E C T S - Europski sustav prijenosa bodova na pravnom studiju

Što je ECTS?
Kratica ECTS označava European Credit Transfer System odnosno europski sustav prijenosa bodova. ECTS je dvočlan i obuhvaća sustav bodovanja kolegija po kriteriju opterećenosti studenta pojedinim kolegijima te izradu tzv. "informacijskog paketa" to jest cjelovitog skupa sažetih, sustavnih i transparentnih informacija o studiju i okolnostima studiranja (od programa studija i programa pojedinih kolegija preko uvjeta za upis i zahtjeva tijekom studija pa do uvjeta stanovanja, sportskih aktivnosti i upravnih formalnosti u zemlji za strane studente).

Sustav bodovanja po ECTS
"Bodovanje" znači pridjeljivanje određenog koeficijenta svakom kolegiju u pojedinom semestru studija i to po kriteriju opterećenosti studenta tim kolegijem unutar toga semestra.

Bodovanje po ECTS ne znači procjenjivanje važnosti pojedinog programa (to jest kolegija) već procjenjivanje opterećenja studenta pojedinim programom (kolegijem) u jednom semestru akademske godine. Pri tome svaki semestar ima 30 bodova koji se moraju bez ostatka raspodijeliti na sve kolegije; drugim riječima ne boduje se svaki kolegij pa da se nakon toga bodovi zbrajaju već se zadata količina od 30 bodova raspodjeljuje na sve kolegije bez ostatka. S obzirom da svaki pojedini semestar ima različitu strukturu kolegija i opterećenosti studenta pojedinim kolegijima to je moguće usporediti samo kolegije unutar istog semestra, ali ne i kolegije iz različitih semestara. Tako je npr. moguće ne samo da "važniji" predmet ima manje bodova nego li "manje važan" kolegij nego čak i to da isti predmet sa istom satnicom ima različiti broj bodova u dva semestra - ako je struktura kolegija u ta dva semestra različita. Studijska godina računa se kao dva semestra to jest dva puta po 30 bodova, ukupno 60 bodova.

Bodovi se izražavaju cijelim brojevima ili polovicama brojeva, ali ne i četvrtinama ili manjim dijelovima brojeva. Boduju se svi kolegiji - obvezni i izborni kao i izrada diplomskog rada, a mogu se bodovati i studentske aktivnosti za koje se procijeni da ulaze u nastavne oblike (npr. sudjelovanje u istraživačkim projektima, demonstratura, pojedini drugi oblici iznimno uspješnog studiranja itd.). Bodovi postaju zasluženi i pripisuju se studentu tek nakon položenog ispita ili neke druge vrste verifikacije studentske aktivnosti prema propisanom nastavnom planu.

Uvjeti za prijelaz u slijedeću godinu ili semestar utvrđuju se brojem bodova. Za puno ispunjenje obveza u pojedinom semestru student mora postići 30 bodova. Eventualni bodovi "viška" postignuti npr. upisivanjem više izbornih kolegija nego li je to predviđeno nastavnim planom mogu se upisati studentu u opisnom supplementu diplomi (koji se uvodi u sklopu izrade informacijskog paketa), ali im se ti bodovi ne uračunavaju u propisani zbir od 30 bodova.

Svrha ECTS
ECTS je izvorno uveden da olakša prijelaz studenata između pojedinih studijskih programa (to jest fakulteta), uključujući i prijelaze između sveučilišta različitih zemalja, ali je njegova svrha šira.

Olakšavanje prijelaza studenta na različite studijske programe znači omogućavanje da student jedan ili dva semestra studija provede na redovnom programu drugog studija (fakulteta) te da mu se obveze ispunjene na tom drugom fakultetu priznaju na matičnom fakultetu. Ti se prijelazi ne odvijaju ad hoc i improvizirano već pretpostavljaju određenu institucionalnu strukturu i procjenu podobnosti prijelaza. Zbog toga se ustanovljava koordinator za ECTS na razini sveučilišta i povjerenici na fakultetima koji mu pomažu.

Student aplicira kod odabranog sveučilišta odnosno fakulteta, a sveučilišni koordinator za ECTS proučava pristupnicu i studijski program studentove matične ustanove te uz procjenu o tome da li student ima razinu znanja potrebnu za nastavak studija na odabranom fakultetu donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju studenta.

Studentov prijelaz dogovara se između dva sveučilišna koordinatora (uz pomoć fakultetskog povjerenika) i studenta, a pravnu formu dobiva u vidu individualnog ugovora o učenju koju potpisuju sve tri strane. Taj ugovor osigurava priznavanje na "gostujućem" fakultetu ispita koje je student položio na matičnom fakultetu kao i obrnuto to jest priznavanje na matičnom fakultetu na koji se student vraća ispita koje je student položio na "gostujućem" fakultetu.


Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana