestupovno i prekršajno pravo kao dio hrvatskog kaznenopravnog sustava, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 1/2001, str. 5-20
Josipović, Ivo, Zaštita autorskog i srodnih prava u prekršajnom i kaznenom postupku, Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, vol. 5. / 2004, str. 67-96

5. KRIMINALISTIKA
Literatura:
B. Pavišić/D. Modly, Kriminalistika, Pravni fakultet, Rijeka, 1999
T. Marković, Kriminalistika, Informator, Zagreb, 1977
V. Vodinelić/Ž. Aleksić, Kriminalistika, Informator, Zagreb 1990.

Dopunska literatura:
Za kriminalističku tehniku:
T. Kolar-Gregorić, Kriminalistička tehnika, MUP RH, Zagreb, 1997;
D. Modly, Informatori, MUP RH, Zagreb, 1993

Za kriminalističku taktiku:
T. Kolar-Gregorić, Kriminalistička identifikacija osoba, MUP RH, Zagreb, 2002;
D. Modly, Utvrđivanje i razjašnjavanje samoubojstava pomoću indicija, MUP RH, Zagreb 2001;
D. Modly, Kriminalistička taktika 1, Krim-arak, MUP RH; Zagreb 2002

Za kriminalističku metodiku:
D. Modly, Objašnjenje trileme ubojstvo – samoubojstvo – nesretni slučaj, MUP RH, Zagreb 1994;
D. Modly, Metodika istraživanja silovanja, MUP RH, Zagreb 1996;
D. Modly/Z. Barišić, Metodika istraživanja čedomorstva, Krim-arak 5, MUP RH Zagreb 1998;
D. Modly, Kaznena djela protiv spolne slobode i ćudoređa na štetu djece i maloljetnika, Krim-arak 6, MUP RH, Zagreb 1999;
D. Modly, Krvni delikti – rezultati dokazivanja, Krim-arak 4, MUP RH, Zagreb 1996.

6. PENITENCIJARNO PRAVO
Literatura:
Z. Šeparović, Kazneno izvršno pravo i uvod u penologiju, Pravni fakultet u Zagrebu, 2003.

Dopunska literatura:
N. Morris/D. J. Rothman, The Oxford History of the Prison, Oxford University Press, 1995


Ustavno-upravni modul

1. UVOD U POLITIČKE ZNANOSTI
Literatura:
B. Smerdel, S. Sokol: Ustavno pravo, Naroden novine, Zagreb, 2009. (1. poglavlje, str. 1-44)
R. Hague - M. Harrop - S. Breslin: Komparativna politika i vladavina, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2001., poglavlje Politika i društvo, str. 95-238.

Dopunska literatura:
Barry Axford - Garry K. Browning - Richard Huggins - Ben Rosamond - - John Turner: Uvod u politologiju, Politička kultura, Zagreb, 2002.
Dieter Nohlen: Izborno pravo i stranački sustav, Školska knjiga, Zagreb 1992.
Giovanni Sartori: Stranke i stranački sustavi, Politička kultura, Zagreb, 2002.
Klaus von Beyme: Transformacija političkih stranaka, Politička kultura, Zagreb, 2002.
Smiljko Sokol: Referendum i mogućnosti njegove primjene u Hrvatskoj, Vladavina prava, br. 1/1997, str. 7-17
M. Jelušić: Financiranje izborne kampanje i hrvatsko izborno zakonodavstvo, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 6/2001, str. 1363-1380
J. Kregar: Financiranje političkih stranaka i izborna utakmica, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 5/2004, str. 825-863

2. PRAVA GRAĐANA – TRADICIJSKE OSNOVE
Literatura:.
Čepulo, Dalibor. Prava građana i moderne institucije: europska i hrvatska pravna tradicija. Zagreb, 2003 (odabrana poglavlja).
Čepulo, Dalibor. Vladavina prava i pravna država – europska i hrvatska pravna tradicija i suvremena zbilja. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 51, 2001, 6, 1337-1361.

Dopunska literatura:
Caenegem van, Raoul C. An Historical Introduction to Western Constitutional Law. Cambridge, 1995.
Dietze, Gottfried. Two Concepts of the Rule of Law. Indianopolis, 1973.
Rivero, Jean. Les libertés publiques, 1. Les Droits de l’homme. Paris, 2003.
Rivero, Jean. Les libertés publiques, 2. Régime des principales libertés. Paris, 2003.

3. LOKALNA SAMOUPRAVA
Literatura:
Grupa autora: Javna uprava: nastavni materijali, Društveno veleučilište u Zagrebu i Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2006., str. 171-324.

Propisi:
Ustav Republike Hrvatske, Narodne novine 41/01, - pročišćeni tekst, 55/01 čl. 4, 92, 132-137).
Europska povelja o lokalnoj samoupravi, NN-Međunarodni ugovori 14/97, 04/08.
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Narodne novine 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08.
Zakon o Gradu Zagrebu, Narodne novine 62/01,125/08.

Dopunska literatura objavljena je na stranici Katedre za upravnu znanost na www.pravo.hr


4. UPRAVNO PROCESNO PRAVO
Borković, I.: Upravno pravo, izd. Zagreb, 2002..
Medvedović, D.: Upravni postupak i upravni spor, Zagreb, 2005.

Propisi:
Ustav Republike Hrvatske,
Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
Zakon o sustavu državne uprave
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o općem upravnom postupku
Zakon o upravnim sporovima

Dopunska literatura
Schwarze, Jürgen, European administrative law, Sweet & Maxwell

5. SUVREMENI POLITIČKI SUSTAVI
Literatura:
B. Smerdel, S. Sokol, Ustavno pravo, PFZ, Zagreb, 2006. (str.45.-74., 99.-112.)

a) ustrojstvo i odgovornost vlasti:
B. Smerdel, Kako djeluje američki predsjednički sustav. Ustavno značenje budžetske krize 1995. godine, Politička misao, 1/1996, str.21.-29.
B. Smerdel, Politička etika, ustavna vladavina i sukob interesa, Vladavina prava, 3/1999, str.57.-85.
B. Smerdel, Konstitucionalizam i promjena vlasti, Zbornik PFZ, 1-2/2000, str.5-30.
B. Smerdel, Ustrojstvo vlasti Republike Hrvatske - Nova ustavna rješenja i njihovi izgledi, Zbornik PFZ, 1/2001, str.5.-21.
B. Smerdel, Hrvatski pravni sustav i ustavno načelo vladavine prava, Zbornik PFZ, 6/2001, str.1149.-1162.
B. Smerdel, Temeljni problemi ustavnog izbora u Europskoj uniji. Pokušaj preliminarne prosudbe rezultata Konvencije o budućnosti Europe, Zbornik PFZ, 3-4/2003, str.509.-529.
B. Smerdel, Promjena vlasti i izgledi ustavne vladavine, Hrvatska - kako dalje : zadanosti i mogućnosti / Kregar, Josip ; Puljiz, Vlado ; Ravlić, Slaven (ur.), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Centar za demokraciju i pravo, Zagreb, 2004. 
B. Smerdel, Ustavne promjene i hrvatski parlamentarni sustav – argumenti u prilog pozitivnog ustavnog modela ustrojstva vlasti, Liber Amicorum in honorem Jadranko Crnić (1928.-2008.) / Kačer, Hrvoje; Momčinović, Hrvoje; Žuvela, Mladen (ur.), Zagreb, Novi informator, 2009., str.37.-73.
B. Smerdel, Parlamentarni sustav i stabilnost hrvatskoga Ustava: Slijede li nakon predsjedničkih izbora nove promjene ustrojstva vlasti?, Zbornik PFZ, 1/2010, str.7.-44.
B. Smerdel, Odgovornost Vlade u europskom kontekstu, kako europske (parlamentarne) institucije „rade svoj posao“, Zbornik, PFZ, 3-4/10, u tisku
B. Tomljanović, Državni poglavar kao demokratski arbitar: od ideje do polupredsjedničkog sustava, Zbornik PFZ, 1/1996, str. 83.-104.
B. Tomljanović, Pravo raspuštanja parlamenta, Zbornik PFZ, 1-2/1998, str. 149.-167.
B. Tomljanović, Referendum građanske inicijative, Zbornik PFZ, 6/ 2001, str.1381.-1394.
B. Kostadinov, Suvremeni francuski ustavnopolitički sustav: od kohabitacije do povratka tradicionalnoj logici Pete Republike, Zbornik PFZ, 2/2003, str.393.-405.
B. Kostadinov, Ovlasti predsjednika Republike nakon promjene Ustava Francuske od 23. srpnja 2008., Hrvatska pravna revija, 9(2009), 7/8, str.1-5.
B. Kostadinov, O zastupničkom prijedlogu promjene članka 15. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, Ustavni vidici br.5, str.7.-9. (poseban prilog u: Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja br. 5818), 2009.

b) Složene države i državne zajednice:
B. Smerdel, Suvremeni američki kongres i politika oružanih intervencija: Ustavno pravni problem i politička zbilja, Naša zakonitost, 4/1984, str.434.-443.
B. Smerdel, Kongresni veto kao oblik kongresnog nadzora nad izvršnim organima u SAD, Zbornik PFZ, 1/1985, str.5.-15.
B. Smerdel, Predsjednički sistem u SAD, Naša zakonitost, 6/1987, str.737.-747.
B. Smerdel, Američke teorije federalizma, uvodna studija u: Vincent Ostrom: Politička teorija složene republike (preveo: Branko Smerdel), Informator, Zagreb, 1989., str. 3.-54.
B. Smerdel, Kako djeluje američki predsjednički sustav. Ustavno značenje budžetske krize '95.-'96. godine, Politička misao, 1/1997, str.21.-30.
B. Smerdel (ur.), Primjena federalnog načela i pouke ustavne reforme 1971. (zbornik), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Centar za demokraciju i pravo "Miko Tripalo“, Zagreb, 2007.
B. Kostadinov, Kanadski asimetrični federalizam, Politička misao, 28/1991, str.147.-156.
B. Kostadinov, Kulturna autonomija u Belgiji, Zakonitost, 5/1992, str. 796.-806.,
B. Kostadinov, E pluribus unum: ustavnost država članica američke federacije, Zbornik PFZ, 2/2007, str.291.-312.
B. Kostadinov, Fragmentirane države u Europi, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, br. 5774-5775, str. 1.-2. (2009)

c) Ustavni identitet u EU
B. Smerdel, Temeljni problemi ustavnog izbora u Europskoj uniji, Zbornik PFZ, 3-4/2003, str.509.-527.
B. Smerdel, Regulatorne agencije, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, br. 5432, str.1.-3. (2006)
B. Smerdel, Ustavna osnova prava javnosti na informaciju, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, br. 5527, str.1-.2. (2007)
B. Kostadinov, Utjecaj Tardieuove misli o ustrojstvu državne vlasti na osnivače Pete Republike, Politička misao, 3/1992, str.33.-48.
B. Kostadinov, Stranački sustav francuske Pete Republike – rezultat uporabe ustavnih institucija novog ustrojstva vlasti, Hrvatska javna uprava, 2/1999, str.261.-277.
B. Kostadinov, Referendum građanske inicijative, Zbornik PFZ, 6/2001, str.1381.-1394.
B. Kostadinov, Ustavno sudovanje u Europi i ustavni Janus - načelo jednakosti, Hrvatska pravna revija, 10/2009, str.1.-4.
B. Kostadinov, Prethodno pitanje ustavnosti, Liber amicorum Petar Klarić, Pravni fakultet u Zagrebu, 2010.

Dopunska literatura:
B. Smerdel, Nekoliko poredbenih počela za raspravu o hrvatskom parlamentu, Politička misao 4/ 1993, 40.-52.
B. Smerdel, Ustav, međunarodno pravo i politička kriza, Zakonitost, 8-12/1993, str. 501-.514.
B. Smerdel, Načela Opće deklaracije o ljudskim pravima i hrvatski Ustav, Zbornik PFZ, 6/1998, str. 733.-739.
S. Sokol, B. Smerdel, Ustavno pravo, Informator, Zagreb, 1998.
( poglavlja 2, 8, 9, 11)
B. Kostadinov, Suvremeni francuski parlamentarizam (1958.-2002.), Pravni fakultet u Zagrebu, 2004.
A. Bačić, Parlamentarno pravo – hrvatske i poredbene parlamentarne procedure, Pravni fakultet u Splitu, 2004.
A. Bačić, Hrvatska i izazovi konstitucionalizma, Književni krug, Split, 2001.
V. Ostrom. Politička teorija složene republike (preveo Branko Smerdel), Informator, Zagreb, 1989, str. 55.-187.
P. Häberle, Ustavna država, Politička kultura, Zagreb, 2001.
R. Hague – M. Harrop – S.Breslin, Komparativna politika i vladavina, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2001., Strukture vladavine, str. 241.-405.


6. PRAVO OKOLIŠA
Literatura:
O. Lončarć-Horvat, L. Cvitanović, I. Gliha, T. Jospović, D. Medvedović. J.Omejec, M. Seršić, Pravo okoliša, Zagreb, 2003.

Propisi:
Zakon o zaštiti okoliša
Zakon o zaštiti prirode
Zakon o vodama
Zakon o zaštiti zraka od onečišećnmja
Zakon o buci
Zakon o šumama
Zakon o otpadu

Dopunska literature:
Kiss, A. - Shelton, D. Manual of European environmental law, Cambridge, 2.ed.


Trgovačkopravni modul

1. BANKARSKO PRAVO
Literatura:
Izrada udžbenika je u pripremi.

Dopunska literatura:
Ellinger, E.P./Lomnicka, E/Hooley, R., Modern banking law, 2. izdanje Oxford, 2002.
Canaris, C.W., Bankvertragsrecht Erster Teil, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Berlin-New York, 1988.

2. PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA
Literatura:
A. Verona: Pravo industrijskog vlasništva (samo povijesni i teorijski dio), Zagreb, 1978.
A. Verona, Licencni ugovori, Zagreb, 1981.

Zakon o patentima, NN 78/99, 127/99, 32/02
Zakon o žigu, NN 78/99, 127/99
Zakon o industrijskom obličju, NN 78/99, 127/99
Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga, NN 78/99, 127/99
Zakon o zaštiti rasporeda integralnih sklopova, NN 78/99, 127/99
Pariška konvencija, NN – Međunarodni ugovori 12/93

Dopunska literatura:
Čizmić, I., Ogledi iz prava industrijskog vlasništva – pravni izvori, sudska praksa i obrasci, Rijeka, 1998.
Parać, Z., Ciljevi patentne zaštite, Privredno – pravna praksa, 2/1989.
Parać, Z., Opseg patentne zaštite, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2/1987.
Parać, Z., Patentirani izumi i know-how kao predmeti ugovora o licenci, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4/1986.

3. PRAVO OSIGURANJA
Literatura:
Ugovor o osiguranju prema novom ZOO, Zbornik radova, Inženjerski biro d.d., Zagreb, 2005.
Drago Pavić: Ugovor o pomorskom osiguranju, Savjetovanje Pomorski zakonik Republike Hrvatske i druge novine iz područja pomorskog i prometnog prava, Zbornik radova, Hrvatsko društvo za pomorsko pravo, Rijeka, 2005., str. 129.-143.

Zakonski tekstovi:
Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine 35/05, 41/08 (čl. 234, 921-989)
Zakon o osiguranju, Narodne novine 151/205, 87/08
Zakon o obveznim osiguranjima u prometu, Narodne novine 151/05, 36/09
Pomorski zakonik, Narodne novine 181/204, 76/07, 146/08 (čl. 684-747, 981-982)
Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu, Narodne novine 132/98, 63/08 (čl. 118-126, 179)

Dopunska literatura:
Drago Pavić: Pravo pomorskoga osiguranja, s osnovama kopnenog transportnog osiguranja, Narodne novine, Zagreb, 1997.

4. PRAVO KONKURENCIJE
Literatura:
Cerovac, Mladen, "Novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja", Hrvatska pravna revija (2003) 9: 44-59.
Petrović, Siniša, "Novo hrvatsko pravo tržišnog natjecanja", Pravo u gospodarstvu (2004) 4: 237-258.
Mlikotin Tomić, Deša, Pravo međunarodne trgovine, Zagreb, 1999: 80-85, 208-235, 307-315, 319-323.
Šoljan, Vedran, "Diskriminacija u cijenama kao oblik ograničavanja tržišnog natjecanja", Hrvatska pravna revija (2003) 2: 34-49.
Šoljan, Vedran, "Diskriminacija u cijenama kao oblik ograničavanja tržišnog natjecanja, II. dio", Hrvatska pravna revija (2003) 3: 37-50.
Liszt, Marijana, "Pravno uređenje državnih potpora u RH", Pravo u gospodarstvu (2004) 4: 260-290.
Bellamy and Child European Community Law of Competition, Fifth Edition, Sweet & Maxwell, London 2001. ili
Whish, Richard, Competition Law, Fifth Edition, Butterworths, 2003. ili bilo koje drugo slično djelo o pravu konkurencije

Dopunska literatura:
Mlikotin Tomić, Deša, “Ugovor o franchisingu i pravo konkurencije”, 38. susret pravnika u gospodarstvu, 2000, Zbornik radova, str. 54-73.
Šoljan Vedran, Vladajući položaj na tržištu i njegova zlouporaba u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice, Zagreb 2004.
Cerovac, Mladen, "Karteli - suradnja sudionika zabranjenih sporazuma s antimonopolnim tijelima kao preduvjet za oslobađanje ili ublažavanje kazne", Hrvatska pravna revija (2002) 9:85-103.
Iveković, Branimir, "Koncentracije prema novom Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja", Pravo i porezi (2004) 1: 12-18.

5. INSOLVENCIJSKO PRAVO
Literatura:
M. Dika, Insolvencijsko pravo, 1998;
M. Dika, Pravne posljedice otvaranja stečajnoga postupka, 2002.;
J. Barbić i dr. (ur. M. Dika), Novosti u stečajnom pravu, 2001.;
M. Dika i dr., Treća novela Stečajnog zakona, 2003.

6. RJEŠAVANJE SPOROVA ARBITRAŽOM I MIRENJEM
Literatura:
K. Sajko: Međunarodno privatno pravo, Zagreb, 2005, poglavlje III.2.
S. Triva / M. Dika, Građansko parnično procesno pravo, Zagreb, 2004, glava 26.
K. Sajko: Mjerodavno materijalno pravo za arbitražne sporove s međunarodnim obilježjem, Pravo u gospodarstvu, 33, 1994., br. 3-4, str. 234. - 244.
K. Sajko: Arbitražni sporazum i arbitrabilnost – rješenja i otvorena pitanja u hrvatskom i poredbenom pravu, Pravo u gospodarstvu, 35, 1996., br. 3-4, str. 272. - 281.
H. Sikirić: Izbor mjesta arbitraže, Pravo u gospodarstvu, 35, 1996., br. 3-4, str. 315. -341.
H. Sikirić: Prisilni propisi, pravila neposredne primjene i mjerodavno pravo u međunarodnoj arbitraži, Pravo u gospodarstvu, 39, 1999., br. 1, str. 83. - 108.
H. Sikirić: Arbitražni postupak i javni poredak, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 51, 2001., br. 1, str. 57. - 82.
H. Sikirić: Ugovor o arbitraži, Pravo u gospodarstvu, 42, 2002., br. 2, str. 35. - 56.

Pravni izvori:
Zakon o arbitraži, (NN 88/01)
Zakon o mirenju (NN 163/03)
Newyorška konvencija o priznanju i izvršenju inozemnih arbitražnih odluka iz 1958. (SL MU 11/81; NN MU 4/94) – čl. I. – VII.
Europska konvencija o međunarodnoj trgovačkoj arbitraži iz 1961. (SL MU 12/63; NN MU 4/94) – čl. I. – X.
Washingtonska konvencija o rješavanju ulagačkih sporova između država i državljana drugih država iz 1965. (NN MU 13/98) – čl. 1., 25. – 27., 36 – 48., 50 – 58., 62. – 63.
Pravilnik o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (NN 150/02, 65/04)
Pravilnik o arbitraži pri Stalnom izbranom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačka pravila), (NN 150/02)
Pravilnik o mirenju, (NN 81/02)
Model zakon UNCITRAL-a o međunarodnoj trgovačkoj arbitraži iz 1985.
Model zakon UNCITRAL-a o međunarodnom trgovačkom mirenju iz 2002.

Dopunska literatura:
A. Goldštajn, S. Triva: Međunarodna trgovačka arbitraža, Zagreb, 1987., (str. 3. - 120., 132. -195., 198. – 235., 317. - 336.).


Međunarodnopravni modul

1. MEĐUNARODNOPRAVNA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA
Literatura:
Andrassy, J., Bakotić, B., Seršić, M., Vukas, B., Međunarodno pravo, sv. 1, Zagreb, 2010., §§ 36-38. (krupni i sitni slog).
Andrassy, J., Bakotić, B., Seršić, M., Vukas, B., Međunarodno pravo, sv. 3, Zagreb, 2006., §§104-105. (krupni i sitni slog).
Lapaš, D., Međunarodnopravna zaštita izbjeglica, Zagreb, 2008. (str. 1-69.).
Vajić, N., “Europski sud za ljudska prava”, Zbornik PFZ, sv. 49, br. 3-4, 1999.
Vukas, B., Etničke manjine i međunarodni odnosi, Zagreb, 1978. (str. 9-23 i 57-131)
Vukas, B., “Međunarodna organizacija rada i zaštita prava čovjeka”, Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, br. 1-2, 1989.

Dopunska literatura:
Bakotić, B.(ur.), Pojedinac pred Europskim sudom za ljudska prava, Zagreb, 1999.
Lapaš, D., Šošić, T.M.(ur.), Međunarodno javno pravo – izbor dokumenata, 3. izd., Zagreb, 2005. (glava VII)

2. MEĐUNARODNO PRAVO MORA
Literatura:
Andrassy, J., Bakotić, B., Seršić, M., Vukas, B., Međunarodno pravo, sv. 1, Zagreb, 2010., §§ 28-29. (krupni i sitni slog).
Seršić, M., Međunarodnopravna zaštita morskog okoliša, Zagreb, 2003., str. 13-76, 197-208.

Dopunska literatura:
Vukas, B., The Law of the Sea – Selected Writings, Leiden, Boston, 2004, str. 3-9, 83-109, 133-154, 281-289, 291-315.

3. RAZVOJ MEĐUNARODNOG PRAVA
Literatura:
Andrassy, J., Bakotić, B., Vukas, B., Međunarodno pravo, sv. 1, Zagreb, 1998, §§ 1-3, i 6-8.
Degan, V.Đ., Međunarodno pravo, Rijeka, 2006., §§ 1-6.
Nussbaum, A., A Concise History of the Law of Nations, New York, 1962. (odabrana poglavlja)

Dopunska literatura:
Bederman, D.J., International Law in Antiquity, Cambridge, 2003.
Calore, A (ur.), “Guerra giusta”? Le metamorfosi di un concetto antico, Milano, 2003.
Catalano, P., Linee del sistema sovranazionale romano, Torino, 1965
Sera Y Truyol, A., Histoire du droit international public, Paris, 1995.
Ziegler, K.-H., Völkerrechtsgeschichte, München, 1994.
Radovi Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno pravo (odabrani dijelovi).


4. DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO
Literatura:
Andrassy, J., Međunarodno pravo, Zagreb, 1990, §§ 38-44. (krupni i sitni slog).
Berković, S., Diplomacija i diplomatska profesija, Dubrovnik, 2006, str. 1-122, 213-233, 277-374.

Dopunska literatura:
Lapaš, D., Šošić, T.M.(ur.), Međunarodno javno pravo – izbor dokumenata, Zagreb, 2005. (glava IX.).

5. MEĐUNARODNI ODNOSI I DIPLOMACIJA
Literatura:
Ivan Šimonović, Globalizacija, državna suverenost i međunarodni odnosi, Zagreb, Narodne novine, 2005.
Dopunska literatura
Geoff R. Berridge, Diplomacija: Teorija i praksa, Zagreb, Fakultet političkih znanosti 2004.
Calvacoressi, Peter, Svjetska politika nakon 1945., Zagreb: Globus, 2003.
Ralf Geroge Feltham, Diplomatski priručnik, Osijek, Zagreb, Split, Panliber, 2002.
Stanko Nick, Diplomacija: metode i tehnike, Zagreb, Barbat, 1997.
Radovan Vukadinović, Politika i diplomacija, Otvoreno svučilište, Zagreb , 1994.

6. MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI
Literatura:
Joseph Stiglitz: Globalizacija i dvojbe koje izaziva, Algoritam, Zagreb, 2004.
Thomas L. Friedman: Lexus i maslina – Razumijevanje globalizacije, Izvori, Zagreb, 2003.

Dopunska literatura:
Hrvatska na putu u Europsku uniju, Ekonomski institut Zagreb, Zagreb, 2004.
Stephane Garelli: Top Class Competitors – How Nations, Firms and Individuals Succeed in the New World of Competitiveness; John Wiley & Sonds, Ltd, Chichester, 2006
Robert E. Rubin i Jacob Weisberg: U svijetu neizvjesnosti; Biblioteka Elipsa, Zagreb, 2005.
Eric Helleiner and Andreas Pickel: Economic Nationalisam in a Globalizing World; Cornell University Press, Itacha and London, 2005.
Jeremy Rifkin: The European Dream – How Europe's Vision of the Future iz Quietly Eclipsing the American Dream?; Polity Press, Cambridge, 2005.
Nacionalno vijeće za konkurentnost, www.konkurentnost.hr (odabrani tekstovi)


Modul: Pravo Europske unije

1. PRAVO UNUTARNJEG TRŽIŠTA EUROPSKE UNIJE
Materijal s interneta
I. Goldner Lang, Sloboda kretanja ljudi u EU, Školska knjiga, Zagreb, 2007;
T. Perišin, Sloboda kretanja roba i njene implikacije na regulatornu autonomiju u Republici Hrvatskoj, Politička misao, vol. 44 (2007), br. 2;
S. Rodin, Direktiva Europske unije 123/2006. o uslugama – doseg i opravdanja, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 59 No. 1, 2009;
T. Perišin, Free Movement of Goods and Limits of Regulatory Autonomy in the EU and WTO, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2008;
C. Barnard, The Substantive Law of the EU, OUP, Oxford, 2007.;
Wyatt and Dashwood's European Union Law, Sweet and Maxwell, London, 2006;
P. Craig and G. de Burca, EU Law, OUP, Oxford, 2007.

2. REGULATORNE METODE U EUROPSKOJ UNIJI
Skripta i gradivo s interneta
S. Rodin, T. Ćapeta i I. Goldner Lang (ur.), Reforma Europske unije – Lisabonski ugovor, Narodne novine, Zagreb 2009.
Hartley, T. C., Temelji prava Europske zajednice, Pravni fakultet Rijeka, 2004.
Ćapeta, T., Sudovi EU. Nacionalni sudovi kao europski sudovi, IMO, Zagreb 2002.
Rodin, S., Europska integracija i ustavno pravo, IMO, Zagreb 1997.
Rodin S., i Ćapeta T. (ur.), Učinci direktiva Europske unije u nacionalnom pravu, Pravosudna akademija, Zagreb 2008.
Ljerka Mintas Hodak (ur.) Uvod u Europsku uniju, Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Zagreb 2004.

3. KAZNENO PRAVO EUROPSKE UNIJE
Popis literature:
Đurđević, Z.: Mehanizmi utjecaja prava Europske zajednice na kaznenopravne sustave država članica, Zbornik Pravnog fakulteta u zagrebu, br. 2. 287-326, 2004.
Đurđević, Z.: Suradnja Zajednice i država članica u zaštiti europskih financija, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2., 567-571, 2002.
Đurđević, Z.: Proračun Europske unije, Financijska teorija i praksa, br. 2, 181-202, 2004.
Đurđević, Z.: Pojavni oblici i metode počinjenja EU prijave, Financijska teorija i praksa, br. 2 (u tisku) 2006..
Vervaele. J.: Europsko kazneno pravo i opća načela prava Unije, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2., 855-882, 2005.
Satzger. H.: Utjecaj prava Europske zajednice / Europska unija na nacionalno kazneno pravo država članica, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 1., 165-179, 2003.
Krapac, D.: Europsko kazneno pravo: konvergencijom nacionalnog kaznenog kaznenog prava prema kaznenom pravu za Europu? Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 6. br. 1. 219-249 1999.
Krstulović, A.: Europski tužitelj: Zelena knjiga za zaštitu financijskih interesa Europske unije, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 1., 213-225, 2002.

Dopunska literatura:
Corpus juris 2000 (2003.) Zagreb, Hrvatska udruga za europsko kazneno pravo, prijevod KrapacD./Novoselec P.
Derenčinović, D.: O usklađivanju hrvatskog kaznenog zakonodavstva s pravnom stečevinom (acquis communautaire) Europske unije na području pravosuđa i unutarnjih poslova – korupcija i terorizam, Hrvatska pravna revija br. 3, 99-115, 2003.
Đurđević, Z.: Europsko pravno područje i zemlje kandidati: Predstavljanje rezultata Corpus Juris projekta, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2., 309-314, 2001.
Ivičević. E.: Savjetovanje: Utjecaj prava Europske zajednice / Europske unije na nacionalno kazneno pravo država članica, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 1., 247-252, 2003.

4. EUROPSKO MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
Literatura:
K. Sajko: Međunarodno privatno pravo, 4. izdanje, Narodne novine, Zagreb, 2005. (I.4. i II.).
K. Sajko: Perspektive razvoja međunarodnog privatnog prava: o Bruxellskoj i Luganskoj konvenciji o nadležnosti, priznanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim predmetima i kako hrvatsko pravo uskladiti s tim konvencijama, u: Hrvatsko građanskoprocesnopravno uređenje i kontinentalnoeuropski pravni krug, Zagreb, 1994, str. 208. – 269.
K. Sajko: Uredba Europskog vijeća br. 44/2001. o sudskoj nadležnosti, priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima od 22. prosinca 2000. i hrvatske parnične stranke, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 3-4/2003, str. 653. – 670.
V. Bouček: Izvori europskog međunarodnog privatnog prava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 3-4/2003, str. 737. – 758.
H. Sikirić: Uredba Europskog vijeća br. 1347/2000. o nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti od 29. svibnja 2000. - Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 6/2003, str. 1501. – 1537; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 3/2004.

Dopunska literatura:
K. Sajko: On Jurisdiction Agreement Form in the Perspective of Pan-European Unification of Int'l Procedural Law, u: Essays Voskuil, The Hague, 1992., str. 257. – 266.
K. Sajko: Towards Adaptation of the Croatian PIL to the EU Law, u: Essays Sturm, Tome II, Liège, 1999., str. 1629. – 1643.

5. OSNOVE EUROPSKOG PRIVATNOG PRAVA
Nikola Gavella, Mira Alinčić, Dubravka Hrabar, Igor Gliha, Tatjana Josipović, Aleksandra Korać, Marko Baretić, Saša Nikšić: Europsko privatno pravo, Pravni fakultet u Zagrebu, 2002. – odabrana poglavlja
Pintens, W.: Europeanisation of Family Law, u: Perspective for the Unification and Harmonisation of Family Law in Europe, Boele – Woelki, k. (Ed.), Intersentia Antwerp/Oxford/New York, 2003, str. 3-33.
Herdegen, M.: Europsko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2002. – odabrana poglavlja

Pravni izvori:
Ugovor o Europskoj uniji
Ugovor o osnivanju Europske zajednice
Nacrt ugovora o Ustavu Europe
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europske zajednice i njenih država članica i Republike Hrvatske (NN MU 14/01)
Uredba 3911/92, Smjernica 97/7/EZ, Smjernica 85/577/EEZ, Smjernica 84/450/EEZ, Smjernica 85/374/EEZ, Smjernica 2001/95/EZ, Smjernica 1999/44/EZ, Smjernica 90/314/EEZ, Smjernica 94/47/EZ, Smjernica 87/102/EZ i njezine dopune, Smjernica 85/374/EEZ i njezine dopune, Smjernica 2000/35/EZ, Smjernica 94/47/EZ, Smjernica 97/5/EZ, Smjernica 93/7/EEZ, Smjernica 92/250/EEZ, Smjernica 92/100/EEZ, Smjernica 93/83/EEZ, Smjernica 93/98/EEZ, Smjernica 96/9/EZ, Smjernica 2001/29/EZ, Smjernica 2001/94/EZ, Smjernica 1999/93/EZ, Smjernica 2000/31/EZ.

Dopunska literatura:
Josipović, T.: Pravni promet nekretnina u Europskoj uniji – prilagodba hrvatskog pravnog poretka europskom, Narodne novine, 2003.
Baretić, M., Dika, M., Jordanić, B., Josipović, T., Marijan, R., Pogarčić, Z.: Obveze trgovaca u sustavu zaštite potrošača, Narodne novine, 2003. – odabrana poglavlja
Baretić, M.: Zakon o zaštiti potrošača s napomenama, bilješkama, prilozima i stvarnim kazalom, Inženjerski biro, 2003.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 3-4/2003.
Craig and De Burca: EU Law, Cases and Materials, Third Edition, Oxford University Press, 2003.
Hartley, T.C., Foundations of the European Community Law, 4th edition, 2003.
Calliess, C., Ruffert, M.: Kommentar zu EU- Vertrag und EG-Vertrag, Luchterhand, 2002.
Boele – Woelki, K. (Ed.): Perspectives for the Unification and Harmonisation of Family Law in Europe, Intersentia Antwerp/Oxford/New York, 2003.

6. PRAVO KONKURENCIJE
Literatura:
Cerovac, Mladen, "Novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja", Hrvatska pravna revija (2003) 9: 44-59.
Petrović, Siniša, "Novo hrvatsko pravo tržišnog natjecanja", Pravo u gospodarstvu (2004) 4: 237-258.
Mlikotin Tomić, Deša, Pravo međunarodne trgovine, Zagreb, 1999: 80-85, 208-235, 307-315, 319-323.
Šoljan, Vedran, "Diskriminacija u cijenama kao oblik ograničavanja tržišnog natjecanja", Hrvatska pravna revija (2003) 2: 34-49.
Šoljan, Vedran, "Diskriminacija u cijenama kao oblik ograničavanja tržišnog natjecanja, II. dio", Hrvatska pravna revija (2003) 3: 37-50.
Liszt, Marijana, "Pravno uređenje državnih potpora u RH", Pravo u gospodarstvu (2004) 4: 260-290.
Bellamy and Child European Community Law of Competition, Fifth Edition, Sweet & Maxwell, London 2001. ili
Whish, Richard, Competition Law, Fifth Edition, Butterworths, 2003. ili bilo koje drugo slično djelo o pravu konkurencije

Dopunska literatura:
Mlikotin Tomić, Deša, “Ugovor o franchisingu i pravo konkurencije”, 38. susret pravnika u gospodarstvu, 2000, Zbornik radova, str. 54-73.
Šoljan Vedran, Vladajući položaj na tržištu i njegova zlouporaba u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice, Zagreb 2004.
Cerovac, Mladen, "Karteli - suradnja sudionika zabranjenih sporazuma s antimonopolnim tijelima kao preduvjet za oslobađanje ili ublažavanje kazne", Hrvatska pravna revija (2002) 9:85-103.
Iveković, Branimir, "Koncentracije prema novom Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja", Pravo i porezi (2004) 1: 12-18.


Izborni predmeti:

1. ANTIDISKRIMINACIJSKO RADNO I SOCIJALNO PRAVO
Literatura:
Grgurev, Ivana. Zabrana diskriminacije u radnom pravu (doktorska disertacija). Pravni fakultet u Zagrebu, 2006.
Potočnjak, Željko. Pojam, osnove, oblici i izuzeci od zabrane diskriminacije nakon donošenja Zakona o suzbijanju diskriminacije i novelacije Zakona o ravnopravnosti spolova, u: Antidiskriminacijsko zakonodavstvo i praksa, Zagreb, 2009, str. 19-48.
Potočnjak, Željko; Grgić, Andrea. Važnost prakse Europskog suda za ljudska prava i Europskog suda pravde za razvoj hrvatskog antidiskriminacijskog prava. 47. susret pravnika Opatija 2009. (ur. Barić, Jakša; Giunio, Miljenko). Zagreb, 2009, str. 47-108.

Dopunska literatura:
Derenčinović, Davor; Grgurev, Ivana. Kaznena odgovornost za diskriminaciju u radnom odnosu, u: Liber amicorum Zvonimir Šeparović – Od kaznenog prava do viktimologije, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2009, str. 77-104.
Grgurev, Ivana. Zabrana diskriminacije osoba s invaliditetom u hrvatskom radnom pravu, u: Prepoved diskriminacije – Med varstvom človekovih pravic in konkurenčnostjo delodajalca, Delavci in delodajalci, revija za delovno pravo in pravo socialne varnosti, Ljubljana, Let. VII/2007 – posebno izdanje, str. 139-151.
Grgurev, Ivana. Diskriminacije po temeljima koji nisu izrijekom zabranjeni u Zakonu o radu, Radno pravo br. 3/07, str. 42-44.
Grgurev, Ivana. Jednaka plaća za jednak rad ili rad jednake vrijednosti, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 56, Br. 4, 2006, str. 1103-1142.
Grgurev, Ivana. Diskriminacija na temelju tjelesnih ili duševnih poteškoća u radnom pravu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 54, Br. 3-4, 2004, str. 651.-679.
Grgurev, Ivana. Pravna zaštita od uznemiravanja na radnom mjestu, u: Mobbing – Prikazi slučajeva (ur. Bodiroga Vukobrat, Nada; Frančišković, Tanja; Pernar, Mirjana). Društvo psihologa Primorsko-goranske županije, 2008, str. 135-148.
Paskalia, Vicki. Free Movement, Social Security and Gender in the EU. Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2007. str. 65.-106. (poglavlje 2 „Social Security and Gender“ )
Potočnjak, Željko. Zabrana diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja u radnim odnosima, u: Crnić i dr. Radni odnosi u Republici Hrvatskoj (ur. Potočnjak, Željko). Organizator i Pravni fakultet u Zagrebu, 2007, str. 47.-99.
Potočnjak, Željko; Grgurev, Ivana. Odgovornost za neimovinsku štetu zbog diskriminacije na radu, u: Crnić, Ivica et al. Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povreda prava osobnosti u vezi s radom: mobing, dostojanstvo, diskriminacija, izloženost štetnim utjecajima, ozljede na radu, profesionalna oboljenja i dr. Opća redakcija: Petar Klarić. Zagreb: Narodne novine, 2007, str. 43-86.
Potočnjak, Željko; Grgić, Andrea. Odnos Zakona o suzbijanju diskriminacije s Ustavom i drugim zakonima koji zabranjuju diskriminaciju, u: Grgić, Andrea i dr. Vodič uz Zakon o suzbijanju diskriminacije. Zagreb, Ured za ljudska prava Vlade RH, 2009, str. 125.-140.
Potočnjak, Željko, Stresec, Mirjana. Europski sud za ljudska prava i Ustavni sud Republike Hrvatske u zaštiti ljudskih prava. Modernizacija prava, knjiga 10 (ur. Barbić, Jakša). Zagrev, 2009, str. 209-246.
Watson, Philippa. EU Social and Employment Law, Policy and Practice in an Enlarged Europe. Oxford University Press, Oxford, 2009, str. 419.-445. (poglavlje 26 „Equality of Treatment in Social Security“).

2. BIOETIKA I LJUDSKA PRAVA
UNESCO Bioethics core curriculum - Section 1: Syllabus, Ethics Education Programme
UNESCO Bioethics core curriculum - Section 2: Study materials, Ethics Education Programme

3. CIVILNO DRUŠTVO
Literatura:
Bežovan, G. (2004.) Civilno društvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb. (13-96)
Bežovan, G., Zrinščak, S., (2007.) Civilno društvo u Hrvatskoj, Zagreb: Jesenski i Turk/Hrvatsko sociološko društvo. Jedno poglavlje po izboru.

4. ĆUDOREĐE I DEONTOLOGIJA PROFESIJE PRAVNIK
Literatura:
Miličić, V., Opća teorija prava i države, VIII. izmj. i dop. izdanje, 2008. (odgovarajući dijelovi)
Miličić, V., Deontologija profesije liječnik, Zagreb, 1996. (odgovarajući dijelovi)
Dopunska literatura:
Miličić, V., Cudorede i deontologija psihotraume, u knj. E. Klain i sur., Psiholoska medicina, Zagreb, 1999. (str. 439-456),
Miličić, V., Vjerodostojnost znanosti u načelima ćudoređa i deontologije znanstvenika, FF, Zagreb, 2000.,
Miličić V., Ćudoredno-deontološka i pravna načela u medicinskoj informatici, ZPFR, 2/00.
Miličić, V., Ćudoredno-deontološki i pravni vidovi terminalnih stanja čovjeka, AAC, Zagreb, 2001.,
Miličić, V., Sudska vještačenja - istraživanje iskustava i načela ćudoređa i deontologije, Vještak, br. 2/2003., Iz forenzičke ginekologije i opstetricije, 2003.
Miličić, V., Opća pravna načela (pravo i moral) – Prijepori korupcije, HPR, god. VI., br. 9/2006., str. 1-17.

5. ĆUDOREĐE I DEONTOLOGIJA ZNANSTVENOG I STRUČNOG RADA
Literatura
Miličić, V., Ćudoređe i deontologija znanstvenoga rada, Zagreb, (u pripremi).
Miličić, V.,Vjerodostojnost znanosti u načelima ćudoređa i deontologije znanstvenika, FF, Zagreb, 2000.
Miličić, V., Metodologija prava –nomotehnika, Zagreb, 1998.

Dopunska literatura:
Miličić, V., Deontologija profesije liječnik, Zagreb, 1996.
Miličić, V.,Opća teorija prava i države, VIII. izmj. i dop. izdanje, 2008.
Miličić, V., Sudska vještačenja - istraživanje iskustava i načela ćudoređa i deontologije, Vještak, br. 2/2003.
Professions en mutations, Ethique et condition, RISS, V.XXVII, br.4/l975, (UNESCO),
• Wissenschaft und Etik, Kroatischer Humboldtianer-Klub, Symposion, Zagreb, 1997., Mappes T.A., DeGrazia D., Biomedical Ethics, New York, 1996.,
Veljačić, Č., Ethos spoznaje u evropskoj i u indijskoj filozofiji, BIGZ, Beograd, l982, str.119.
Kaufman, A.L., Problems in Professional Responsibility, Boston, 1989.,
Pence, G. E., Classic Cases in Medical Ethics, McGraw-Hill, Inc., New York, 1990., str. 397.
Romić, J.R., Koraci prema slobodi, Zagreb, 1994.
Čehok, I., Koprek, I., i sur., Etika (priručnik jedne discipline), 1996.
Talanga J., Uvod u etiku, Zagreb, 1999.
Macan, I., Socijana etika i druge studije, Zagreb, 2002.

6. EKONOMSKA USPJEŠNOST I INSTITUCIJE
Literatura:
Douglass C. North: Institucije, institucionalna promjena i ekonomska uspješnost, Masmedia, Zagreb, 2003.
Francis Fukuyama: Izgradnja države – Vlade i svjetski poredak u 21. stoljeću, Izvori, Zagreb, 2005.

Dodatna literatura:
Furubotn i Richter: New Institutional Economics, Texas A&M Univ. Press; VI-13.218
Posner i Parisi: The Economic Structure of the Law, Edward Elgar; VI-12.741
Benjamin M. Friedman: The Moral Consequences of Economic Growth; Alfred A. Knopf, New York, 2005
Nacionalno vijeće za konkurentnost, www.konkurentnost.hr (odabrani tekstovi)
Joseph Stiglitz: The Roaring Nineties – Seeds of Destruction, Allen Lane, London , 2003

7. ENGLESKI JEZIK PRAVNE STRUKE III
Literatura:
A. Riley, English for Law, 5th impression, London, 2004. Poglavlja 1 – 6.

Dopunska literatura:
Black's Law Dictionary, 8th edition, West Publishing Co., 2004.
D. Riley, Test Your Vocabulary for Law, 2nd edition, London, 1998.
Četverojezični rječnik prava Europske unije, Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, Zagreb, 2003.

8. EU I WTO U KOMPARATIVNOJ PERSPEKTIVI
Literatura:
T. Perišin, Free Movement of Goods and Limits of Regulatory Autonomy in the EU and WTO, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2008.

C. Barnard, The Substantive Law of the EU, OUP, Oxford, 2007. (odabrana poglavlja)
P. van de Bossche, The Law and Policy of the World Trade Organization, 2nd ed, CUP, Cambridge 2008, (odabrana poglavlja)
J.H. Jackson, W.J. Davey, A.O. Sykes, Jr., Legal Problems of International Economic Relations, 4th ed., West, St. Paul, Minn., 2002, (odabrana poglavlja)
G. de Búrca, J. Scott (eds), The EU and the WTO – Legal and Constitutional Issues, Hart, Oxford, 2003, (odabrana poglavlja)
Weiler, J.H.H., (ed.), The EU, the WTO and the NAFTA – Towards a Common Law of International Trade, Oxford University Press, Oxford, 2000. (odabrana poglavlja)

Ugovori, drugi propisi i sudska praksa EU i WTO – objavljeno na web stranici predmeta

9. FILOZOFIJA PRAVA
Literatura:
Miličić, V., Opća teorija prava i države, VIII. izmj. i dop. izdanje, 2008. (odgovarajući dijelovi)
Miličić, V., Deontologija profesije liječnik, Zagreb, 1966. (odgov. dijel.) i osobnim izborom jedno djelo:
Aristotel, Nikomahova etika, Zagreb, l992., Hegel, G.W.F., Osnovne crte filozofije prava, Sarajevo, l964., Kant, E., Metafizika ćudoređa, Sarajevo, l967, Kaufmann, A., Uvod v filozofijo prava, Ljubljana, 1994., Pavčnik, M., Teorija prava, Ljubljana, 2007. (odgov. dijel.), Pavčnik, M., Cerar, M., Novak, A., Uvod u pravoznanstvo, Ljubljana, 2006. (odgov. dij.), Radbruch, G., Filozofija prava, Beograd, 1980., Visković N., Pojam prava, Split, 1981.(odgov. dijel.)

10. FRANCUSKI JEZIK PRAVNE STRUKE III
Literatura:
Les français juridique, Hachette Editions. Prvi dio.

Dopunska literatura:
Dodatni materijali s pravnom tematikom.

11. GOSPODARSKO KAZNENO PRAVO
Novoselac, Petar: Gospodarska kaznena prava, Zagreb, 2009.
Uz udžbenik će se svake godine prirediti aktualni članci o kospodarskim kaznenim djelima, uključujući sudsku praksu.

12. HIPOTEKARNO OSIGURANJE – POVIJESNI ASPEKT
Literatura:
Finley, Land and credit in ancient Athens, New – New Brunswick, 1951.
Apostolova Maršavelski M., O problemu porijekla rimske hipoteke, ZPF u Zagrebu/1983.
Apostolova Maršavelski M., Oko termina pojave Interdikta Salvianum i Servijanskih tužbi, ZBF u Zagrebu/,37/1987
Apostolova Maršavelski M., Nekretnine kao predmet osiguranja (Zagrebački Gradec, 14 – 16. stoljeće), ZPF/1986.
Apostolova Maršavelski M., Das Grundfandrecht in der Praxis der Zagreber Gradec vom Ende des 14. bis zum Ausgang des 16. Jahrhundert, Ius commune, Zeitschrift für europäische Rechts-geschichte, Frankfurt am Main, 1991.

Dopunska literatura:
Apostolova Maršavelski M., Zagrebački Gradec - Iura possessionaria (14.–16. stoljeće), Zagreb, 1986.
Margetić L., - Apostolova Maršavelski M., Hrvatsko srednjovjekovno pravo, vrela s komentarom, Zagreb, 1999.

13. IMOVINSKO POREZNO PRAVO
Mijatović, N.: Oporezivanje imovine s posebnim osvrtom na oporezivanje nasljedstva i darova, Pravni fakultet, Zagreb, 2004.

14. IUS COMMUNE – TEMELJI EUROPSKIH PRIVATNOPRAVNIH SUSTAVA
Literatura:
Stein, P., Rimsko pravo i Europa. Povijest jedne pravne kulture, Zagreb, 2007.
Petrak, M., Rimsko pravo kao pozitivno pravo u Republici Hrvatskoj. Prilog tumačenju Zakona o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine, Hrvatska pravna revija 10, 2006., str. 1. i sl.

15. IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA
Literatura:
Uzelac, A; Gotovac, V. et al: Mirenje u građanskim, trgovačkim i radnim sporovima, Zagreb, 2004;
Triva/Dika, Građansko parnično procesno pravo, Zagreb, 2004 (§§ 177-180); Triva/Uzelac, Komentar Zakona o arbitraži, Zagreb, 2005. (u tisku).

Dopunska literatura:
Dopunska literatura navedena je u bibliografiji objavljenoj u Triva/Dika, ibid. (uz navedene paragrafe) – cca 200 radova koje studenti biraju s obzirom na individualnu temu koju obrađuju. Uz ove tekstove u radu se studentima preporučuju i mjerodavni izvori na Internetu, posebno oni koji se izvansudskim metodama rješavanja sporova bave u okviru međunarodnih organizacija kao što su UN (www.uncitral.org), Vijeće Europe (www.coe.int) i Europska unija (www.europa.eu.int).

16. JAVNO FINANCIJSKO PRAVO EUROPSKE UNIJE
Literatura:
Šimović, J; Šimović, H.: Fisklani sustav i fiskalna politika Europske unije, Pravni fakultet, Zagreb, 2006.

Dopunska literatura:
Laffan, B.: Finances of the European Union, Macmillan Palgrave, 1998.
Bambridbe, M.; Whyman, P. (ed.): Fiscal Federalism and European Economic Integration, Routldge, London, 2004.
European Commission, European Union Public Finance, Luxemburg: European Communities, 2002.
European Commission, Tax Policy in the European Union, Brussels: European Communities, 2000.

17. KAZNENO PROCESNO PRAVO I KRIMINALNOPOLITIČKI IZAZOVI SUVREMENOG DRUŠTVA
Literatura:
Josipović, I. Krapac. D, Novoselec, P.: Stalni Međunarodni kazneni sud, HPC i Narodne novine, Zagreb, 2001.
Josipović, I. Odgovornost za ratne zločine pred sudovima u Republici Hrvatskoj, ABA CEELI i Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2006.
Responsibility for War Crimes (Josipović, I., ed) radovi: Derenčinovi, D., Horvatić, Ž. Ivičević, E., Krapac, D., Munivrana, M., Novoesel, P., Šimonović. I., Škorić, M., Turković, K.
Damaška, M.: Boljke zajedničkog zločinačkog pothvata, HLJKPP 1/2005, str. 3-12
Krapac, D. : Statut i pravila o postupku i dokazivanju Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju s motrišta hrvatskog kaznenog procesnog prava, Hrvatska i Ujedinjeni narodi, Zagreb, pp. 197-213., 1996.
Derenčinović, D. Implementacija materijalnopravnih odredaba Statuta Međunarodnog kaznenog suda (Rimski Statut) u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 10, 2; 877-906., 2003.
Zakonski tekstovi i izabrana sudska praksa domaćih i međunarodnih sudova

Dopunska literatura:
Cassese, A.: International Criminal Law, Oxford: Oxford University Press, 2003.
Derenčinović, D.,: Međunarodni terorizam kao zločin protiv čovječanstva-zabranjena analogija ili popunjavanje pravnih praznina u međunarodnom kaznenom pravu?, Hrvatska pravna revija,5, 5; 73-87, 2005.
Bassiouni, M.C.; Crimes Against Humanity in International Criminal Law, 2nd revd edn, The Hague/Boston/London: Martinus Nijhoff Publishers, 1999.
Hirsch, H. J.: Internacionalizacija kaznenog prava i kaznenopravne znanosti, HLJKPP, 1/2005, str. 157-172.

18. KOMPARATIVNA JAVNA UPRAVA
Literatura:
Koprić, Ivan (prir.) (2003) Modernizacija hrvatske uprave. Zagreb: Društveno veleučilište u Zagrebu. Str. 1-178, 198-213.
Pusić, Eugen (1999) Država i državna uprava. Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu. Str. 408-451.
Pusić, Eugen (1997) Hrvatska središnja državna uprava i usporedni upravni sustavi. Zagreb: Školska knjiga. Str. 213-222, 236-245, 265-273.
Marčetić, Gordana (2005) Javni službenici i tranzicija. Zagreb: Društveno veleučilište i KAS. Poglavlja III.2. Službenički sustav i III.3. Obrazovanje i usavršavanje službenika.

Dopunska literatura objavljena je na stranici Katedre za upravnu znanost na www.pravo.hr

19. KOMPARATIVNA PRAVNA LINGVISTIKA
Literatura:
Mattila, Heiki E.S.: Compartive Legal Linguistics, Burlington, Ashgate, 2006.

Dopunska literatura:
Bhatia, Vijay K. et al. (eds.): Multilingual and Multicultural Contexts of Legislation: an International Perspective, Peter Lang, 2003.
Bhatia et al. (eds.): Legal Discourse in Multilingual and Multicultural Contexts, Peter Lang, 2003.
Bhatia, F. (ED.): Vagueness in Normative Texts, Peter Lang, 2005.
Gotti, Maurizio, Giannnoni, D. (eds.): New Trends in Specialized Discourse Analysis, Peter Lang, 2006.
Guby, Helen: English Legal Terminology: Legal Concepts in Language, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2004.
Wagner, Anne: Cacciaguidi-Fahy (eds.): Legal Language and the Search for Clarity, Peter Lang, 2006.

20. LJUDSKA PRAVA I KAZNENO PRAVOSUĐE
Literatura:
Harris, D.J.; O' Boyle, M.; Bates, E.P.; Buckley, C.M., Law of the European Convention on Human Rights, 2nd ed., Oxford; New York: Oxford University Press, 2009. – odabrana poglavlja
Krapac, Davor, Kazneno procesno pravo, Institucije, knjiga I., Narodne novine, III. izdanje, Zagreb, 2007., str. 117-147, te druga pravna mišljenja Europskog suda za ljudska prava opisana u knjizi
Simor, J.; Emmerson, B. (ed), Human rights practice, London: Sweet and Maxwell, 2000. – odabrana poglavlja

Dodatna literatura:
Đurđević, Zlata, Europsko konvencijsko pravo o oduzimanju slobode prisilnim smještajem osoba s duševnim smetnjama, u: Pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama, Zagreb: Kaznenopravno-kriminalistička biblioteka „Vladimir Bayer“, 2002., str. 207-233.
Đurđević, Zlata, Lisabonski ugovor: prekretnica u razvoju kaznenog prava u Europi, u: Rodin, Siniša i dr. (ur) Reforma Europske unije - Lisabonski ugovor, Narodne novine, Zagreb, 2008.
Ðurđević, Zlata, Pravna osoba kao okrivljenik: temeljna prava i predstavljanje, HLJKPP (http://www.pravo.hr/hljkpp), vol. 12, broj 2/2005, str. 739-762, 742-746.
Đurđević, Zlata; Tripalo, Dražen, Trajanje pritvora u svjetlu međunarodnih standarda te domaćeg prava i prakse, HLJKPP br. 2/2006 (http://www.pravo.hr/hljkpp), str. 551-596, 552-566.
Đurđević, Zlata, Procesna jamstva obrane prema suokrivljeniku kao svjedoku optužbe, HLJKPP br. 2/2009., str. 783-808, 785-788.
Đurđević, Zlata, Kompatibilnost hrvatskog prava i prakse sa standardima Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava: Pravo na slobodu izražavanja - članak 10., u tisku (www.pravo.hr/KPP/izborni/psd_eu/zastita_ljudskih_prava_u_europi)
Ivičević Karas, Elizabeta, Načelo jednakosti oružja kao konstitutivni element prava na pravični kazneni postupak iz članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Zbornik PFZ br. 4-5/2007., str. 761-788.
Ivičević Karas, Elizabeta, Okrivljenikovo pravo da ispituje svjedoke optužbe u stadiju istrage kao važan aspekt načela jednakosti oružja stranaka u kaznenom postupku (u povodu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Kovač protiv Hrvatske), HLJKPP (http://www.pravo.hr/hljkpp), br. 2/2007., str. 999 – 1018.
Ivičević Karas, Elizabeta, Povodom presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske – analiza mogućeg utjecaja na reformu prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj, III. specijalističko savjetovanje, Primjena prekršajnog zakona i ostalih propisa s područja prekršajnog prava u RH, zbornik radova, 2009, 1-19.
Krapac, Davor, Zakon o kaznenom postupku i drugi izvori hrvatskoga kaznenog postupovnog prava: Uvod, VI. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Narodne novine, Zagreb, 2008., str. 16-25.

Judikatura ESLJP
Relevantna judikatura ESLJP i drugi materijali bit će pravovremeno dostupni na web stranici Katedre za kazneno procesno pravo.

Web stranice:
Council of Europe: www.coe.int
European Court of Human rights: www.echr.coe.int
Hudoc – data base: cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en
European Committee for the Prevention of Torture (CPT): www.cpt.coe.int/en

21. MEDICINA I PRAVO
Literatura:
Zbirka članaka i ulomaka iz knjiga koji će biti distribuirani putem web stranice i na nastavi.
Z. Šeparović, Granice rizika, Informator (1998), str. 53-65, 79-126,
K. Turković i dr., Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Pravni fakultet sveučilišta u Zagrebu (2002), str. 50-69, 89-116, 119-207, 371-387
K. Turković, U. Brkić, Forenzična stomatologija, Školska knjiga (2000), str. 69-81
Dopunska literatura:
Z. Đurđević, Pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama (2002)
D. Šimonović, Medicinski pomognuto začeće (1996)
Kurtović A., Kazneno djelo usmrćenja na zahtjev i eutanazija, 21 Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci 655-673 (2000)

22. MEĐUNARODNO FINANCIJSKO PRAVO
Literatura:
Olivera Lončarić-Horvat, Hrvoje Arbutina, Međunarodno porezno pravo, knjiga u pripremi, u izdanju Narodne novine, Zagreb, do konca 2005.
Pravni izvori: ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine koje je sklopila Republika Hrvatska.

Do izlaska supra navedene knjige iz tiska, literatura su, osim navedenih pravnih izvora, sljedeći radovi prof. dr. sc. Hrvoja Arbutine, (dostupni, u dogovoru s nastavnikom, putem e-maila):
1. Određenje osobnog i predmetnog obuhvata porezne obveze pri oporezivanju dohotka i dobiti, Zbomik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 1-2/97,
2. Pitanje definicije pojma "dvostruko oporezivanje", Financijska praksa br. 3/97,
3. Problem međunarodnog dvostrukog oporezivanja dohotka i dobiti i njegovo rješavanje, Slobodno poduzetništvo br. 7/01,
4. Stalna poslovna jedinica inozemnog poduzetnika, Suvremeno poduzetništvo br. 2/03,
5. Međunarodna razmjena obavijesti u poreznim stvarima, Financijska praksa br. 6/94.

Dopunska literatura:
Baker, Philip. Double Taxation Conventions and Interantional Tax Law. A Manual on the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital of 1992. Second Edition. Sweet & Maxwell, London, 1994,
OECD Model Tax Convention on Income and on Capital 2003, izdavač: OECD, Paris, ili IBFD, Amsterdam,
Porezni leksikon s višejezičnim rječnikom, Institut za javne financije, Zagreb, 1999,
Vogel, Klaus, Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, Kluwer Law, London – The Hague – Boston, 1997.

23. MEĐUNARODNO RADNO I SOCIJALNO PRAVO
Literatura:
Ravnić, Anton. Osnove radnog prava - domaćeg, usporednog i međunarodnog. Zagreb. Pravni fakultet u Zagrebu. 2004. Stranice: 577-692.

Konvencijski tekstovi:
1. Konvencija MOR-a broj 87 o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje (Narodne novine – međunarodni ugovori 3/00);
2. Konvencija MOR-a broj 98 o primjeni načela prava na organiziranje i kolektivnog pregovaranja (Narodne novine – međunarodni ugovori 3/00);
3. Konvencija MOR-a broj 100 o jednakosti plaća radnika i radnica za rad jednake vrijednosti (Narodne novine – međunarodni ugovori 3/00);
4. Konvencija MOR-a broj 102 o minimalnoj normi socijalne sigurnosti (Narodne novine – međunarodni ugovori 1/02);
5. Konvencija MOR-a broj 103 o zaštiti majčinstva /revidirana 1952/ (Narodne novine – međunarodni ugovori 5/00);
6. Konvencija MOR-a broj 111 o diskriminaciji u odnosu na zaposlenje i zanimanje (Narodne novine – međunarodni ugovori 5/00);
7. Konvencija MOR-a broj 135 o zaštiti predstavnika radnika u poduzeću i pogodnostima koje bi im trebalo osigurati (Narodne novine – međunarodni ugovori 5/00);
8. Europska socijalna povelja (Narodne novine – međunarodni ugovori 5/00).

Dopunska literatura:
Ravnić, Anton. Osnove radnog prava - domaćeg, usporednog i međunarodnog. Zagreb. Pravni fakultet u Zagrebu. 2004. Stranice: 692-733.

Konvencijski tekstovi:
1. Council Directive 76/207/EEC of February 1976 on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions (OJ L 039, 14/02/1976, pp. 0040-0042); amended by Directive 2002/73/EC of 23 September 2002 (OJ L 269, 5/10/2002, pp. 0015-0020);
2. Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation (OJ L 303, 02/12/2000, pp. 0016-0022).

24. MEĐUNARODNO TRGOVAČKO PRAVO
Literatura:
J. F. Morrisey & J. M. Graves, International Sales Law and Arbitration, Aspen, 2008.

Dopunska literatura:
P. Schlechtriem & I. Schwenzer (eds.), Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods, Oxford, 2005.

25. METODOLOGIJA PRAVA
Literatura:
V. Miličić: Metodologija prava – Nomotehnika, Zagreb, 1998.
V. Miličić: Ćudoređe i deontologija znanstvenoga rada, Zagreb, (u pripremi)
V. Miličić: Vrijednosni sustav prava Republike Hrvatske, Zagreb (u pripremi)

Dopunska literatura:
V. Miličić: Osobitosti tvorbe i promjene ustava, VP, br 1(29)/2002.
V. Miličić: Gaps in Law, u knjizi: Croatian Judiciary: Lessons and Perspectives, Croatian Helsinki Committee for Human Rights, Netherlands Helsinki Committee, 2002., str. 416, str. 175-190.
V. Miličić: Osobitosti tvorbe podzakonskih propisnika, HPR, br. 8/2003
V. Miličić: Osobitosti tvorbe pravnih pravila, propisnika prema stupnju u odlučivanju, prirodi pravnih pravila, stupnju uopćavanja, kao i osobitosti navođenjem, pozivanjem, skraćenicama, ZRPFS, br. 3-4/2004., str. 223-249.
V. Miličić: Osobitosti tvorbe pravnih pravila, propisnika prilikom tzv. izmjena i dopuna, obvezujućih objašnjenja, pročišćenoga teksta, ispravaka pravnih pravila, HPR, god. V, br 12/2005, str. 1-18
V. Miličić: Vjerodostojnost (legitimitet) znanosti u načelima ćudoređa i deontologije znanstvenika?, u knj. Znanost i društvene promjene, ur. Cifrić, I., HSD, FF, Zagreb, 2000., str 520, str. 96-105
Pavčnik, M., Cerar, M., Novak, A., Uvod u pravoznanstvo, Ljubljana, 2006. (odgov. dij.).

26. NOMOTEHNIKA
Literatura:
Miličić, V., Metodologija prava-nomotehnika, Zagreb, 1998.

Dopunska literatura:
Miličić, V., Pravo i metodologija prava, Zagreb, 1992.
Iglićar, A., Zakonodajni proces z osnovami nomotehnike, Ljubljana, 2004.
Ustav Republike Hrvatske (odgovarajući dijelovi)
Poslovnik Sbora Republike Hrvatske, na snazi (odgovarajući dijelovi)

27. NJEMAČKI JEZIK PRAVNE STRUKE III
Literatura:
Slučajevi iz njemačke sudske prakse.

Dopunska literatura:
Dodatni materijali s pravnom tematikom.

28. ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA
Literatura:
Uzelac, A. (priredio), Zakon o sudovima, Narodne novine, 2004;
Uzelac, A., Europsko sudstvo: između birokratske organizacije i korporativne svijesti, u: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 43:5/1993, str. 515-550;
Dika, M., O razvitku instituta sudske (sudačke) nezavisnosti u zapadnoevropskom civilizacijskom krugu: pokušaj rekonstrukcije povijesne geneze, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 42/4 (suppl.):1992, str. 511-533;
Krapac, D., Uvod, u: Zakon o kaznenom postupku i drugi izvori hrvatskoga kaznenog postupovnog prava, Zagreb, Narodne novine, 1999;
Uzelac, A., Hrvatsko pravosuđe u devedesetima: od državne nezavisnosti do institucionalne krize, Politička misao, 38/2:2001, str. 3-41;
Uzelac, A. Novele Zakona o sudovima i Zakona o Državnom sudbenom vijeću - elementi reforme organizacijskog sudbenog prava, Pravo i porezi, 3/2001, str. 26-36;
Uzelac, A., Vladavina prava i pravosudni sustav: sporost pravosuđa kao prepreka pridruživanju, u: Ott, K. (ur.), Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji: Izazovi institucionalnih prilagodbi, Zagreb, Zagreb, 2004, str. 99-123;
Triva/Dika, Građansko parnično procesno pravo, § 10 (O pravosuđu); §§ 37 do 60 (Sudovi, Ostala tijela, Nadležnost).

Dopunska literatura
Uzelac, A., Granice reforme pravosuđa: slučaj imenovanja predsjednika sudova, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 52/2:2002, str. 289-318;
Uzelac, A., Hrvatsko procesno pravo i jamstvo pravičnog postupka iz Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - Supplement: Spomenica prof. dr. Đuri Vukoviću, 19 (1998), str. 1005-1030;
Uzelac, A., Lustracija, diskvalifikacija, čistka. O procesnim i ustavnopravnim problemima izbora sudaca u prijelaznom razdoblju, Iudex, 1(1995), str. 413-434;
Uzelac, A., Obvezatno odvjetničko zastupanje, Pravo u gospodarstvu, 37:2 (1998), str. 149-185;
Uzelac, A., Pristup pravosuđu – analiza stanja u Republici Hrvatskoj, http://alanuzelac.from.hr/Pdf/access.pdf; Praksa Europskog suda za ljudska prava u odnosu na RH, http://www.echr.coe.int (HUDOC); http://www.vlada.hr (Strasbourg).

29. OSOBNA PRAVA
Literatura:
Gavella Nikola: Osobna prava I, Pravni fakultet u Zagrebu, 2000.
Dopunska literatura:
I. Gliha: Personal Rights, u: International Encyclopaedia of Laws, Family and Succession Law – Suppl. 27 (July 2005), Kluwer Law International
M. Baretić: Sadržaj osobnog prava na slobodu u kontekstu građanskopravne odgovornosti za štetu, u: Liber Amicorom Nikola Gavella, Zagreb, 2007.
P. Raue: Persönlichkeitsrecht : Die Verteidigung der persoenlichen Ehre, Frankfurt am Main / Köln, 1997.

30. PODUZETNIŠTVO I UPRAVLJANJE (MANAGEMENT)
Literatura:
Heinz Weihrich&Harold Koontz, Menedžment, MATE, d.o.o., Zagreb, 1998.

Dopunska literatura:
S.Vranjican, Politička ekonomija, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, 2005.

31. POLITIČKA SOCIOLOGIJA
Literatura:
Haralambos, Michael i Martin Holborn, Sociologija – teme i perspektive, Golden marketing, Zagreb, 2002 (poglavlje: Moć, politika i država)
Ravlić, Slaven, Suvremene političke ideologije, Politička kultura, Zagreb, 2003.
Dopunska literatura:
Arendt, Hannah, O nasilju, u: H. Arendt, Politički eseji, Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 1996, str. 155-222.
Aron, Raymond, Moć – demokratska proza ili demonska poezija?, u: R. Aron, Demokracija i totalitarizam, Politička kultura, Zagreb, 1996, str. 237-262.
Beck, Ulrich, Moć protiv moći u doba globalizacije, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
Beyme, Klaus von, Transformacija političkih stranaka, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2002.
Bottomore, Tom, Politička sociologija, Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, Zagreb, 1987.
Dahl, Robert, Poliarhija, Politička kultura, Zagreb, 1998.
Duverger, Maurice, Politička sociologija, Pan liber, Osijek i Zagreb, 2001.
Galbraith, John Kenneth, Anatomija moći, Stvarnost, Zagreb, 1987.
Gray, John, Lažna zora – Iluzije globalnog kapitalizma, Masmedia, Zagreb, 2002.
Held, David, Modeli demokracije, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
Kalanj, Rade, Globalizacija i postmodernost, Politička kultura, Zagreb, 2004.
Prélot, Marcel, Političke institucije, Politička kultura, Zagreb, 2002.
Weber, Max, Vlast i politika, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 1999.

32. POVIJEST NOVOVJEKOVNIH POLITIČKIH TEORIJA (15.-20.st.)
Literatura:
J. Kolaković: Historija novovjekovnih političkih teorija, knjiga I i II, Zagreb, 1981.

33. PRAVO KROZ FILM
Popis literature:
Machura, S., Robson, P.: Law and Film, Blackwell Publishing, 2001.
Denvir, J. Legal Reelism: Movies As Legal Texts, Universoty od Illinois Press, 1996.
Woodbum Hyda, W.: The Prosecution and Punishment of Animals and Lifeless Things in the Middle Ages and Modern Times, 64U. Pa.L.Rev. 696, (1916)
Cohen, F. Transcendental Nonsense and Functional Approach, 35 Colum L. Rev.
Dewey, J. Logical Method and Law, 10 Cornell L. Q. 17 (1914-1925)
Holmes O.W.: The Theory of Legal Intepretation, 12 Harv. L. Rev. 420 (1898-1899)
Pound, R.:An ppreciation of Eugen Ehrlich, 36 harv. L. Rev. 130 (1922-1923)

Dopunska literatura:
White, J.B. The Edge of Meaning, Univ. Of Chicago Press, 2001.
White, J.B. Justice as translation: an essay in sultural and legal criticism, Univ. Of Chicago Press, 1990.
Ewald, W.: What was it Like to Try a Rat?, U.Pa.L. Rev. 1889 1994-1995.

34. PRAVO MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
Literatura:
Lapaš, D., Pravo međunarodnih organizacija, Zagreb, Narodne novine, 2008, (krupni i sitni slog);
Andrassy, J., Bakotić, B., Seršić, M., Vukas, B., Međunarodno pravo, sv. 1, Zagreb, Školska knjiga, 2010. § 11. (krupni i sitni slog);
Andrassy, J., Međunarodno pravo, Zagreb, Školska knjiga, 1987. (ili kasnije izd.), §§ 55-78. (krupni i sitni slog);
Povelja Ujedinjenih naroda, Narodne novine - međunarodni ugovori, br. 15, 1993.

Dopunska literatura:
Amerasinghe, C.F., Principles of the institutional law of international organizations, Cambridge, 2005.
Andrassy, J., Liga naroda - njezino ustrojstvo i djelovanje, Zagreb, 1931.
Cot, J.-P., Pellet, A.(ur.), La Charte des Nations Unies - Commentaire article par article, Paris, Bruxelles, 1985.
Simma, B. (ur.), The Charter of the United Nations - A Commentary, München, 1994.
Lapaš, D., Quelques réflexions concernant la question de la “constitutionnalité” dans le cadre de l’O.N.U., Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, sv. 51, br. 5, 2001.
Lapaš, D., Međunarodne nevladine organizacije kao subjekti međunarodnog prava, Zagreb, 1999.

35. RETORIKA I PRAVNA ARGUMENTACIJA – POVIJESNI ASPEKT
Literatura:
V. Radovčić: Pravni aspekti u učenjima antičke retorike, Zagreb, 2004.
M. Beker: Kratka povijest antičke retorike, Zagreb, 1997.
S. Petrović: Retorika, Gradina, 1975.
M. Hriberšek: Pregled antičke retorike, Ljubljana, 2001, u: Antologija antičnega govorništva: Lisija, Izokrat, Demosten, Ciceron, Evmenij, str. 245-314.
G. A. Kennedy: The Art of Rhetoric in the Roman World 300 B.C. – A.D. 300, Princeton, 1972.
G. A. Kennedy: Classical Rhetoric and its Christian and Secular Tradition from Ancient to Modern Times, Chapel Hill, 1999. (ili prijevod na slovenski jezik: G. A. Kennedy: Klasična retorika ter njena krščanska in posvetna tradicija od antike do sodobnosti, Ljubljana, 2001.)
Dopunska literatura:
Aristotel: Retorika, Zagreb, 1989. (posebice uvodna studija M. Višić: Poimanje i značaj govorništva kod drevnih naroda, str.XI-XXXVII).
M. T. Ciceron: O govorniku, Zagreb, 2002. (posebice uvodna studija G. Stepanić: Rasprava o govorniku: Cieronova summa rhetorica, str. 5-25).
M. F. Kvintilijan: Obrazovanje govornika, Sarajevo, 1967. (posebice predgovor P. Pejčinović: Marko Fabije Kvintilijan, str. 5-34).
M. Fuhrmann: Die antike Rhetorik, Düsseldorf-Zürich, 2003.
G. Ueding – B. Steinbrink: Grundriss der Rhetorik. Geschichte. Technik. Methode, Stuttgart, 1986.
M. L. Clarke: Rhetoric at Rome. A Historical Survey, London, 1953.
Cicero: Murder Trials. Translated with an Introduction by M. Grant, Harmondsworth, Middlesex, 1986.
Cicero: Selected Political Speeches. Translated with an Introduction by M. Grant, Harmondsworth, Middlesex, 1986.

36. RETORIKA I PRAVO
Literatura:
Miličić, V., Zloupotreba govora i odgovornost za zloupotrebu govora putem elektroničkih
medija, FF, Zagreb, 1995., str. 3-4.
Miličić, V., Načela, čudoredno-deontološka, govora/govornika, FF, Zagreb, 1998., str.33-34.
Miličić, V., Smisao retorike, FF, Zagreb, 2001., str. 17-18.
Miličić, V., Sadržaj govora, FF, Zagreb, 2004., str. 72-74.
Miličić, V., Retorika i pravo, Zagreb, (u pripremi).
i osobnim izborom jedno djelo:
Aristotel, Retorika, Zagreb, 1989., Kvinitilijan, M.F., Obrazovanje govornika, Sarajevo1967.
Pavčnik, M., Argumentacija v pravu, Ljubljana, 2004.
Škarić, I., U potrazi za izgubljenim govorom, Zagreb, 1988.
Viskovic, N., Argumentacija i pravo, Split, 1997.
Miličić, V., Logika u pravu, Pravnik, br. 9-10/1991.
Miličić, V., Istina/laž putem jezika govornog/pisanog, FF, Zagreb, str. 90-91

37. SOCIJALNA POLITIKA
Literatura:
Puljiz, V., Bežovan, G., Matković, T., Šućur, Z., Zrinščak, S. (2008.) Socijalna politika Hrvatske,. Zagreb: Pravni fakultet., dva poglavlja knjige: prvo poglavlje (Puljiz, V.: Socijalna politika Hrvatske) i jedno poglavlje po izboru između sljedećih sedam poglavlja
 

38. SOCIJALNA PSIHOLOGIJA
Literatura:
Aronson, E., Wilson, T.D. i Akert, R.M. (2005) Socijalna psihologija, (četvrto izdanje). Zagreb: Mate.
Penington, D.C. (2001) Osnove socijalne psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Poglavlje: Socijalizacija
Pećnik, N. (2006) Prilog odbacivanju tjelesnog kažnjavanja djece. Dijete i društvo. 8 (1), 177-199.

Dopunska literatura:
Hewstone, M i Stroebe, W. (2003) Socijalna psihologija: europske perspektive. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Kolesarić, V., Krizmanić, M. i Petz, B. (1991) Uvod u psihologiju. Zagreb: GZH.
Penington, D.C. (2001) Osnove socijalne psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Pećnik, N. (2008) Suvremeni pogledi na dijete, roditeljstvo i socijalizaciju. Dijete i društvo. 10 (1/2); 99-117

39. SOCIOBIOLOGIJA

40. SOCIOLOGIJA HRVATSKOG DRUŠTVA
Literatura:
Hrvatska, HAZU, Zagreb, 2000
Josip Kregar, Nastanak predatorskog kapitalizma i korupcija, Riffin, Zagreb, 1999.
Josip Županov, Poslije potopa, Globus , Zagreb, 1995

Dopunska literatura:
Popis literature ažurirati će se na stranici katedre http://www.pravo.hr/sociologija/literatura

41. SOCIOLOGIJA PRAVA
Literatura:
E. Pusić: Društvena regulacija, Zagreb, 1990.

42. SOCIOLOGIJA UPRAVE
Literatura:
Koprić, Ivan (1999) Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama. Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu. Str. 7-60, 87-150, 204-322.
Pusić, Eugen et al. (1998) Hrestomatija upravne znanosti, svezak II. Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu. Str. 9-25, 421-435.
Pusić, Eugen (2002) Država i državna uprava. Zagreb: Pravni fakultet. Str. 214-286.
Grupa autora (2006) Javna uprava: nastavni materijali. Zagreb: Društveno veleučilište u Zagrebu i Pravni fakultet u Zagrebu – odabrana poglavlja dogovoriti s nastavnikom.

Dopunska literatura objavljena je na stranici Katedre za upravnu znanost na www.pravo.hr

43. SUDSKA MEDICINA
Literatura:
Zečević, Dušan et al.: Sudska medicina, Zagreb 2001.

Dopunska literatura:
Zečević, D. – Krapac, D. – Palmović, V. – Strinović, D. – Šeparović, Z. – Škavić, J.: Vještačenje težine tjelesnih ozljeda u krivičnom postupku, Informator, Zagreb 1985.

44. SUDSKA PSIHOLOGIJA
Penington, D.C. (2001) Osnove socijalne psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Aronson,E.,Wilson,T.D. i Akert, R.M. (2005) Socijalna psihologija, četvrto izdanje, Zagreb: Mate.
Poglavlja: Prosocijano ponašanje; Agresivno ponašanje; Socijalna psihologija i pravo.

45. ZAŠTITA POTROŠAČA
Literatura:
Baretić M.: Zaštita potrošača u Europskoj zajednici, Gavella N., Alinčić M., Hrabar D., Gliha I., Josipović T., Korać A., Baretić M., Nikšić S.: “Europsko privatno pravo”, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2002.
Baretić M.: Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima s posebnim osvrtom na ugovore banaka i osiguravajućih društava, Zbornik radova: Dika M., Pogarčić Z: Obveze trgovaca u sustavu zaštite potrošača, 2003.
Baretić M.: Implementacija prava Europske zajednice o zaštiti potrošača u hrvatsko pravo, Zbornik XLI. Susreta pravnika, Zagreb 2003.
Baretić M.: Odgovornost za neispravan proizvod, Zbornik radova: Baretić M, Crnić I, Ćurković M, Grbin I, Kačer H, Klarić P, Momčinović H, Petrović S, Radolović A, Sessa Đ.: Zakon o obveznim odnosima, najznačajnije izmjene, novi instituti, 2005.
Baretić M.: Utjecaj pravila o zaštiti potrošača na zaštitu vjerovnika, Zbornik radova: M. Baretić, A. Eraković, H. Ernst, D. Gulin, O. Jelčić, T. Josipović, Z. Koharić, J. Matko Ruždjak, S. Porobija, Z. Struhne: Zaštita vjerovnika, pravni, porezni i računovodstveni aspekti, 2006.
Baretić M.: Nove obveze trgovca prema novom Zakonu o zaštiti potrošača s posebnim osvrtom na nepoštenu poslovnu praksu, Zbornik XLV. Susreta pravnika, 2007.
Baretić M.: Položaj vjerovnika u odnosima s potrošačima prema novom Zakonu o zaštiti potrošača – s posebnim osvrtom na potrošački ugovor o financijskim uslugama sklopljen na daljinu, Zbornik radova: D. Bajuk, M. Baretić, H. Ernst, M. Jelić, T. Josipović, Z. Koharić, N. Marković, N. Nekić-Plevko, N. Radišić, Z. Stuhne, I. Tepšić, Ž. Željko: Zaštita vjerovnika – financijski, pravni i porezni aspekti, 2007.
Baretić M.: Individualna i kolektivna zaštita potrošača u hrvatskom pravu, Zbornik radova: Tomljenović V., Čulinović Herc E., Butorac Malnar V. (ur.): Republika Hrvatska na putu prema Europskom pravosudnom području – rješavanje trgovačkih i potrošačkih sporova, 2009.
Baretić M.: Zaštita potrošača u turizmu, Propisi u poslovanju turističkih agencija, 2009.
Baretić M.: Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj – trenutno stanje i perspektive, radni materijali, neobjavljeno, 2009.
Čikara E.: Novosti u razvoju europskog prava zaštite potrošača: Osvrt na Zelenu knjigu o reviziji pravne stečevine na području zaštite potrošača Europske zajednice, Hrvatska pravna revija br. 1, 2008.
Čikara E.: Nova Direktiva 2008/48/EZ o ugovorima o potrošačkom kreditu, Pravo i porezi, br. 7-8/2009 i br. 9/2009.
Čikara E.: Otvorena pitanja potrošačkog kreditiranja u hrvatskome pravu, Zbornik 48. Susreta pravnika - Opatija '10 Hrvatskog saveza udruga pravnika u gospodarstvu, 2010.
Čikara, Emilia, Prijevremena otplata kredita prema novom Zakonu o potrošačkom kreditiranju, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 31 br. 1, Supplement, 2010.
Josipović T: Zaštita potrošača u ugovoru o pravu na vremenski ograničenu uporabu nekretnine, Zbornik radova: Dika M., Pogarčić Z. (ur.): Obveze trgovaca u sustavu zaštite potrošača, 2003.
Josipović T.: Zaštita potrošača iz ugovora o timesharingu u Europskoj uniji, Zbornik PFZ, 2003.
Petrić S.: Nacrt zajedničkog referentnog okvira za europsko privatno pravo, Zbornik PFR, 2009.
Petrić S.: O nepravičnim klauzulama općih uvjeta ugovora u pravu Europske unije, Zbornik PFS, 2002
Petrić S.: Zaštita potrošača u bankarskim kreditnim poslovima u hrvatskom pravu u odnosu na pravo EU, Zbornik PFS, 2002.
Petrić S.: Sudski nalog za zaštitu interesa potrošača u pravu Europske unije, Zbornik radova: Tomljenović V., Čulinović Herc E., Butorac Malnar V. (ur.) Republika Hrvatska na putu prema Europskom prvosudnom području, 2009.
Tomljenović V.: Grupne tužbe – učinkovita pravna sredstva zaštite potrošača u poredbenom pravu, Zbornik radova: Hrvatska na putu prema europskom pravosudnom području – rješavanje trgovačkih i potrošačkih sporova, 2006.
Stephen Weatherill: EU Consumer Law and Policy, Edward Elgar Pub, 2005

Obvezni izvori:
Zakon o zaštiti potrošača, NN 79/07, 125/07, 79/09, 89/09.
Zakon o obveznim odnosima, NN 35/05, 41/08 – odabrani članci
Zakon o potrošačkom kreditiranju, NN 75/09
Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu NN 132/98, 63/08, 134/09. – odabrani članci
Zakon o leasingu NN 135/06. – odabrani članci
Zakon o osiguranju NN 151/05, 87/08, 82/09. – odabrani članci
Zakon o kreditnim institucijama NN 117/08, 74/09, 153/09. – odabrani članci
Zakon o općoj sigurnosti proizvoda NN 30/09. – odabrani članci
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti NN 20/10. – odabrani članci
Zakonu o hrani NN 46/07, 155/08. – odabrani članci

Dopunska literatura:
Čulinović-Herc E.: Financijska transparentnost potrošačkog zajma – trendovi u europskom i hrvatskom pravu i praksi, Zbornik PFS, 2005.
Čulinović-Herc E.: Način obračuna kamatne stope potrošačkog zajma – otvorena pitanja hrvatskog prava i financijske prakse, Zbornik PFR, 2006.
Čulinović-Herc E.: Zaštita potrošača kod pojedinih bankovnih ugovora – usklađenost s europskim pravom, Zbornik PFR, 2005.
Loos M.: Review of the European consumer acquis, Sellier, 2008.
Howells G.G.- Stephen Weatherill: Consumer Protection Law, Second Edition, Ashate Publishing, 2005.
Ebers M. - Schulte-Noelke H. - Twigg-Flesner Ch.(ed): EC Consumer Law Compendium: The Consumer Acquis and its Transposition in the Member States, Sellier European Law Publishers, 2008.
Griggs L.: Consumer Protection Law, Oxford University Press, 2008.
Van Boom W.: Collective Enforcement of Consumer Law: Securing Compliance in Europe Through Private Group Action and Public Authority Intervention, Europa Law Publishing, 2007.
Hodges Ch.: The Reform of Class and Representative Actions in European Legal Systems: A New Framework for Collective Redress in Europe (Studies of the Oxford Institute of European and Comparative Law), Hart Publishing, 2008.
Hodges Ch.: European Regulation of Consumer Product Safety, Oxford University Press, 2005.

Dopunski izvori:
Consolidated versions of the treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union (selected provisions)
Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 291/91
Council Regulation (EC) No 2027/97 of 9 October 1997 on air carrier liability in the event of accidents, amended by Regulation (EC) No 889/2002 of the European Parliament and of the Council of 13 May 2002 amending Council Regulation (EC) No 2027/97 on air carrier liability in the event of accidents
Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety
Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers
Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council („Unfair Commercial Practices Directive“)
Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 concerning misleading and comparative advertising (codified version)
Council Directive 85/577/EEC of 20 December 1985 to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from business premises
Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts, amended by Directive 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 concerning the distance marketing of consumer financial services and amending Council Directive 90/618/EEC and Directives 97/7/EC and 98/27/EC
Directive 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 concerning the distance marketing of consumer financial services and amending Council Directive 90/619/EEC and Directives 97/7/EC and 98/27/EC, OJ 2002 L 271/16.
Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts
Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees
Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC
Directive 2008/122/EC of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 on the protection of consumers in respect of certain aspects of timeshare, long-term holiday product, resale and exchange contracts
Council Directive 90/314/EEC of 13 June 1990 on package travel, package holidays and package tours
Council Directive of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products (85/374/EEC) amended by Directive 1999/34/EC of the European parliament and of the Council of 10 May 1999 amending Council Directive 85/374/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products and Council Resolution of 19 December 2002 on amendment of the liability for defective products
Directive 98/27/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on injunctions for the protection of consumers' interests
Council Resolution of 7 May 1985 on a new approach to technical harmonization and standards
Preliminary programme of the European Economic Community for a consumer protection and information policy (1975)
Green Paper on the Review of the Consumer Acquis, Commission of the European Communities, 2007
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on consumer rights, Commission of the European Communities, 2008

 


Copyright (C) 2015 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana